KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Son zamanlarin popüler konularindan olan Temel Yalıtımı ve Önemi ile alakali elestriler burada. Temel Yalıtımı ve Önemi hakkinda kullanicilarimizin görüsleri ile çok daha fazlasini burada görebilirsiniz.

su yalıtım konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapıda kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği­miz her türlü su prob­le­mini çözebi­lecek nite­likte su yalı­tım mal­ze­mesi ola­ma­ma­sına rağ­men, piya­sada mev­cut olan yalı­tım mal­ze­me­leri ile de iste­ni­len şekilde prob­lem­le­rin çözümü sağ­la­na­bi­lir. Önemli olan yalı­tım yapı­la­cak yerin koşul­la­rı­nın belir­len­mesi, yalı­tım mal­ze­me­le­ri­nin özel­lik­le­ri­nin ve kul­la­nım per­for­mans­la­rı­nın bilin­me­si­dir. Su yalı­tı­mında kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler: su yalı­tımı örtü­leri; bitüm ve plas­tik esaslı, sürme tipi mal­ze­me­ler; likit mal­ze­me­ler, pas­ta­lar ve yapı kim­ya­sal­ları ola­rak sınıf­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Bu mal­ze­me­le­rin kul­la­nım­la­rında doğru mal­ze­meyi, doğru detay çözümü için seçe­bil­mek ve doğru şekilde uygu­la­ya­bil­mek çok önem­li­dir. Örne­ğin temel yalı­tım­la­rında, özel­likle basınçlı su etkisi tes­pit edi­len bir ara­zide yalı­tım mal­ze­mesi ola­rak su yalı­tım örtü­le­rini ter­cih etmek ve yalı­tım sis­te­mini daima yapı­nın dışında uygu­la­mak daha sağ­lık­lı­dır. Ancak, temel yalı­tı­mında, orga­nik kökenli oldu­ğun­dan doğaya uyumlu ve kim­ya­sal etki­lere karşı daya­nıklı olduğu için bitüm esaslı örtü­leri ter­cih etmek gere­kir. Bir yapıda koroz­yon olu­şu­munu engel­le­mek ama­cıyla yapıl­ması gere­ken konu­lar­dan biri olan yalı­tım kara­rını almak, yalı­tımı doğru şekilde yapa­bil­mek kadar önem­li­dir. Çünkü seçi­len mal­ze­me­nin özel­lik­leri ve uygu­lama şekil­leri de yapı­nın daya­nık­lı­lı­ğını doğ­ru­dan etki­le­mek­te­dir.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Beto­narme bir yapı­nın kul­la­nım ömrü yak­la­şık ola­rak 50 yıl­dır. Ancak, çevre­sel etken­le­rin zama­nında sağ­lıklı ola­rak değer­len­di­ri­le­me­mesi, yapı­nın kul­la­nım ömrünü olum­suz yönde etki­le­ye­bi­lir. Bu etken­ler­den biri de sudur. Ülke­mizde su yalı­tı­mıyla ilgili stan­dart­larda eksik­lik­ler var­dır. Bu nedenle yapı­lan yalı­tım daha çok birey­sel çaba­la­rın insi­ya­ti­finde şekil­len­mek zorunda kal­mak­ta­dır. Bilim ve tek­niğe dayalı sis­temli ve kurallı bir takım stan­dart­la­rın ya da şart­na­me­le­rin bir an önce yürür­lüğe gir­mesi gerek­mek­te­dir.

mantolama malzemesi ile ilglili söylenenler, yalıtım izolasyon nedir ne işe yarar bunlara burdan ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 18:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>