KAMPANYALI ÜRÜNLER

1 Mart 2011 Salı


Yalıtım Nedir ile ilgili söylenen bir çok mesele mevcut. Bu yazımızda da Yalıtım Nedir konusuna deyineceğiz.

Yalıtım Nedir meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Sonuç ola­rak, yalı­tım sek­tö­ründe kar­şı­la­şı­lan; sek­tö­rün geliş­me­sine engel olan, kali­te­siz yalı­tım uygu­la­ma­la­rına neden olan ve mali­yeti olum­suz yönde etki­le­yen husus­lar­dan bazı­ları şunlardır;

dış cephe yalıtım meselesindeki yorumlar , mantolama meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 11:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Yalıtım Nedir konusunda takipçilerimize bir iki görsel sunuyor, Yalıtım Nedir için modeller yayınlıyoruz.

boru izolasyon fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim * Mal­zeme içe­ri­sinde nem iletme özel­liği (su iletme özel­liği, kapi­ler ile­tim özel­liği),

Yalıtım Nedir meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim * Değiş­ken sıcak­lık ve nem etki­leri altında şekil ve hacim deği­şik­li­ğine olan eği­lim,

meseleye girmeden boru izolasyon fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. * Kim­ya­sal mad­de­lere karşı direnç­li­lik (asit­ler­den, alka­li­ler­den ve orga­nik çözücü­lere karşı etki­len­mez­lik),

meseleye girmeden Yalıtım Nedir ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Tüm dün­yada olduğu gibi ülke­mizde de sürekli art­makta olan enerji mali­yet­leri özel­likle ısı yalı­tı­mını en eko­no­mik biri kıl­mış­tır. Ülke­miz bazı büyük kent mer­kez­le­rin­deki bina­la­rın yalı­tım durum­la­rına iliş­kin ista­tis­tiksi veri­ler ise şöyle­dir. 1990 yılında 15.543 binada PİARtara­fın­dan yapı­lan araş­tır­maya göre, yönet­me­lik yürür­lüğe gir­dik­ten sonra inşa edil­miş bina­la­rın İstan­bul ‘da %53, Ankara ‘da %24, İzmir, Koca­eli ve Bursa ‘da %84 ‘ünde hiç ısı yalı­tımı kul­la­nıl­ma­mış­tır. İsveç ‘in halen yürür­lükte bulu­nan bina dış kabu­ğun­dan bir ısıtma mev­si­minde sarf edi­lecek orta­lama ısı sar­fi­ya­tını ülke­miz yönet­me­lik­leri ile kar­şı­laş­tı­rır­sak, İstan­bul ‘da bir binada 2.8, Ankara ‘da 3.6, Erzu­rum ‘da 6.0 kat daha fazla yakıt sarf edi­le­rek aynı ısın­ma­nın sağ­lan­dı­ğını görü­yo­ruz. Kay­nak­ları son derece kıt olan ülke­miz, bir Avrupa ülke­sine göre 6 kat daha fazla yakıtı ısın­mak ama­cıyla har­ca­mak­ta­dır. Tüke­ti­len fazla yakıt aynı oranda da eko­no­miye ve doğal çevreye zarar ver­mek­te­dir.

Yalıtım Nedir meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bu arada, son yıl­larda özel­likle “yalı­tım” çok sık dile geti­ri­len bir konu haline gel­miş­tir. Önce­leri sadece aka­de­mik çevre­lerce konu­şu­lup tar­tı­şı­lan bu konu­nun artık top­lu­mu­mu­zun hemen her kesi­minde yavaş yavaş da olsa iti­bar gör­mesi oldukça sevin­di­ri­ci­dir. Yapı kul­la­nı­cı­ları artık ev yap­tı­rır­ken, satın alır­ken, kira­lar­ken özel­likle ısı yalı­tı­mını sor­maya baş­la­mış­tır. Her ne kadar bu bilince ulaş­makta oldukça geç kalın­mışsa da, yarın­lar için bir ışık yakıl­mış­tır.

Su zamanlarda yayginlasan ısı izolasyonu hakkinda yorumlar yazida. dış cephe için ziyaretçilerimizin yaklasimlari ve bunla beraber daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

daha önceki yazilarimizda da Yalıtım Nedir ile alakali makaleler yazmistik bu sektörde yillandir faaliyet gösteren bir kurulus da Yalıtım Nedir. Yalıtım Nedir tarzi ihtiyaçlari bu sirketten alabilirsiniz.

meseleye girmeden Yalıtım Nedir ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Ülke­mizde ger­çek­leş­ti­ril­miş veya ger­çek­leş­ti­ril­mekte olan konut bina­ları ele alın­dı­ğında bun­la­rın büyük bir kıs­mı­nın kon­van­si­yo­nel yapım sis­temli iske­let taşı­yıcı, boş­luklu piş­miş kil veya göze­nekli beton blok dış duvar­lar ile oturtma kire­mit çatı­lar­dan oluş­tuğu görül­mek­te­dir. Dış kabu­ğun farklı yalı­tım özel­lik­le­ri­nin yeter­siz kal­dığı ve böy­lece enerji ve per­for­mans kayıp­la­rı­nın ortaya çıktığı, dola­yı­sıyla çevre­nin zarar gör­düğü tar­tı­şıl­maz bir ger­çek­tir.

meseleye girmeden dış cephe kaplamaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Geliş­miş ülke­le­rin inşaat sek­törü, bizim konu­muz kap­sa­mına giren yalı­tım mal­ze­me­le­ri­nin kul­la­nımı, artan enerji fiyat­ları, temi­nin­deki güç­lük­ler, enerji üretir­ken çevre­nin kir­len­mesi, kon­for gerek­sin­mesi, tüke­tici ve ülke eko­no­mi­sine tasar­ruf getir­mesi nede­niyle ülke­mize oranla çok art­mış­tır. Oysa ülke­mizde kişi başına yalı­tım mal­ze­mesi tüke­ti­mi­miz çok azdır.

meseleye girmeden dış cephe kaplamaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Yalı­tım uygu­lama düzeyi ise, ülke­le­rin geliş­miş­lik düzeyi ile yakın­dan ilgili olup, sadece konut sahibi ola­bilme gerek­si­nimi, yaşam stan­dar­dı­nın yük­sel­me­siyle bir­likte kon­forlu bir konut sahibi ola­bilme yönünde geliş­meye baş­la­mış­tır. Yapıda kul­la­nı­la­cak mal­ze­me­le­rin karak­te­ris­tik­le­ri­nin araş­tı­rıl­ması, ince­len­mesi ve ana­liz bul­gu­la­rı­nın irde­len­mesi, deney­sel ve göz­lem­sel bul­gu­larla sağ­la­na­bil­mek­te­dir. Kul­la­nım yer­le­rine göre mal­zeme karak­te­ris­ti­ğini doğ­ru­dan etki­le­yen çevre­sel fak­tör ve parametreler;

Yalıtım Nedir meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bu etki­le­şim­ler, sta­bil ve/veya dina­mik ortam şart­ları için ayrı ayrı fizik­sel, kim­ya­sal ve meka­nik deği­şim­ler açı­sın­dan detay ola­rak ince­len­me­li­dir. Bu ince­le­me­le­rin tamamı, gerek zaman ve gerekse eko­no­mik açı­dan oldukça yük­sek bir değer tuta­cağı kaçı­nıl­maz­dır. Ancak, günü­müzde en opti­mal bir mal­ze­meyi seçe­bil­mek ama­cıyla, aşa­ğıda veri­len bazı fizik­sel fak­tör ve para­met­re­ler bir yapı ve/veya kap­lama ele­manı ola­rak belirlenmelidir.

yalıtım izolasyon başlıklı incelemede yaptığımız verileri değerlendirebilir, izolasyon hakkında detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 08:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Yalıtım Nedir ile ilgili sonuçları burada görebilir, Yalıtım Nedir için derlenmiş alakalı ayrıntıları bulabilirsiniz.

konuya girmeden dış cephe kaplamaları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yalı­tım, kul­la­nıl­dığı duruma göre dış etki­ler­den ayır­mak veya tec­rit etmek anla­mında, bina yalı­tımı (izo­las­yonu) ise; “yapıyı kendi bün­yesi ile için­deki eşya ve can­lı­lara zarar verici etki­ler­den koru­mak için alı­nan önlem­ler paketi” ola­rak tanım­lan­mak­ta­dır. Oysa bina yalı­tımı; “mal­zeme üreti­min­den uygu­la­ma­sına kadar titiz­lik, has­sas­lık, çok yönlü detay çalış­ma­sını gerek­ti­ren ve bir­çok bilim dalını ilgi­len­di­ren bir sis­tem bütü­nü­dür”.

dış cephe kaplamaları konusuyla alakalı olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bu nedenle, bina yalı­tı­mında, ulu­sal eko­nomi ve çevre iliş­ki­si­nin ortaya konul­ması ve ras­yo­nel çözüm­lere varı­la­bil­mesi için eko­nomi, fizik, kimya, makine, inşaat, mimar­lık vb bilim dal­ları bir eşgü­düm içe­ri­sinde bulun­ma­lı­dır.

meseleye girmeden dış cephe kaplamaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Yalı­tım sek­törü, inşaat, mimar­lık, makine vs mes­lek grup­la­rı­nın oluş­tur­duğu yeni ve farklı bir sek­tör ola­rak görü­le­bi­lir. Diğer taraf­tan, ülke­miz inşaat sek­törü ile oto­mo­tiv, bil­gi­sa­yar vb sek­tör­ler kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğında en gecik­meli sek­tö­rün inşaat sek­törü olduğu kolayca anla­şı­lır. Bu olum­suz­luğa rağ­men, modern yalı­tım uygu­la­ma­ları her yeni tek­no­loji gibi gecik­meli de olsa, ülke­mize ulaş­mış ve belirli bir süre içinde yay­gın­lık kazan­maya baş­la­mış­tır. Bazı bina yapım­cısı ve yap­tı­rım­cı­la­rı­nın halen yalı­tım konu­sunda duyar­sız olma­ları veya yasal sorum­lu­luk­la­rını yerine getir­me­me­leri bu iş kolu­nun aksa­yan yönünü oluş­tur­mak­ta­dır.

meseleye girmeden dış cephe kaplamaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Stan­dart­lara uyan, çağdaş tek­no­lo­jiyi izle­yen fir­ma­la­rın ürün­le­rini, kul­la­nı­cı­la­rın da bilinçli takip etme­leri, müte­ah­hit­ler­den, yapıda kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler hak­kında bilgi alma­ları bek­le­nir. Yapı­la­rın mev­cut yönet­me­lik­lere uygun­luğu ve denet­len­mesi gerek ülke, gerekse kul­la­nı­cı­la­rın men­fa­at­le­rine olduğu unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Şu zamanlar epeyce adı anılan meseleler içinde yer bulan mantolama için bu incelemeyi yazdık. Şu an okumakta olduğunuz derlemede su yalıtımı ile ilgili epeyce değişik özelliklere yer ayırdık, işinize yarayacağını düşünüyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 06:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Ses Yalıtımı nedir ile alakalı olarak anlatılanlar, Ses Yalıtımı nedir nedir şeklindeki konulara .

Ses Yalıtımı nedir konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Ses yalı­tımı çevre­mizde olu­şan gürül­tü­le­rin mik­ta­rını azalt­mak için kullanılır.Yaşadıgımız ortamı, isten­me­yen ses­ler­den ve olu­şan gürül­tü­den duya­ca­gı­mız rahat­sız­lıgı en aza indirger.Gürültünün insan üzerinde olum­suz etki­leri vardır.Çeşitli sag­lık prob­lem­le­rine yol açabilir.Ses yalı­tım sis­temi saye­sinde bu olum­suz­luk­lar­dan lar­dan kurtulabiliriz.Gürültülü bir ortamda yapı­lan iş kar­şı­lı­gını bulmaz.Dikkat bozuk­lu­gun­dan dolayı verim düşer.Okullarda, has­ta­ne­lerde, yurt­larda vb. yer­lerde kul­la­nı­la­rak gürül­tü­nün zararlı etki­le­rini yok edebiliriz.

standart izolasyon adlı incelemede yaptığımız yorumları inceleyebilir, mantolama istanbul hakkında detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 05:20
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

0 yorum  

önceki yazilarimizda da Mantolama Nedir ile alakali makaleler yazmistik bu sektörde çok uzun zamandir faaliyet gösteren bir sirket de Mantolama Nedir. Mantolama Nedir tarzi ihtiyaçlari bu kurumdan alabilirsiniz.

Mantolama Nedir konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapı­larda geli­şen yapı tek­nik­leri sonucu beton satıh­lar art­mış­tır. Beto­narme yüzey­ler, içe­ride üreti­len ener­ji­nin ısı köp­rü­leri oluş­tu­ra­rak dışarı atıl­ma­sına sebep olur. 2000 yılında Türkiye’nin yıl­lık ısınma har­ca­ması yak­la­şık 4 Mil­yar dolar olmuş­tur. Yapı­ları soğut­mak için har­ca­nan ener­ji­nin, ısıt­mak için har­ca­nan ener­ji­den daha fazla ve pahalı olduğu da hesap­la­nırsa bu rakam çok daha yuka­rı­lara tır­man­mak­ta­dır. Yapı­lan araş­tır­ma­lar, ısı yalı­tımı yapıl­ma­mış beto­narme bir binada, olu­şan ısı köp­rü­leri sebebi ile üreti­len ener­ji­nin %50-%60 ‘ından yarar­la­nı­la­ma­dı­ğını gös­ter­miş­tir. Man­to­lama (Isı yalı­tımı) uygu­la­ma­sın­daki mak­sat bu ener­ji­den müm­kün oldu­ğunca fazla yarar­la­na­bil­mek­tir.

konuya girmeden Mantolama Nedir ile ilgili şunları söylemek gerekir. Günü­müzde, geli­şen tek­nik­ler, ısı yalı­tımı uygu­la­ma­sın­dan alı­nan veri­min art­ma­sını sağ­la­mış­tır. Isı köp­rü­le­ri­nin olu­şu­munu engel­le­mekte en verimli sis­tem olan (Dışa­rı­dan Yalı­tım) Man­to­lama Uygu­la­ma­sında çeşitli yoğun­luk­larda Polis­ti­ren veya Taş­yünü Lev­ha­lar kul­la­nıl­mak­ta­dır. Sıvalı veya sıva­sız her türlü zemine rahat­lıkla uygu­la­na­bi­len bu sis­te­min saf­ha­ları aşa­ğıda veril­miş­tir. Etki­le­şimli kesit fotoğ­raf üzerinde ilgili bölüm­lere tık­la­ya­rak bil­gi­lere ulaşabilirsiniz.

izolasyon meselesindeki açıklamalar , su izolasyon malzemeleri fiyatları meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Isı Yalıtımı ve buna yakın konularla ilgili yorumlar bulabilir, Isı Yalıtımı çeşitlerinden oluşan resimlere bakabilirsiniz.

Isı Yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Isı yalı­tımıiki farklı ortam ara­sında ısı alış veri­şi­nin engel­len­me­sine denir. Yazın sıcak hava­lar­dan kışında soguk hava­lar­dan korun­mak için çeşitli çalış­ma­lar yapı­lır. Örnek ver­mek gere­kirse yazın serin­le­mek için kli­ma­lar kul­la­nı­rız kışın ise ısın­mak için soba veya kalo­ri­fer kul­la­nı­rız. Bun­la­rın mali­ye­tini en aza indir­mek içinısı yalı­tımsis­te­mini kullanırız.

izolasyon yalıtım konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bunun yanı sıra evle­ri­mizde olu­şan ter­le­meyi engel­le­ye­rek oluş­ması muh­te­mel man­tar, küf vb. zararlı ortam­lar­dan korur.Isı yalı­tımı saye­sinde yarıya düşür­dü­gü­müz enerji yani atık gaz­lar çevre­ye­deye yararlı ola­cak­tır.Isı yalı­tımında ükemi­zin hazır­la­dığı pro­je­ler ile çok daha iyi yer­lere gele­ce­ği­mize inanıyorum.

su yalıtımı hakkında neler söylenmiş, su yalıtım malzemeleri fiyatları nedir ne işe yarar gibi konulara burdan ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 02:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Su Yalıtımı incelemesi yapan yazıyı sizlerle paylaşacağız, Su Yalıtımı başlıklı yazılarımıza bir bakabilirsiniz.

konuya girmeden yalıtım malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Suyun yapı­lara ver­digi zararı önle­mek veya en aza indir­mek için su yalı­tımı kul­la­nıl­ması gerekir.

konuya girmeden yalıtım malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Su haya­tı­mı­zın vaz­ge­çil­mez­le­rin­den­dir ancak yapı­lara büyük zarar­lar verebilir.Su, nem halinde duvar kenar­ları, yer döşe­me­leri, kapı kenar­la­rında bulu­nur ve ciddi zarar­lar verir.Ahşap zemini kal­dı­rır, duvar­ları kabar­tır vb. Su yalı­tımı saye­sinde bu zarar­ları en aza indirebiliriz.

mantolama nedir ve ne işe yarar, dış cephe hangi alanlarda kullanılabilir gibi soruların cevabını sitemizde bulabileceksiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

 
>