KAMPANYALI ÜRÜNLER

1 Mart 2011 Salı


daha önceki yazilarimizda da Yalıtım Nedir ile alakali makaleler yazmistik bu sektörde yillandir faaliyet gösteren bir kurulus da Yalıtım Nedir. Yalıtım Nedir tarzi ihtiyaçlari bu sirketten alabilirsiniz.

meseleye girmeden Yalıtım Nedir ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Ülke­mizde ger­çek­leş­ti­ril­miş veya ger­çek­leş­ti­ril­mekte olan konut bina­ları ele alın­dı­ğında bun­la­rın büyük bir kıs­mı­nın kon­van­si­yo­nel yapım sis­temli iske­let taşı­yıcı, boş­luklu piş­miş kil veya göze­nekli beton blok dış duvar­lar ile oturtma kire­mit çatı­lar­dan oluş­tuğu görül­mek­te­dir. Dış kabu­ğun farklı yalı­tım özel­lik­le­ri­nin yeter­siz kal­dığı ve böy­lece enerji ve per­for­mans kayıp­la­rı­nın ortaya çıktığı, dola­yı­sıyla çevre­nin zarar gör­düğü tar­tı­şıl­maz bir ger­çek­tir.

meseleye girmeden dış cephe kaplamaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Geliş­miş ülke­le­rin inşaat sek­törü, bizim konu­muz kap­sa­mına giren yalı­tım mal­ze­me­le­ri­nin kul­la­nımı, artan enerji fiyat­ları, temi­nin­deki güç­lük­ler, enerji üretir­ken çevre­nin kir­len­mesi, kon­for gerek­sin­mesi, tüke­tici ve ülke eko­no­mi­sine tasar­ruf getir­mesi nede­niyle ülke­mize oranla çok art­mış­tır. Oysa ülke­mizde kişi başına yalı­tım mal­ze­mesi tüke­ti­mi­miz çok azdır.

meseleye girmeden dış cephe kaplamaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Yalı­tım uygu­lama düzeyi ise, ülke­le­rin geliş­miş­lik düzeyi ile yakın­dan ilgili olup, sadece konut sahibi ola­bilme gerek­si­nimi, yaşam stan­dar­dı­nın yük­sel­me­siyle bir­likte kon­forlu bir konut sahibi ola­bilme yönünde geliş­meye baş­la­mış­tır. Yapıda kul­la­nı­la­cak mal­ze­me­le­rin karak­te­ris­tik­le­ri­nin araş­tı­rıl­ması, ince­len­mesi ve ana­liz bul­gu­la­rı­nın irde­len­mesi, deney­sel ve göz­lem­sel bul­gu­larla sağ­la­na­bil­mek­te­dir. Kul­la­nım yer­le­rine göre mal­zeme karak­te­ris­ti­ğini doğ­ru­dan etki­le­yen çevre­sel fak­tör ve parametreler;

Yalıtım Nedir meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bu etki­le­şim­ler, sta­bil ve/veya dina­mik ortam şart­ları için ayrı ayrı fizik­sel, kim­ya­sal ve meka­nik deği­şim­ler açı­sın­dan detay ola­rak ince­len­me­li­dir. Bu ince­le­me­le­rin tamamı, gerek zaman ve gerekse eko­no­mik açı­dan oldukça yük­sek bir değer tuta­cağı kaçı­nıl­maz­dır. Ancak, günü­müzde en opti­mal bir mal­ze­meyi seçe­bil­mek ama­cıyla, aşa­ğıda veri­len bazı fizik­sel fak­tör ve para­met­re­ler bir yapı ve/veya kap­lama ele­manı ola­rak belirlenmelidir.

yalıtım izolasyon başlıklı incelemede yaptığımız verileri değerlendirebilir, izolasyon hakkında detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 08:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>