KAMPANYALI ÜRÜNLER

1 Mart 2011 Salı


Yalıtım Nedir ile ilgili sonuçları burada görebilir, Yalıtım Nedir için derlenmiş alakalı ayrıntıları bulabilirsiniz.

konuya girmeden dış cephe kaplamaları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yalı­tım, kul­la­nıl­dığı duruma göre dış etki­ler­den ayır­mak veya tec­rit etmek anla­mında, bina yalı­tımı (izo­las­yonu) ise; “yapıyı kendi bün­yesi ile için­deki eşya ve can­lı­lara zarar verici etki­ler­den koru­mak için alı­nan önlem­ler paketi” ola­rak tanım­lan­mak­ta­dır. Oysa bina yalı­tımı; “mal­zeme üreti­min­den uygu­la­ma­sına kadar titiz­lik, has­sas­lık, çok yönlü detay çalış­ma­sını gerek­ti­ren ve bir­çok bilim dalını ilgi­len­di­ren bir sis­tem bütü­nü­dür”.

dış cephe kaplamaları konusuyla alakalı olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bu nedenle, bina yalı­tı­mında, ulu­sal eko­nomi ve çevre iliş­ki­si­nin ortaya konul­ması ve ras­yo­nel çözüm­lere varı­la­bil­mesi için eko­nomi, fizik, kimya, makine, inşaat, mimar­lık vb bilim dal­ları bir eşgü­düm içe­ri­sinde bulun­ma­lı­dır.

meseleye girmeden dış cephe kaplamaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Yalı­tım sek­törü, inşaat, mimar­lık, makine vs mes­lek grup­la­rı­nın oluş­tur­duğu yeni ve farklı bir sek­tör ola­rak görü­le­bi­lir. Diğer taraf­tan, ülke­miz inşaat sek­törü ile oto­mo­tiv, bil­gi­sa­yar vb sek­tör­ler kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğında en gecik­meli sek­tö­rün inşaat sek­törü olduğu kolayca anla­şı­lır. Bu olum­suz­luğa rağ­men, modern yalı­tım uygu­la­ma­ları her yeni tek­no­loji gibi gecik­meli de olsa, ülke­mize ulaş­mış ve belirli bir süre içinde yay­gın­lık kazan­maya baş­la­mış­tır. Bazı bina yapım­cısı ve yap­tı­rım­cı­la­rı­nın halen yalı­tım konu­sunda duyar­sız olma­ları veya yasal sorum­lu­luk­la­rını yerine getir­me­me­leri bu iş kolu­nun aksa­yan yönünü oluş­tur­mak­ta­dır.

meseleye girmeden dış cephe kaplamaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Stan­dart­lara uyan, çağdaş tek­no­lo­jiyi izle­yen fir­ma­la­rın ürün­le­rini, kul­la­nı­cı­la­rın da bilinçli takip etme­leri, müte­ah­hit­ler­den, yapıda kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler hak­kında bilgi alma­ları bek­le­nir. Yapı­la­rın mev­cut yönet­me­lik­lere uygun­luğu ve denet­len­mesi gerek ülke, gerekse kul­la­nı­cı­la­rın men­fa­at­le­rine olduğu unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Şu zamanlar epeyce adı anılan meseleler içinde yer bulan mantolama için bu incelemeyi yazdık. Şu an okumakta olduğunuz derlemede su yalıtımı ile ilgili epeyce değişik özelliklere yer ayırdık, işinize yarayacağını düşünüyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 06:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>