KAMPANYALI ÜRÜNLER

1 Mart 2011 Salı


Yalıtım Nedir konusunda takipçilerimize bir iki görsel sunuyor, Yalıtım Nedir için modeller yayınlıyoruz.

boru izolasyon fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim * Mal­zeme içe­ri­sinde nem iletme özel­liği (su iletme özel­liği, kapi­ler ile­tim özel­liği),

Yalıtım Nedir meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim * Değiş­ken sıcak­lık ve nem etki­leri altında şekil ve hacim deği­şik­li­ğine olan eği­lim,

meseleye girmeden boru izolasyon fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. * Kim­ya­sal mad­de­lere karşı direnç­li­lik (asit­ler­den, alka­li­ler­den ve orga­nik çözücü­lere karşı etki­len­mez­lik),

meseleye girmeden Yalıtım Nedir ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Tüm dün­yada olduğu gibi ülke­mizde de sürekli art­makta olan enerji mali­yet­leri özel­likle ısı yalı­tı­mını en eko­no­mik biri kıl­mış­tır. Ülke­miz bazı büyük kent mer­kez­le­rin­deki bina­la­rın yalı­tım durum­la­rına iliş­kin ista­tis­tiksi veri­ler ise şöyle­dir. 1990 yılında 15.543 binada PİARtara­fın­dan yapı­lan araş­tır­maya göre, yönet­me­lik yürür­lüğe gir­dik­ten sonra inşa edil­miş bina­la­rın İstan­bul ‘da %53, Ankara ‘da %24, İzmir, Koca­eli ve Bursa ‘da %84 ‘ünde hiç ısı yalı­tımı kul­la­nıl­ma­mış­tır. İsveç ‘in halen yürür­lükte bulu­nan bina dış kabu­ğun­dan bir ısıtma mev­si­minde sarf edi­lecek orta­lama ısı sar­fi­ya­tını ülke­miz yönet­me­lik­leri ile kar­şı­laş­tı­rır­sak, İstan­bul ‘da bir binada 2.8, Ankara ‘da 3.6, Erzu­rum ‘da 6.0 kat daha fazla yakıt sarf edi­le­rek aynı ısın­ma­nın sağ­lan­dı­ğını görü­yo­ruz. Kay­nak­ları son derece kıt olan ülke­miz, bir Avrupa ülke­sine göre 6 kat daha fazla yakıtı ısın­mak ama­cıyla har­ca­mak­ta­dır. Tüke­ti­len fazla yakıt aynı oranda da eko­no­miye ve doğal çevreye zarar ver­mek­te­dir.

Yalıtım Nedir meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bu arada, son yıl­larda özel­likle “yalı­tım” çok sık dile geti­ri­len bir konu haline gel­miş­tir. Önce­leri sadece aka­de­mik çevre­lerce konu­şu­lup tar­tı­şı­lan bu konu­nun artık top­lu­mu­mu­zun hemen her kesi­minde yavaş yavaş da olsa iti­bar gör­mesi oldukça sevin­di­ri­ci­dir. Yapı kul­la­nı­cı­ları artık ev yap­tı­rır­ken, satın alır­ken, kira­lar­ken özel­likle ısı yalı­tı­mını sor­maya baş­la­mış­tır. Her ne kadar bu bilince ulaş­makta oldukça geç kalın­mışsa da, yarın­lar için bir ışık yakıl­mış­tır.

Su zamanlarda yayginlasan ısı izolasyonu hakkinda yorumlar yazida. dış cephe için ziyaretçilerimizin yaklasimlari ve bunla beraber daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>