KAMPANYALI ÜRÜNLER

1 Mart 2011 Salı


önceki yazilarimizda da Mantolama Nedir ile alakali makaleler yazmistik bu sektörde çok uzun zamandir faaliyet gösteren bir sirket de Mantolama Nedir. Mantolama Nedir tarzi ihtiyaçlari bu kurumdan alabilirsiniz.

Mantolama Nedir konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapı­larda geli­şen yapı tek­nik­leri sonucu beton satıh­lar art­mış­tır. Beto­narme yüzey­ler, içe­ride üreti­len ener­ji­nin ısı köp­rü­leri oluş­tu­ra­rak dışarı atıl­ma­sına sebep olur. 2000 yılında Türkiye’nin yıl­lık ısınma har­ca­ması yak­la­şık 4 Mil­yar dolar olmuş­tur. Yapı­ları soğut­mak için har­ca­nan ener­ji­nin, ısıt­mak için har­ca­nan ener­ji­den daha fazla ve pahalı olduğu da hesap­la­nırsa bu rakam çok daha yuka­rı­lara tır­man­mak­ta­dır. Yapı­lan araş­tır­ma­lar, ısı yalı­tımı yapıl­ma­mış beto­narme bir binada, olu­şan ısı köp­rü­leri sebebi ile üreti­len ener­ji­nin %50-%60 ‘ından yarar­la­nı­la­ma­dı­ğını gös­ter­miş­tir. Man­to­lama (Isı yalı­tımı) uygu­la­ma­sın­daki mak­sat bu ener­ji­den müm­kün oldu­ğunca fazla yarar­la­na­bil­mek­tir.

konuya girmeden Mantolama Nedir ile ilgili şunları söylemek gerekir. Günü­müzde, geli­şen tek­nik­ler, ısı yalı­tımı uygu­la­ma­sın­dan alı­nan veri­min art­ma­sını sağ­la­mış­tır. Isı köp­rü­le­ri­nin olu­şu­munu engel­le­mekte en verimli sis­tem olan (Dışa­rı­dan Yalı­tım) Man­to­lama Uygu­la­ma­sında çeşitli yoğun­luk­larda Polis­ti­ren veya Taş­yünü Lev­ha­lar kul­la­nıl­mak­ta­dır. Sıvalı veya sıva­sız her türlü zemine rahat­lıkla uygu­la­na­bi­len bu sis­te­min saf­ha­ları aşa­ğıda veril­miş­tir. Etki­le­şimli kesit fotoğ­raf üzerinde ilgili bölüm­lere tık­la­ya­rak bil­gi­lere ulaşabilirsiniz.

izolasyon meselesindeki açıklamalar , su izolasyon malzemeleri fiyatları meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>