KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


Ahşap cephe kaplama nedir, Ahşap cephe kaplama nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada görebilirsiniz.

mantolama malzemesi meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bina­la­rın ısı, su ve ses yalı­tı­mını sağ­la­yan, şık bir görün­tüye kavuş­ma­sına neden olan dış cephe kap­la­ma­ları içinde en çok ter­cih edi­len­ler­den biri de ahşap cephe kap­la­ması… Renkli ve doğal doğu­suyla olum­suz hava şart­la­rı­nın neden olduğu sorun­lara doğal koruma sağ­la­yan, farklı görün­tü­süyle gören­leri hay­ran bıra­kan ahşap cephe kap­lama sis­temi, ağaç lif­le­rin­den mey­dana geli­yor. Sıkış­tı­rı­lan ahşap lif­le­ri­nin fırın­la­nıp beş kat pres­len­mesi sonucu üreti­len bu kap­la­ma­lar, yirmi beş yıl garan­tili… Albero mar­kası tara­fın­dan üreti­len bu sidin­gin tek­nik özel­lik­leri ise hayli dik­kat çekici. Isı yalı­tımı özel­li­ğinde ahşap kap­la­ma­nın doğal sıcak­lığı ve ısı yalı­tımlı siding sis­temi saye­sinde enerji tasar­rufu sağ­lar, yakıt için cebi­niz­den çıkan para düşer. Su yalı­tımı özel­li­ğiyle suyun geçi­şine asla müsa­ade etmez. Ahşap cephe kap­la­ma­sında hava bari­yer­leri vası­ta­sıyla duvar­larda yoğuşma oluş­maz. Ahşap kalın­lığı vası­ta­sıyla ses yap­maz, bina­lara uygu­lan­ması son derece kolay ve uyum­lu­dur… Uygun hava koşul­la­rında üç yüz met­re­ka­re­lik bir binada uygu­lan­ması 15 gün sürer. Bina ister beto­narme olsun, ister ahşap ya da çelik, isterse bina­nın dış yüzeyi man­to­lan­mış olsun, bu uygu­lama yap­tı­rı­la­bi­lir. Bu sis­te­min ömrü çok uzun­dur. On beş yıl boya, yirmi beş yıl da mal­zeme garan­ti­siyle müş­te­riyi uzun sene­ler boya ve tadi­lat mas­ra­fın­dan kur­ta­rır. Son derece este­tik olan ahşap cephe kap­lama sis­temi, çok sya­dıa renk seçe­ne­ğiyle bina­lara muh­te­şem bir görüntü kazan­dı­rır. Tama­men doğal ahşap oldu­ğun­dan boyama şansı da var­dır. Her­hangi bir sorun oldu­ğunda boya­na­rak ilk günkü haline geti­ri­le­bi­lir. Ahşap dış cephe kap­lama sis­temi yıka­na­bilme özel­li­ğiyle de her an ter­te­miz görü­nür. Su ve fır­çayla ter­te­miz bir dış kap­la­maya sahip olabilirsiniz.

mantolama malzemesi için takipçilerimize bir iki görsel sunuyor, inşaat malzemeleri ile alakalı modeller yayınlıyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , ,

 

0 yorum:

 
>