KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Temel Yalıtımı ve Önemi makalesi için yapılmış eleştiriler, Temel Yalıtımı ve Önemi konusu için yapılan açıklamaları bulabilirsiniz.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­nın konum­la­na­cağı ara­zi­deki su durumu ne olursa olsun mut­laka, her yapı uygun yalı­tım sis­temi ile stan­dart­lara göre yalı­tıl­ma­lı­dır. Ancak, bun­la­rın belli kural­lara göre yapı­lıp yapıl­ma­dığı da kont­rol edil­me­mek­te­dir.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Mal­zeme seçi­minde ve uygu­lan­ma­sında ilgili stan­dart­la­rın da yol gös­te­rici, kont­rol edici ve zorunlu olması gerek­mek­te­dir. Sürme esaslı kul­la­nı­lan su yalı­tım mal­ze­me­leri için Avrupa ve ülke­mizde ürün ve uygu­la­maya dönük tek bir stan­dart bulun­ma­mak­ta­dır. Plas­tik esaslı örtü­le­rin büyük bir çoğun­luğu ithal edil­mek­te­dir. Ve bu mal­ze­me­le­rin kul­la­nı­mına yöne­lik de her­hangi bir stan­dart bulun­ma­mak­ta­dır [18]. Sadece bitüm esaslı örtü­ler için stan­dart­lar var­dır. Bu nedenle en hızlı şekilde eksik olan stan­dart­la­rın oluş­tu­rul­ması, varsa Avrupa stan­dart­la­rıyla uyum­laş­tı­rıl­ması gerek­mek­te­dir.

su yalıtım konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 2007 Dep­rem Yönet­me­li­ğinde yapı mal­ze­me­le­rine ya da uygun mal­zeme kul­la­nı­mına yöne­lik hiç­bir tarif yer alma­mak­ta­dır. Yal­nızca, yapı­larda kul­la­nı­la­cak mal­zeme ve işçi­lik bakı­mın­dan Türk Stan­dart­ları ile Bayın­dır­lık ve İskan Bakan­lığı “Genel Tek­nik fiatna­mesi” kural­la­rı­nın esas alın­ması belir­til­miş­tir [8].

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 12 Ağus­tos 2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayım­la­nan “Yapı Dene­timi Uygu­lama Usul ve Esas­ları Yönet­me­liği Esas­ları” kap­sa­mında sta­tik pro­jeye uygun­luk, zemin etüdü ve beton kali­tesi ele alı­nır­ken, yapı­nın su/nem ve diğer zararlı etki­le­rin­den yalı­tım ile korun­ması göz önünde bulun­du­rul­ma­mak­ta­dır [19] .

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bir yapı­dan bek­le­nen daya­nım, daya­nık­lı­lık, eko­nomi, fonk­si­yon ve este­ti­ğin sağ­lan­ma­sı­dır. Bir yapı­nın öngö­rü­len kul­la­nım ömrü süre­since kul­la­nı­cı­sına sağ­la­ması gere­ken fizik­sel kon­for şart­la­rı­nın dışında doğal afet­ler kar­şı­sında da daya­nık­lı­lı­ğını kay­bet­me­mesi, can güven­li­ğini teh­dit etme­mesi gerekir.

iç yalıtım ile alakalı neler söylenmiş, yalıtım fiyatları nedir ne işe yarar bunlara burdan ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 20:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>