KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Yalıtımda Perlit ve buna yakın konularla ilgili bilgiler bulabilir, Yalıtımda Perlit çeşitlerinden oluşan resimlere göz atabilirsiniz.

mantolama istanbul meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Per­lit yalı­tım mal­ze­mesi günü­müzde inşa­at­la­rın çatı ve duvar­la­rında ısı yalı­tı­mını ger­çek­leş­ti­ren bir ürün ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ayrıca yapısı ve uygu­la­ması iti­ba­riyle oldukça eko­no­mik bir kim­lik taşımaktadır.

meseleye girmeden mantolama istanbul ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Per­lit yalı­tım mal­ze­mesi yağ, içme suyu ve buna ben­zer besin sula­rında filtre görevi yap­mak­ta­dır. Sana­yide, tarımda ve yuka­rıda da belirt­ti­ği­miz gibi inşa­at­lar baş­lıca kul­la­nım alan­ları ara­sında yer almak­ta­dır. Per­lit yalı­tım mal­ze­mesi ile kış­la­rın sıcak geç­mesi, yaz­la­rın ise serin geç­mesi sağ­lan­mak­ta­dır. Ayrıca ses yalı­tı­mında da ken­di­sini gös­te­ren ürün, mev­cut göze­nek­leri ve hafif­liği ile yük­sek fre­kansa sahip ses­le­rin anında yutul­ma­sını sağ­la­mak­ta­dır. Bunun yanında dar­beli ses­leri de yutma özel­li­ğine sahip­tir. Diğer yan­dan ısı yalı­tımı oluş­tur­ma­sında bün­ye­sinde yer alan göze­nek­ler ön plana çıkmak­ta­dır. Açık ve kapalı şekilde ayrı­lan bu göze­nek­ler ürünün hafif olma­sında da etkiliolan baş etken­ler ara­sında bulunmaktadır.

konuya girmeden mantolama istanbul ile ilgili şunları söylemek gerekir. Eğer bir bina yapa­cak­sa­nız 15 ton kum yerine sadece yarım ton per­lit ürünü ile gere­ken yalı­tımı sağ­la­ma­nız müm­kün­dür. Bu özel­lik de oldukça sıra dışı bir uygu­lama ola­rak kar­şı­mıza çıkmak­ta­dır. Siz de tasar­ruf ve daha kali­teli bir yalı­tım ger­çek­leş­tir­mek isti­yor­sa­nız, per­lit yalı­tım ürününe bir göz atın deriz.

izolasyon köpük fiyatları konusunda hazırlanmış incelemeler, izolasyon malzemesi fiyatları nasıl ve ne şekilde yapılabilir.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 12:50
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>