KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


Plastik boru alırken dikkat edilecek hususlar ile alakalı bilgileri burada görebilir, Plastik boru alırken dikkat edilecek hususlar adına yapılmış olan eleştri ve makaleleri bulabilirsiniz.

boru izolasyon fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yaşa­mın hemen her ala­nında kul­la­nı­lan plas­tik, yapı sek­tö­ründe de en çok ihti­yaç duyu­lan mal­ze­me­le­rin başında geli­yor.Plas­tik boruile plas­tik ek par­ça­la­rını alır­ken çok özenli dav­ran­mak, ince ele­yip sık doku­mak gere­kir. Pekiplas­tik borusatın alır­ken nelere dik­kat etme­li­yiz. Önce­likle ala­ca­ğı­nız plas­tik mal­ze­me­nin asla kireç tut­ma­ması, pas­lan­ma­ması ve delin­mez olması gerekiyor.

boru izolasyon fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Plas­tik borunun elekt­rik yalı­tımı sağ­la­ma­ması ciddi soruna neden ola­ca­ğın­dan, buna da dik­kat etmek gere­ki­yor.PVCplas­tik boruların muh­te­mel kim­ya­sal­lara daya­nıklı olması,plas­tik boruların hem içi ve hem de dışı­nın koroz­yona dirençli olması gere­ki­yor.Plas­tik boruyla fit­tings­ler iç yüzey­leri bakı­mın­dan, hem pürüz­süz ve hem de göze­nek­ler­den uzak olmalı, baş­kaca yabancı mad­de­ler içer­me­mesi gere­ki­yor.Plas­tik boruların yosun­lan­ma­ması ve bak­teri üret­me­mesi için de özel ham­madde içer­mesi şart. İçme suyun geçe­ceği boru­la­rın Sağ­lık Bakanlığı’nın direk­tif­le­rine uygun olması, diğer gerekli bel­ge­leri taşı­ması da gere­ki­yor. Plas­tik boru uygun koşul­larda döşe­nirse ömrü yüz yıla kadar çıkabi­li­yor.Plas­tik borunun genel­likle tesi­satta kul­la­nılma sıcak­lı­ğı­nın yet­miş ila dok­san beş san­tig­rat derece ara­sında olma­sına özen gös­te­ril­me­li­dir.Plas­tik boruaynı zamanda su sız­dır­maya dirençli, sıcak ve rutu­betli alan­larda daya­nıklı olma­lı­dır. AyrıcaPVCPlas­tik Borunun iyisi fazla hız ve basınç anında ses yap­ma­yan ham­madde içe­rir. YinePlas­tik borukul­la­nıl­dığı inşaat ala­nın­daki çimen­to­larla, kireç­lerle ve alçı gibi mal­ze­me­lerle temas halinde de ayrıca izo­las­yona gerek duyur­ma­dan ihti­yacı karşılayabilmelidir.

ısı yalıtım levhası fiyatları konusu hakkında toparlanmış makaleler, yalıtım izolasyon yapımı hakkında bilgiler.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>