KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


Şu sıralar çokça gündeme gelen meseleler içinde bulunan Su yalıtım sistemi avantajları için bu incelemeyi sunuyoruz. Burdaki derlemede Su yalıtım sistemi avantajları ile ilgili oldukça değişik özelliklere yer verdik, işinize yarayacağını düşünüyoruz.

meseleye girmeden Su yalıtım sistemi avantajları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bina­la­rın, yapı­la­rın ömrünü ve olum­suz hava koşul­la­rına dayanma gücünü olum­suz etki­le­yen en önemli etken­ler­den biri su… Binaya giren su yapı­lar­daki taşı­yıcı bölüm­ler­deki dona­tı­la­rın koroz­yona uğra­ma­sına, dola­yı­sıyla yük taşıma gücü­nün önemli oranda azal­ma­sına, beto­nun bütün­lü­ğü­nün bozul­ma­sına, çatla­ma­sına ve hatta kırıl­ma­sına neden olur. Diğer yan­dan su sızan yapı­lar insan­la­rın sağ­lı­ğını da olum­suz yönde etki­ler. Zira küf ve man­tar gibi orga­nik mad­de­ler mey­dana gelir… Bina­lar çeşitli sebep­lerle su sız­ma­sına maruz kala­bi­lir­ler. Örne­ğin yağ­mur ve kar gibi olum­suz hava koşul­ları, top­rak­taki nem, top­ra­ğın emdiği yağış­lar ya da kul­lan­dı­ğı­mız sular, banyo ve tuva­let­ler­deki sula­rın kul­la­nıl­ması, bina­nın üstüne inşa edil­diği yerde bulu­nan yer altı suları yüzün­den yapı­lar sürekli su sız­dı­rır. Sula­rın bütün bu neden­lerle bina­lara zarar ver­mesi engel­le­ne­mez. Ama bina­lara suyun sız­ması izo­las­yon yani yalı­tımla engel­le­ne­bi­lir. Bina­la­rın her­hangi bir yer­den sıza­cak su ya da neme karşı koru­na­bil­mesi ama­cıyla dış cep­he­sine su yalı­tımı uygu­la­ması yapı­lır. Su yalı­tımı ve su izo­las­yo­nu­nun yarar­ları say­makla bit­mez. Sızan suyun bina­larda mey­dana getir­diği hasar, bil­hassa dep­rem böl­ge­le­rinde insan­la­rın can ve mal güven­li­ğini teh­dit eder. Suyun binaya gire­rek dona­tı­nın özel­li­ğini boz­ma­sına neden olma­sı­nın önüne su yalı­tımı ve su izo­las­yonu geçer. Kısa­cası bu yalı­tım bina­ları korur. Bina­lara sızan su, bina­nın daya­nık­lı­lı­ğını azal­tır. Şiddetli bir sar­sın­tıda, koroz­yon nede­niyle zarar gör­müş yapı­la­rın sağ­lam dur­ması imkan­sız­dır. Bu yüz­den dep­rem kuşa­ğın­daki ülke­mizde yapı­larda su yalı­tımı hayati önem taşır.

ısı izolasyonu görüslerin , açiklamalarin yer ettigi bölümümüze bakabilirsiniz. Bunla beraber yalıtım izolasyon nasil bir seydir seklindeki konularin çözümlerini isledik.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , ,

 

0 yorum:

 
>