KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Capatect Dalmaçyalı Karbon Takviyeli EPSIsı Yalıtım makalesi için yapılan yorumlar, Capatect Dalmaçyalı Karbon Takviyeli EPSIsı Yalıtım konusu için yapılan açıklamaları okuyabilirsiniz.

meseleye girmeden yalıtım izolasyon ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Siz de kışın soğu­ğunda ya da yazın sıca­ğında ısı yalı­tı­mın­dan yüzde 50’ye yakın bir oranda tasar­ruf etmek isti­yor­sa­nız, size kar­bon tak­vi­yeli capa­tectEPSısı yalı­tım lev­ha­la­rını öneriyoruz.

Capatect Dalmaçyalı Karbon Takviyeli EPSIsı Yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Avrupa kalite stan­dart­la­rına uygun üreti­len ve yük­sek per­for­man­sın ortaya kon­ması için çeşitli test­lerle mey­dana geti­ri­len capa­tectEPSısı yalı­tım lev­ha­ları, duvar­lar­dan geçen ısı ora­nını yak­la­şık ola­rak yüzde 50 ora­nında yalıt­mak­ta­dır. Isı yalı­tı­mını den­geli bir şekilde ger­çek­leş­ti­ren bu yalı­tım mal­ze­mesi uygu­lan­dığı böl­ge­lerde nem, küf ya da bak­teri olu­şum­la­rını karşı oldukça etkili bir savunmasun­mak­ta­dır. Bunun yanında neme bağlı yüzey yıp­ran­ma­la­rını en aza indi­ren ve bina­larda daha uzun ömürlü uygu­la­ma­lar ortaya koyan capa­tectEPSısı yalı­tım lev­ha­ları, bina­la­rın dış cephe görü­nüm­le­rine de este­tik bir hava katmaktadır.

Capatect Dalmaçyalı Karbon Takviyeli EPSIsı Yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yük­sek per­for­man­sın sağ­lan­ma­sında lev­ha­la­rın içe­ri­ğinde bulu­nan kar­bon tak­vi­yesi oldukça etkili bir konumda bulun­mak­ta­dır. Bu sayede daha kali­teli bir yalı­tım sağ­lar­ken, sun­duğu tasar­ruf oranı ile sadece 2–3 yıl içe­ri­sinde ken­dini amorti ede­bil­mek­te­dir. Diğer yan­dan atmos­fere ula­şan kar­bon­di­ok­sit mik­ta­rını en aza indir­ge­yen capa­tectEPSısı yalı­tım lev­ha­ları, çevre dostu olma­sıyla oldukça kul­la­nışlı bir yapı içermektedir.

yalıtım izolasyon açıklamasını yapan incelemeyi yayınlayacağız, su izolasyon malzemeleri fiyatları başlıklı yazılarımıza bir bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 08:20
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>