KAMPANYALI ÜRÜNLER

22 Şubat 2011 Salı


Su Yalıtımının Önemi meselesindeki tanımlar , Su Yalıtımının Önemi meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Su Yalıtımının Önemi meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yalı­tım sek­törü Türkiye’de dahil dünya çapında gide­rek önemini artı­rı­yor. Geliş­me­ler bu şekilde devam eder­ken hemen hemen her konuda yalı­tım ürün­leri ve uygu­la­ma­ları baş gös­te­ri­yor. Son zaman­larda büyük bir alana hitap edensu yalı­tımları da bir­çok bina ve mekanda kul­la­nım altına alın­maya baş­lı­yor. Tabi buyalı­tımuygu­la­ma­sında dahi bir­ta­kım ince­likle ve uyul­ması gere­ken kural­lar baş gösteriyor.

yalıtım malzemeleri fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Su yalı­tımıyapa­bil­mek için önce­liklesu yalı­tı­mı­nınneye yara­dı­ğını ve neleri yapa­bi­le­ce­ğini çok iyi bil­mek gere­ki­yor. Bu bağ­lamda ortaya çıkan durum ise suyun gire­ceği yer­lerde engel oluş­tur­mak, temel­le­rin ya da top­rakla temas eden böl­ge­le­rin duvar­la­rını sudan koru­mak, çatı­ları izole etmek, su basa­bi­lecek yer­leri bu durum­dan uzak­laş­tır­mak ve buna ben­zer tanım­la­ma­lar kar­şı­mıza çıkıyor.

yalıtım malzemeleri fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Su yalı­tımıuygu­la­nan bina­la­rın işleme alı­nan bu böl­ge­leri diğer böl­ge­lere göre gözle görü­lür bir uzun ömür sunu­yor. Çünkü suyla temas eden böl­ge­ler her zaman ıslak bir yapıda kalır­ken, sudan uzak tutu­lan böl­ge­ler ise kuru kal­ma­sın­dan dolayı olu­şan nem­den ya da bak­teri olu­şum­la­rın­dan etki­len­mi­yor. Su yalı­tımı bina­nın ilk inşası anında yapıl­masa bile son­ra­dan bina­lara entegre edi­le­bi­li­yor. Bu yönüyle de çoklu sis­tem çözüm­leri sunar­ken, her an bina­ları koruma altına almada başa­rılı sonuç­lar ortaya çıkarıyor.

Su Yalıtımının Önemi meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bina­la­rın temel inşa­la­rında mev­cut böl­ge­le­rin sudan etki­len­me­mesi için teme­lin yuka­rıya kal­dı­rıl­ması gere­kir, ancak her­ke­sin bil­diği gibi şu an için böyle bir durum müm­kün değil­dir. Bu nedenle ön plana çıkan su yalı­tım ürün­leri olmakta ve uygu­lan­dığı her alanda gerekli şart­lar uygu­lama altına alın­dı­ğın­dan başa­rılı sonuç­lar ortaya çıkar­mak­ta­dır. Böy­le­likle bina temel­le­rinde yanizemin yalı­tımıiçin man­tar ve küf olu­şumu gibi prob­lem­le­rin önüne geçil­mekte ve temel­le­rin ömrü uza­tı­la­bil­mek­te­dir. Her­kes bilir ki temel bir bina için oldukça önemli bir konumda yer almak­ta­dır. Ayrıca sadece temel­lere değil bina­la­rın çatı­ları içinde yapı­lansu yalı­tımsis­tem­leri bina için önemli bir boyut­ta­dır. Bu sayede çatı­larda mey­dana gelen bir­ta­kım çürüme­ler ve alt kat­lara inen su sızın­tı­ları engel­len­mek­te­dir. Bu durumda yine bina­la­rın ömrünü uzat­mada oldukça etkili bir fak­tör olmaktadır.

yalıtım malzemesi fiyatları başlıklı yazıda yapılan açıklamaları değerlendirebilir, izolasyon fiyatları için daha fazla detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>