KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Şu zamanlar Yalıtım Zorunlu Mudur? ile ilgili bir çok soru ile karşılaşıyoruz. Bu başlık altında Yalıtım Zorunlu Mudur? için merak edilen tüm bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Yalıtım Zorunlu Mudur? meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim TSE825 bina­larısı yalı­tımıyapma konu­sundazorunluhale geti­ril­miş­tir. Bu yasaya 2000 yılında bu yana uyul­ması zorunlu hale getirilmiştir.

Yalıtım Zorunlu Mudur? meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Isı kayıp­la­rı­nın önlen­me­sinde ve tasar­ruf aşa­ma­sında oldukça etkili bir yön­tem ola­rak görü­len ısıyalı­tımsis­tem­leri, İmar ve İskan Bakan­lığı tara­fın­dan belirli peri­yot­larda kont­rol ve dene­tim altına alın­mak­ta­dır. Ayrıca bu dene­tim yerine göre bele­di­ye­ler ve Yapı Dene­tim fir­ma­la­rınca da yapılabilmektedir.

Yalıtım Zorunlu Mudur? meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Ülke gene­linde yalı­tı­mınzorunluhale geti­ril­mesi ülke geli­rine kat­kıda bulun­ması ve gerek­siz yakıt har­ca­ma­sı­nın yapıl­ma­ması içinzorunluhale geti­ril­miş bir yasa konu­mun­da­dır. Bu sayede yük­sek boyutta yakıt tasar­rufu sağ­lan­mış ve bu ora­nın çoğu zaman yüzde 50 oran­la­rına ulaş­tığı görül­müş­tür. Bu nedenle ısı yalı­tım­ları hem ülke eko­no­misi için hem de ger­çek bir ısı için oldukça önemli bir boyuttadır.

meseleye girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Son zaman­larda bir­çok binada uygu­la­nanyalı­tımsis­tem­leri, gide­rek daha da yay­gın hale gel­miş ve yeni bina­larda zorunlu ola­rak uygu­lan­ması ön görülmüştür.

izolasyon yalıtım hakkında bilgileri sistemizde bulabilir, izolasyon malzeme fiyatları konusuna yapılan yorum ve incelemeleri inceleyebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 02:20
Categories: Etiketler: , , , , ,

 

0 yorum:

 
>