KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Temel Yalıtımı ve Önemi için sizlere bir kaç fotoğraf gösteriyor, Temel Yalıtımı ve Önemi için örnekler sunuyoruz.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­larda su yalı­tımı, suyun hangi şiddette, hangi halde ve nere­den gelirse gel­sin yapı kabu­ğun­dan içeri gire­rek yapı ele­man­la­rına, dola­yı­sıyla da yapıya zarar ver­me­sini önle­mek için yapı­lır. Suyun yapı­larda sıvı ya da gaz halinde bulun­ması, yıp­ran­ma­la­rın ve zararlı etki­le­rin en önemli nede­ni­dir [13] [14]. Yapı­la­rın top­rak altında kalan hacim­le­rini su ve nem­den uzak tut­mak ve taşı­yıcı konst­rük­si­yo­nun ken­di­sini de suyun olum­suz etki­le­rin­den koru­mak, temel yalı­tım­la­rını zorunlu kıl­mak­ta­dır.

konuya girmeden ısı yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Su yalı­tım­la­rında genel ola­rak ana pren­sip, önle­ne­me­yen suyun mut­laka kont­rol edil­mesi gerek­ti­ği­dir. Proje aşa­ma­sında uygun yalı­tım sis­temi seçi­lir­ken de sürme ya da serme esaslı olup olma­ma­sına, su yalı­tımı için mi yoksa nem önle­yici olması mı gerek­ti­ğine karar ver­mek, daha sonra mal­zeme seçi­mine yönel­mek gere­kir.

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Temel yalı­tı­mı­nın gözardı edil­me­mesi gere­ken en önemli özel­liği, hata kabul etme­mesi ve tela­fi­si­nin imkan­sız olma­sı­dır. Bu nedenle yalı­tım sis­temi seçi­lir­ken belli kri­ter­lere göre karar veril­me­li­dir. Bun­lar: temel tipi, yapı­nın ara­ziye otu­rum şekli, dre­naj imkanı, yeraltı su sevi­yesi, yapı için­deki farklı kot­taki ele­man­lar, diger yapı­larla olan konumu ve pro­je­nin büt­çe­si­dir [15]. Zeminde su durumu değer­len­dir­mesi sonu­cuna göre temel tipi, yalı­tım sis­temi, yapıya uygun tüm detay çözümü ve mal­zeme seçimi yapıl­ma­lı­dır. Zemin­deki su duru­mu­nun tes­piti için zemin suyu sevi­ye­si­nin en yük­sek olduğu dönem seçil­me­li­dir.

konuya girmeden ısı yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­lan son­daj çalış­ma­ları ile zeminde tes­pit edi­len su duru­muna göre zemin rutu­be­tine karşı, basınç­sız suya karşı ve basınçlı suya karşı yalı­tım yapıl­mak­ta­dır. Zemin rutu­beti; zeminde daima mev­cut bulu­nan, kıl­cal­lık yoluyla yapı­nın bün­ye­sine girip zarar­lara yol açan, zemin cin­sine bağlı ola­rak etki dere­cesi değiş­ken­lik gös­te­ren sudur. Basınç­sız su, damlayabilir-akabilir durum­daki su ola­rak tanım­la­nır. Basınçlı su ise yapıya ve yalı­tıma sürekli belli bir hid­ros­ta­tik basınç yapan suları kap­sa­mak­ta­dır. Metre cin­sin­den su sütunu yük­sek­liği ile ifade edi­lir­ken su durumu kg/m2 ola­rak basınç yapar. Her­hangi bir yapı­nın konum­la­na­cağı ara­zide basınçlı su duru­muna göre yalı­tım mal­ze­mesi ve detay­lan­dır­ması yapı­la­caksa suyun basıncı ve yapı ağır­lı­ğı­nın yalı­tım mal­ze­mesi üzerine yapa­cağı sıkışma basıncı mut­laka hesaba alın­ma­lı­dır [13] [14].

Son zamanlarda çokça merak edilen konular arasında yer alan ses yalıtımı ile ilgili bir yazı sizlere sunduk. Burdaki yazıda izolasyon köpük fiyatları ile ilgili olarak çok farklı konulara değindik, umarız işinizi görür.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 15:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>