KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Son zamanlarda Temel Yalıtımı ve Önemi adına bir çok soru ile karşılaşıyoruz. Bu başlık altında Temel Yalıtımı ve Önemi için merak edilen tüm bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.

boru izolasyon fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Beto­nun suyla buluş­ması ile baş­la­yan ve zamanla artan hasar­lar, yapı­nın taşı­yı­cı­lı­ğını yitir­mesi ve insan­lar için sonuç­la­rı­nın düzel­til­mesi çok zor maddi, manevi bir­çok hasa­rın oluş­ması ile son­la­na­cak­tır, hatta yaşa­nan örnek­lerde son­lan­mış­tır. Özel­likle 1999 dep­remi son­rası, ‹stan­bul Büyük­se­hir Belediyesi’nin 55.000 konut üzerinde yap­tığı araş­tır­ma­lar sonu­cunda, konut­la­rın yüzde 64’ünün donatı koroz­yonu nede­niyle hasar gör­düğü tes­pit edil­miş­tir [12]. Dep­rem son­ra­sında ince­le­nen yapı­la­rın büyük bir bölü­münde yüzey suyu­nun uzak­laş­tı­rıl­ması için önlem­ler alın­ma­dığı, temelde su yalı­tımı yapıl­ma­dığı, hatta bod­rum kat­larda ince işçi­lik yapıl­ma­dan duvar, kolon ve kiriş­le­rin kaba inşaat halinde bıra­kıl­dığı göz­len­miş­tir. Bun­lar koroz­yo­nun baş­la­ması ve hız­lan­ması için geçerli sebep­ler­dir.

boru izolasyon fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Suyun, yapı­nın daya­nım gücüne ve kul­la­nım süre­sine koroz­yon ile ver­miş olduğu zararı, yaşa­dı­ğı­mız dep­rem­le­rin sonuç­la­rında açıkça gör­dük. Bu nedenle koroz­yon soru­nu­nun çözümünde yalı­tı­mın önemi­nin yaşam­sal boyutta önemli olduğu unut­ma­ma­lı­dır.

konuya girmeden boru izolasyon fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Suya karşı alı­na­bi­lecek önlem­ler, aslında yapı­nın ömrünü uzat­maya ve dep­rem kar­şı­sında daya­nı­mını artır­maya yöne­lik atı­lan en büyük adım­dır. Yapı­nın mev­cut çevre koşul­la­rına göre yalı­tı­mı­nın yapıl­ma­sında suyun yoğun­luğu kadar, mal­ze­me­le­rin seçimi ve uygu­lama şekil­leri ile bu mal­ze­me­le­rin yapı ser­vis ömrü boyunca per­for­man­sını da kay­bet­me­mesi gere­kir. Suyun yapı­lara ver­diği zararı belki gör­sel ola­rak çoğu zaman tah­min ede­me­yiz. Ancak, bir dep­rem oldu­ğunda bunun sonuç­la­rı­nın neler ola­bi­le­ce­ğini yaşan­mış dep­rem­lerde görme imka­nı­mız olmuş­tur. Ciddi anlamda koroz­yona uğra­mış olan bir yapı­nın şiddetli bir dep­remde ayakta kala­bil­me­sine imkan yok­tur. Bu nedenle su yalı­tımı çok önem­li­dir. Yalı­tım olma­ması ya da eksik yalı­tım, yapı­nın ser­vis ömrünü azalt­makla kal­maz, çevresi ve yasa­yan kul­la­nı­cı­ları için de can ve mal güven­liği teh­didi oluş­tu­rur.

ısı yalıtım levhası fiyatları başlıklı yazımıza bakabilir, izolasyon köpük fiyatları detaylar için ise sitemizi gezebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 14:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>