KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Dow’dan Türkiye’nin CEBelgeli XPSIsı Yalıtım Levhası ile ilgili yorumlarin ve bilgilerin bulundugu bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunun yaninda Dow’dan Türkiye’nin CEBelgeli XPSIsı Yalıtım Levhası nasil bir seydir gibi sorularin cevaplarini da bulabilirsiniz.

konuya girmeden inşaat malzemeleri ile ilgili şunları söylemek gerekir. Bil­di­ği­miz gibi dün­ya­nın ve dola­yısı ile bizim başı­mız küre­sel ısınma ile dertte. Küre­sel ısınma ile ver­di­gi­miz bu savaşta bir diger yar­dım­cı­mızda sek­tö­ründe üst sevi­ye­lerde olan dow bina çözüm­leri firmasıdır.Çevre dostu olan veABüyesi ülke­le­rin kul­lan­dığı şişirme gaz­la­rını kul­la­na­rak, çevre kir­li­liği ve küre­sel ısınma ile olan müca­de­le­mize büyük katkı sağlayacaktır.Bu firmaCEBel­geliSTYROFOAM™ ısı yalı­tım ürün­le­rini, 6–10 Mayıs tarih­leri ara­sında düzen­le­nen 32. Ulus­la­ra­rası Yapı İstan­bul Fuarı’nda ilk kez yapı sek­törü ile buluştdu.Bu ürün dün­yada ve ülke­mizde yıl­lar­dır mil­yon­larca bina­nın ısı yalı­tı­mında kullanılıyor.Mayıs ayı iti­ba­rıyla Dilo­vası tesis­le­rin­deki tümSTYROFOAM™ ürün­le­rini,TSEN13164 Stan­dardı ve Avrupa Yapı Mal­ze­me­leri Yönet­me­liği doğ­rul­tu­sundaCEİşareti’ne sahip ola­rak üretil­meye baş­ladı. 400 bin met­re­küpSTYROFOAM™ üretim kapa­si­te­sine sahip olan Dow Bina Çözümleri’nin, kuru­lan ikinci üretim hattı saye­sinde, 750 bin met­re­küp kapa­si­teye ula­şa­cak ve böy­leceCEBel­geli ve ulus­la­ra­rası stan­dart­larda üretimyapan sek­tör lideri konu­munu sür­dü­recek. Müte­ah­hit ve mimar­lara ısı yalı­tım amaçlı çok farklı kul­la­nım detay­la­rında pra­tik­lik, eko­no­mik­lik ve uygu­lama kolay­lığı sunanSTYROFOAM™ lev­ha­lar; düşük ısı ilet­ken­lik değe­rine sahip olduğu için diğer ısı yalı­tımı mal­ze­me­le­rin­den daha ince uygu­la­na­bi­li­yor. Su emme­diği için dona karşı daya­nık­lı­lığı saye­sinde bina dışında sıva çatlağı gibi olu­şum­ları, içinde ise küf ve rutu­bet olu­şu­munu engel­le­ye­rek, bina­nın bakım ve ona­rım mas­raf­la­rını azal­tı­yor, sağ­lıklı ve kon­forlu mekân­lar yara­tı­yor. Doğru yapı fiziği uygu­la­ma­ları ile bina­la­rın taşı­yıcı sis­tem­le­ri­nin ve dona­tı­la­rı­nın yoğuşma sonucu olu­şan koroz­yona karşı korun­ması dep­reme karşı daya­nık­lı­lı­ğını art­tı­rı­yor.STYROFOAM™ lev­ha­lar ile yapı­lan ısı yalı­tımı bina­la­rın ısıtma ve soğutma gider­le­rinde tasar­ruf sağ­lı­yor. Enerji tüke­ti­mini azalt­ması sonu­cunda fosil yakıt tüke­ti­min­den kay­nak­la­nan sera gazı salı­nımı da düşü­yor. Bu sayede çevre kir­li­liği ve küre­sel ısınma ile müca­de­leye de kat­kıda bulunuyor.

dış mantolama konusunda sizlere bir kaç görsel gösteriyor, yalıtım malzemeleri fiyatları ile alakalı örnekler sunuyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>