KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


Mantolamanın Getirdiği Avantajlar ne işe yarar, Mantolamanın Getirdiği Avantajlar nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

meseleye girmeden Mantolamanın Getirdiği Avantajlar ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bir­çok ev için uygu­la­maya soku­lan man­to­lama sis­te­minde ne gibi avan­taj­la­rın oldu­ğunu bili­yor muyuz? Yalı­tı­mın oldukça önem kazan­dığı son gün­lerde, sis­tem hak­kında öğrenil­mesi gere­ken bir­ta­kım bil­gi­leri yazı­mı­zın deva­mında görebilirsiniz.

meseleye girmeden Mantolamanın Getirdiği Avantajlar ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Man­to­lama sis­te­mi­nin getir­diği avan­taj­lar­dan ilki önce­likle ısı kay­bını yüzde 50 ora­nında önle­me­si­dir. Eko­no­mik bir yapısı olması yanında, yak­la­şık ola­rak 2 ya da 3 yıl içe­ri­sinde yalı­tım mali­ye­tini kar­şı­la­mak­ta­dır. Kış mev­si­minde içe­ri­deki sıcağı dışarı, dışa­rı­daki soğuğu ise içeri ver­mez. Bu durum yaz mev­si­minde de tam tersi ola­rak geçer­li­dir. İnşa­nın çevre­sinde ve bün­ye­sinde ısı ve su yalı­tımı sağ­la­mak­ta­dır.Uygu­la­nan bina­la­rın dış cep­he­sini bozul­ma­lara karşı korur­ken, yapı­sında genel ola­rak beton kul­la­nı­lan inşa­la­rın koroz­yona karşı korun­ma­sında oldukça fay­dalı olmak­ta­dır. Bina­la­rın iç kısım­la­rında bulu­nan boy­ları korur­ken, rutu­bet ve yoğuşma gibi prob­lem­leri büyük oranda engel­le­mek­te­dir. Diğer yan­dan buhar geçi­rim oranı yük­sek  olması yanında, su alma özel­liği de bulun­ma­mak­ta­dır. Ayrıca yalı­tım sis­tem­le­ri­nin ömrü uygu­la­nan bina­la­rın ömür­leri ile eşdeğerdedir.

ses yalıtımı konusunda derlenmiş makaleler, su yalıtım malzemeleri fiyatları yapılışı....

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 05:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>