KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


Son zamanlarin popüler konularindan biri haline gelmis Plastik boru kullanmanın avantajları ile alakali tanimlar burada. Plastik boru kullanmanın avantajları hakkinda yazarlarimizin görüsleri ile dahasini burada görebilirsiniz.

Plastik boru kullanmanın avantajları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Plas­tik boru­lar, özel­likle inşaat sek­tö­ründe akla gele­bi­lecek pek çok yerde kul­la­nı­lı­yor. Plas­tik boru­la­rın en fazla kul­la­nıl­dığı yer­ler ise şöyle sıra­la­na­bi­lir: doğal­gaz taşıma sis­tem­le­rinde, sıcak suyla jeoter­mal su taşıma sis­tem­le­rinde, temiz ve atık su taşıma sis­tem­leri gibi şebeke sis­tem­le­rinde; basınçlı, yağ­mur­lama ve damla sulama sis­tem­le­riyle, yarı açık su ile­tim sis­tem­leri, derin kuyu boru­ları, son­daj, dre­naj ve sera ısıtma boru­ları gibi tarım­sal sulama sis­tem­le­rinde;folyolu plas­tik boru­lar, yer­den ısıtma sis­tem­leri ve kalo­ri­fer tesi­sat sis­tem­leri gibi ısıtma sis­tem­le­rinde plas­tik boru­lar kul­la­nı­lı­yor. Peki plas­tik boru kul­lan­mak ne gibi yarar­lar sağ­lar. Bugün dün­ya­daki pek çok ülke­nin doğal­gaz şebe­kesi, kana­li­zas­yon ve içme suyu şebe­ke­le­rinde kul­la­nı­lan boru­la­rın tama­mına yakını plas­tik­ten üretil­miş­tir. Metal boru­lar bu tip şebe­ke­lerde pek ter­cih edil­mi­yor. Zira metal boru­nun hem mal­ze­mesi pahalı, hem de mon­taj işçi­liği… Kul­la­nımı esna­sında da çeşitli sorun­larla kar­şı­la­şı­lı­yor ve uzun ömürlü olma­yışı nede­niyle meta­lik boru­nun alter­na­tifi plas­tik boru­lar olu­yor. Metal boru yerine plas­tik boru ter­cih edil­me­si­nin nede­nini şöyle açık­la­mak da müm­kün. Örne­ğin bir kilo­metre uzun­lu­ğunda olan hatta plas­tik ve metal boru sis­temi döşe­nir­ken, bu hatta mey­dana gelecek muh­te­mel hasar oranı, metal boruda, plas­tik boruya göre 2 kat daha fazla… Bugün ülke­mizde plas­tik sek­törü oldukça karlı bir sek­tör ola­rak kar­şı­mıza çıkıyor. Ülke­miz­deki boru paza­rında var olan reka­be­tin hızla art­tı­ğını, reka­bette bir adım öne geçen­le­rin ise plas­tik sek­tö­ründe bulu­nan fir­ma­lar oldu­ğunu söy­le­mek mümkün.

iç yalıtım açıklamasını yapan makaleyi sizlerle paylaşacağız, dış cephe konularımıza bir bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 17:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>