KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Çatı Kaplama Uygulamaları ile alakalı takipçilerimize bir iki fotoğraf sunuyor, Çatı Kaplama Uygulamaları ile alakalı modeller yayınlıyoruz.

konuya girmeden Çatı Kaplama Uygulamaları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Çatı­larda kalıcı çözüm­ler sunan çatı kap­la­ma­lar, bina­lar için her türlü model içe­rik­leri suna­bi­len bir uygu­lama ola­rak kar­şı­mıza çıkıyor. Tür­kiye gene­linde çoğu zaman çatı kap­lama uygu­la­ma­ları Eylül ve Ekim ayları içe­ri­sinde yapıl­mak­ta­dır. Çatı ona­rım­ları, bakım­ları ve aktar­ma­lar bu aylar içe­ri­sinde oldukça etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

konuya girmeden izolasyon yalıtım ile ilgili şunları söylemek gerekir. Bina üzeri­le­rinde en zor ula­şı­lan böl­ge­ler ara­sında olan çatı­lar, sık sık ona­rıma alı­na­ma­dığı için ilk inşa sıra­sında çatı­larda daya­nıklı ve düzenli bir çatısı yapısı oluş­tur­mak gere­kir. Bu sis­temli ve düzenli çatı uygu­la­ma­ları ara­sında genelde sand­viç, tra­pez, eter­mit ve beto­narme yapı­dan olu­şan kalıp­lar kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ayrıca bakır çatı kap­la­ma­ları ise yine bu uygu­la­ma­lar­dan bir tanesi ola­rak kar­şı­mıza çıkmaktadır.

Çatı Kaplama Uygulamaları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Dünya gene­linde bir­ta­kım ulus­lar arası ölçüt­lere göre işleme alı­nan çatı uygu­la­ma­ları, kul­la­nıl­dığı mal­ze­me­den oluş­tu­rulma aşa­ma­sına kadar bir­ta­kım kural­lar dahi­linde çatı­lara adapte edil­mek­te­dir. Dün­ya­nın bir­çok yerinde kul­la­nı­lan sera­mik mal­ze­me­ler şu an için çatı­lara en uygun model­ler içe­ri­sinde yer almak­ta­dır. Doğru ölçüt­ler ve kural­lar uygu­lan­dı­ğında her çatı uygu­la­ması bina­ları koru­mada en etkili koru­nak yön­temi olmak­ta­dır. Diğer yan­dan bir çatı uygu­la­ma­sında dik­kati çeken en önemli özel­lik su geçir­meme ola­rak ortaya çıkmaktadır.

Çatı Kaplama Uygulamaları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Çatı kap­la­ma­ları bu koşul­lar altında uygu­lan­dı­ğında bina­lar, yıl­larca sürecek bir koruma altına kolayca alınabilmektedir.

yalıtım adlı incelemede yaptığımız yorumları inceleyebilir, izolasyon yalıtım hakkında detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>