KAMPANYALI ÜRÜNLER

22 Şubat 2011 Salı


Ters Tavan Isı Yalıtımı meselesindeki yorumlar , Ters Tavan Isı Yalıtımı meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

meseleye girmeden Ters Tavan Isı Yalıtımı ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Yalı­tım sis­tem­le­ri­nin farklı bir dalı olan ters tavan ısı yalı­tım sis­tem­leri, bir­çok mekanda oldukça başa­rılı sonuç­lar ortaya çıkar­ması ile son zaman­la­rın önemli bir yalı­tım aşa­ması haline gel­miş­tir. Tavan­lar için yeni­likçi ve kolay çözüm­ler sunan ters tavan ısı yalı­tım sis­tem­leri, uzman bir işçi­lik saye­sinde bek­len­ti­le­rin üzerinde ki olu­şum­lara ola­nak tanımaktadır.

meseleye girmeden Ters Tavan Isı Yalıtımı ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Fab­rika,OSB, atölye ve teks­til ima­lat­ha­ne­leri gibi yapı­la­rın tavan­ları için en uygun çözüm­le­rin sunul­duğu bu sis­temde, poli­üre­tan sprey köpüğü ile mev­cut konst­rük­si­yon­la­rın ara­sında kalan boş­luk­lar kolayca kapa­tı­la­bil­mek­te­dir. Ayrıca bunun yanı sıra çatı köşe­le­rinde bulu­nan hava boş­luk­ları da dol­du­rul­ma­sına ola­nak sağ­lan­makta ve yapı gereği ek yeri olma­ması ile de oldukça başa­rılı sonuç­lar ortaya çıkaran bir ısı yalı­tımı ön plana çıkmak­ta­dır. Bu tür ima­lat­ha­ne­lerde çalı­şan kişi­le­rin kışın soğuk­tan, yazın ise sıcak­tan etki­len­me­mesi çok önem­li­dir. Ayrıca üreti­len mal­la­rın yapısı gereği aynı durum üreti­len ve işle­nen mal­ze­me­ler içinde gerek­li­dir. Hatta bazı mekan­larda iş maki­ne­le­ri­nin ve alet­le­rinde sıcak ve soğuğa karşı duyarlı olduğu düşü­nül­dü­ğünde bu durum her halü­karda geçerli olmak­ta­dır. Bu yüz­den hem çalı­şan kesi­min, hem üreti­len mal­la­rın, hem de üretimde kul­la­nı­lan maki­ne­le­rin olması gere­ken bir koruma altına alın­ması gere­kir. İşte bu esnada dev­reye ters tavan ısı yalı­tım sis­tem­leri gir­mekte ve bu tür sorun­lar için çözüm öneri­ler ortaya koymaktadır.

meseleye girmeden boru izolasyon fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Fazla Sıcak ve soğuk­tan korun­mak için poli­üre­tan sprey­ler ile sağ­lana yalı­tım, oluklu saç çatı­lar ve ters tavan uygu­la­ma­la­rında oldukça mükem­mel sonuç­la­rın ortaya çıkma­sını sağ­lar. Bunun yanında uygu­la­ma­nın ortaya koy­duğu tasar­ruf ora­nı­nın ise yapı­lan ana­liz­ler sonu­cunda yüzde 60’larda sey­ret­tiği yönündedir.

ısı yalıtım levhası fiyatları başlıklı makale de yapılan açıklamaları okuyabilir, dış yalıtım fiyatları hakkında detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 18:50
Categories: Etiketler: , , , , ,

 

0 yorum:

 
>