KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Temel Yalıtımı ve Önemi aramasındaki sonuçları burada görebilir, Temel Yalıtımı ve Önemi için derlenmiş alakalı ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.

konuya girmeden izolasyon ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­nın önemli taşı­yıcı ele­man­la­rın­dan olan temel ve perde kolan­lar top­rak altında olduğu için sürekli suya ve neme maruz kalır­lar bu nedenle yalı­tımı nite­lik­siz ya da yapıl­ma­mış yapı­lar ile­ride yapı­nın ömrünü önemli bi şekilde düşür­mekte ve tela­fisi olma­yan yapı­sal sorun­lar ortaya çıkmak­ta­dır. Bu nedenle bina­nın temel yalı­tımı ve yalı­tımda kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin kali­teli olması gerekir .

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapı­nın zemin düz­lemi suyla en fazla muha­tap olan bölü­mü­dür. Zemin­deki su etkisi her bölge için farklı oran­da­dır. Her yapı için, zemin­deki su yoğun­lu­ğuna göre önlem alın­ması, mal­zeme ve detay çözümü­nün yapıl­ması gere­kir. Zemin suları içinde, yapıya ver­diği zararlı etki­ler değer­len­di­ril­di­ğinde en önem­lisi basınçlı sudur. Nor­mal koşu­larda koroz­yon etkisi göz­len­me­yen beto­narme bir yapı için, basınçlı su etki­sinde de bu özel­li­ğini sür­dü­re­bil­mesi, tam bir su geçi­rim­siz­li­ğin sağ­lan­ma­sıyla müm­kün­dür.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­nın top­rak altında kalan bölüm­le­ri­nin zemin ile çevrili olma­la­rın­dan dolayı, sürekli ola­rak zemin ve yeraltı suları ile etki­le­şim halin­de­dir­ler. Özel­likle yapı­nın tüm yük­le­rini zemine akta­ran ve onu taşı­yan bölüm­le­ri­nin sürekli su ile etki­le­şim halinde bulun­ması, yapı­nın taşı­yı­cı­lığı açı­sın­dan sorun yarat­mak­ta­dır [10].

izolasyon konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Suyun beton ile etki­le­şime gire­rek bu hasar­ları oluş­tu­ra­bil­mesi için onu, mal­ze­me­nin içine doğru iten bir kuv­vet ve suyun iler­le­me­sine ola­nak veren bir­bir­le­riyle iliş­kili boş­luk­la­rın bulun­ması gere­kir. Beton için­deki kıl­cal kanal­lar içinde olu­şan kapi­ler emme kuv­vet­leri, suyun yer­çe­ki­mine ters bir yönde, beton içine çekil­me­sine ola­nak verir. Yeraltı suyu­nun hid­ros­ta­tik kuv­veti ise suyun basınçla boş­luk­lara doğru itil­me­sini sağ­lar. Bu durumda su, sadece yapı ele­ma­nı­nın içine gir­mekle kal­maz; yapı­nın taşı­yıcı bölüm­le­rine basınç uygu­la­ya­rak zor­lan­ma­sına neden olur [11]. Betonu suyun zararlı etki­le­rin­den koru­mak için dre­naj ve yalı­tım tek­nik­leri ile de çözüm­ler aran­mak­ta­dır. Suyun beton mal­ze­me­nin içine nüfuz etmesi sonu­cunda yapı yüzey­le­rinde kir, çiçek­lenme, küf ve man­tar olu­şumu göz­le­nir. Bunun yanı sıra, zeminde bulu­nan sül­fat vb. iyon­la­rı­nın suyla bir­likte mal­zeme içe­ri­sine gir­mesi sonucu kim­ya­sal bozul­ma­lar da göz­le­nir. Bu kim­ya­sal reak­si­yon­lar sonucu mal­zeme için­deki boş­luk sayısı hızla artar. Boş­luk sayı­sı­nın art­ması, mal­zeme içine giren su ve sül­fat mik­ta­rı­nın da art­ma­sına neden olur. Hasar süreci bu sürek­li­lik içinde artar ve yapı­nın işle­vini yitir­mesi ile son­la­nır [11]. Su, donatı ile buluş­tuğu nok­ta­larda, koroz­yonu baş­la­tıp, sta­tik ve dina­mik tüm yük­leri kar­şı­la­yan ve akta­ran yapı bölüm­le­ri­nin, en küçük bir yük­leme anında etki­siz kala­cak bir duruma gel­me­sine neden olur. Bu sebeple, yeraltı suyu­nun betona işleme derin­li­ği­nin, pas­payı değe­rin­den daha az olması gerek­mek­te­dir. Ancak bu durumda donatı koroz­yon ola­yında koru­nur ve yapı­nın sür­dü­rü­le­bi­lir­liği sağ­la­na­bi­lir [10].

mantolama malzemesi yazımız şuanda yenilenmektedir, mantolama için diğer derlemelerimize bakmanızı öneririz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 12:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>