KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Yangın Yalıtımı konusunda yazılmış olan incelemeler, Yangın Yalıtımı nasıl yapılabilir.

konuya girmeden standart izolasyon ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yan­gın sonu­cunda mey­dana gele­bi­lecek can ve mal kay­bını en aza indir­mek için kul­la­nı­lan yön­teme ısı yalı­tımı denir.

Yangın Yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bu sis­tem yan­gı­nın diger bina­lara geçi­şini yavaş­la­cak ve kişi­le­rin güvenli bir şekilde tah­liye edil­me­sine ola­nak saglayacaktır.Isı yalı­tımı yapı­lır­ken erken uyarı sis­temi, uyarı lev­ha­ları, acil durum aydın­lat­ması gibi önlem­lerle tasarlanmalıdır.Yalıtım saye­sinde mal kay­bıda aza indir­gen­miş olur.Yalıtım ısı ora­nın hızla yük­sel­me­sini engel­ler böy­lece yan­gın kolay kont­rol altına alınabilir.

ısı yalıtımı konusundaki açıklamalar nelerdir, ısı yalıtım fiyatları konusunu içeren bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

0 yorum  

Dow’dan Türkiye’nin CEBelgeli XPSIsı Yalıtım Levhası ile ilgili yorumlarin ve bilgilerin bulundugu bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunun yaninda Dow’dan Türkiye’nin CEBelgeli XPSIsı Yalıtım Levhası nasil bir seydir gibi sorularin cevaplarini da bulabilirsiniz.

konuya girmeden inşaat malzemeleri ile ilgili şunları söylemek gerekir. Bil­di­ği­miz gibi dün­ya­nın ve dola­yısı ile bizim başı­mız küre­sel ısınma ile dertte. Küre­sel ısınma ile ver­di­gi­miz bu savaşta bir diger yar­dım­cı­mızda sek­tö­ründe üst sevi­ye­lerde olan dow bina çözüm­leri firmasıdır.Çevre dostu olan veABüyesi ülke­le­rin kul­lan­dığı şişirme gaz­la­rını kul­la­na­rak, çevre kir­li­liği ve küre­sel ısınma ile olan müca­de­le­mize büyük katkı sağlayacaktır.Bu firmaCEBel­geliSTYROFOAM™ ısı yalı­tım ürün­le­rini, 6–10 Mayıs tarih­leri ara­sında düzen­le­nen 32. Ulus­la­ra­rası Yapı İstan­bul Fuarı’nda ilk kez yapı sek­törü ile buluştdu.Bu ürün dün­yada ve ülke­mizde yıl­lar­dır mil­yon­larca bina­nın ısı yalı­tı­mında kullanılıyor.Mayıs ayı iti­ba­rıyla Dilo­vası tesis­le­rin­deki tümSTYROFOAM™ ürün­le­rini,TSEN13164 Stan­dardı ve Avrupa Yapı Mal­ze­me­leri Yönet­me­liği doğ­rul­tu­sundaCEİşareti’ne sahip ola­rak üretil­meye baş­ladı. 400 bin met­re­küpSTYROFOAM™ üretim kapa­si­te­sine sahip olan Dow Bina Çözümleri’nin, kuru­lan ikinci üretim hattı saye­sinde, 750 bin met­re­küp kapa­si­teye ula­şa­cak ve böy­leceCEBel­geli ve ulus­la­ra­rası stan­dart­larda üretimyapan sek­tör lideri konu­munu sür­dü­recek. Müte­ah­hit ve mimar­lara ısı yalı­tım amaçlı çok farklı kul­la­nım detay­la­rında pra­tik­lik, eko­no­mik­lik ve uygu­lama kolay­lığı sunanSTYROFOAM™ lev­ha­lar; düşük ısı ilet­ken­lik değe­rine sahip olduğu için diğer ısı yalı­tımı mal­ze­me­le­rin­den daha ince uygu­la­na­bi­li­yor. Su emme­diği için dona karşı daya­nık­lı­lığı saye­sinde bina dışında sıva çatlağı gibi olu­şum­ları, içinde ise küf ve rutu­bet olu­şu­munu engel­le­ye­rek, bina­nın bakım ve ona­rım mas­raf­la­rını azal­tı­yor, sağ­lıklı ve kon­forlu mekân­lar yara­tı­yor. Doğru yapı fiziği uygu­la­ma­ları ile bina­la­rın taşı­yıcı sis­tem­le­ri­nin ve dona­tı­la­rı­nın yoğuşma sonucu olu­şan koroz­yona karşı korun­ması dep­reme karşı daya­nık­lı­lı­ğını art­tı­rı­yor.STYROFOAM™ lev­ha­lar ile yapı­lan ısı yalı­tımı bina­la­rın ısıtma ve soğutma gider­le­rinde tasar­ruf sağ­lı­yor. Enerji tüke­ti­mini azalt­ması sonu­cunda fosil yakıt tüke­ti­min­den kay­nak­la­nan sera gazı salı­nımı da düşü­yor. Bu sayede çevre kir­li­liği ve küre­sel ısınma ile müca­de­leye de kat­kıda bulunuyor.

dış mantolama konusunda sizlere bir kaç görsel gösteriyor, yalıtım malzemeleri fiyatları ile alakalı örnekler sunuyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Temel Yalıtımı ve Önemi makalesi için yapılmış eleştiriler, Temel Yalıtımı ve Önemi konusu için yapılan açıklamaları bulabilirsiniz.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­nın konum­la­na­cağı ara­zi­deki su durumu ne olursa olsun mut­laka, her yapı uygun yalı­tım sis­temi ile stan­dart­lara göre yalı­tıl­ma­lı­dır. Ancak, bun­la­rın belli kural­lara göre yapı­lıp yapıl­ma­dığı da kont­rol edil­me­mek­te­dir.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Mal­zeme seçi­minde ve uygu­lan­ma­sında ilgili stan­dart­la­rın da yol gös­te­rici, kont­rol edici ve zorunlu olması gerek­mek­te­dir. Sürme esaslı kul­la­nı­lan su yalı­tım mal­ze­me­leri için Avrupa ve ülke­mizde ürün ve uygu­la­maya dönük tek bir stan­dart bulun­ma­mak­ta­dır. Plas­tik esaslı örtü­le­rin büyük bir çoğun­luğu ithal edil­mek­te­dir. Ve bu mal­ze­me­le­rin kul­la­nı­mına yöne­lik de her­hangi bir stan­dart bulun­ma­mak­ta­dır [18]. Sadece bitüm esaslı örtü­ler için stan­dart­lar var­dır. Bu nedenle en hızlı şekilde eksik olan stan­dart­la­rın oluş­tu­rul­ması, varsa Avrupa stan­dart­la­rıyla uyum­laş­tı­rıl­ması gerek­mek­te­dir.

su yalıtım konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 2007 Dep­rem Yönet­me­li­ğinde yapı mal­ze­me­le­rine ya da uygun mal­zeme kul­la­nı­mına yöne­lik hiç­bir tarif yer alma­mak­ta­dır. Yal­nızca, yapı­larda kul­la­nı­la­cak mal­zeme ve işçi­lik bakı­mın­dan Türk Stan­dart­ları ile Bayın­dır­lık ve İskan Bakan­lığı “Genel Tek­nik fiatna­mesi” kural­la­rı­nın esas alın­ması belir­til­miş­tir [8].

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 12 Ağus­tos 2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayım­la­nan “Yapı Dene­timi Uygu­lama Usul ve Esas­ları Yönet­me­liği Esas­ları” kap­sa­mında sta­tik pro­jeye uygun­luk, zemin etüdü ve beton kali­tesi ele alı­nır­ken, yapı­nın su/nem ve diğer zararlı etki­le­rin­den yalı­tım ile korun­ması göz önünde bulun­du­rul­ma­mak­ta­dır [19] .

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bir yapı­dan bek­le­nen daya­nım, daya­nık­lı­lık, eko­nomi, fonk­si­yon ve este­ti­ğin sağ­lan­ma­sı­dır. Bir yapı­nın öngö­rü­len kul­la­nım ömrü süre­since kul­la­nı­cı­sına sağ­la­ması gere­ken fizik­sel kon­for şart­la­rı­nın dışında doğal afet­ler kar­şı­sında da daya­nık­lı­lı­ğını kay­bet­me­mesi, can güven­li­ğini teh­dit etme­mesi gerekir.

iç yalıtım ile alakalı neler söylenmiş, yalıtım fiyatları nedir ne işe yarar bunlara burdan ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 20:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Son zamanlarin popüler konularindan olan Temel Yalıtımı ve Önemi ile alakali elestriler burada. Temel Yalıtımı ve Önemi hakkinda kullanicilarimizin görüsleri ile çok daha fazlasini burada görebilirsiniz.

su yalıtım konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapıda kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği­miz her türlü su prob­le­mini çözebi­lecek nite­likte su yalı­tım mal­ze­mesi ola­ma­ma­sına rağ­men, piya­sada mev­cut olan yalı­tım mal­ze­me­leri ile de iste­ni­len şekilde prob­lem­le­rin çözümü sağ­la­na­bi­lir. Önemli olan yalı­tım yapı­la­cak yerin koşul­la­rı­nın belir­len­mesi, yalı­tım mal­ze­me­le­ri­nin özel­lik­le­ri­nin ve kul­la­nım per­for­mans­la­rı­nın bilin­me­si­dir. Su yalı­tı­mında kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler: su yalı­tımı örtü­leri; bitüm ve plas­tik esaslı, sürme tipi mal­ze­me­ler; likit mal­ze­me­ler, pas­ta­lar ve yapı kim­ya­sal­ları ola­rak sınıf­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Bu mal­ze­me­le­rin kul­la­nım­la­rında doğru mal­ze­meyi, doğru detay çözümü için seçe­bil­mek ve doğru şekilde uygu­la­ya­bil­mek çok önem­li­dir. Örne­ğin temel yalı­tım­la­rında, özel­likle basınçlı su etkisi tes­pit edi­len bir ara­zide yalı­tım mal­ze­mesi ola­rak su yalı­tım örtü­le­rini ter­cih etmek ve yalı­tım sis­te­mini daima yapı­nın dışında uygu­la­mak daha sağ­lık­lı­dır. Ancak, temel yalı­tı­mında, orga­nik kökenli oldu­ğun­dan doğaya uyumlu ve kim­ya­sal etki­lere karşı daya­nıklı olduğu için bitüm esaslı örtü­leri ter­cih etmek gere­kir. Bir yapıda koroz­yon olu­şu­munu engel­le­mek ama­cıyla yapıl­ması gere­ken konu­lar­dan biri olan yalı­tım kara­rını almak, yalı­tımı doğru şekilde yapa­bil­mek kadar önem­li­dir. Çünkü seçi­len mal­ze­me­nin özel­lik­leri ve uygu­lama şekil­leri de yapı­nın daya­nık­lı­lı­ğını doğ­ru­dan etki­le­mek­te­dir.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Beto­narme bir yapı­nın kul­la­nım ömrü yak­la­şık ola­rak 50 yıl­dır. Ancak, çevre­sel etken­le­rin zama­nında sağ­lıklı ola­rak değer­len­di­ri­le­me­mesi, yapı­nın kul­la­nım ömrünü olum­suz yönde etki­le­ye­bi­lir. Bu etken­ler­den biri de sudur. Ülke­mizde su yalı­tı­mıyla ilgili stan­dart­larda eksik­lik­ler var­dır. Bu nedenle yapı­lan yalı­tım daha çok birey­sel çaba­la­rın insi­ya­ti­finde şekil­len­mek zorunda kal­mak­ta­dır. Bilim ve tek­niğe dayalı sis­temli ve kurallı bir takım stan­dart­la­rın ya da şart­na­me­le­rin bir an önce yürür­lüğe gir­mesi gerek­mek­te­dir.

mantolama malzemesi ile ilglili söylenenler, yalıtım izolasyon nedir ne işe yarar bunlara burdan ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 18:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Temel Yalıtımı ve Önemi incelememiz şimdilik güncellenmektedir, Temel Yalıtımı ve Önemi için öbür yazılarımıza bakmanızı önerebiliriz.

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Su basın­cıyla ilgili yapı­nın etki­le­ne­ceği su basın­cına göre yalı­tı­mın kaç kat olması gerek­tiği; bina yükü ile ilgili yapı­nın zemine yapa­cağı basınca göre yalı­tım kat adet­leri tes­pit edil­me­li­dir. [16].

konuya girmeden dış cephe yalıtım ile ilgili şunları söylemek gerekir. TS3647 “Bina­larda Yeraltı Suyuna Karşı Yapı­la­cak Su Yalı­tımı Tasa­rım ve Yapım Kural­ları” stan­dar­dına göre basınçlı suya karşı temel yalı­tım esas­ları gözardı edil­me­me­li­dir. Su yük­sek­li­ğine bağlı ola­rak sıkışma basın­cına göre hangi yalı­tım örtü­sü­nün kaç kat kul­la­nıl­ması gerek­tiği belir­til­miş­tir [17].

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­nın inşa edi­le­ceği zemin ve dep­rem duru­muna göre temel­leri mün­fe­rit, müte­madi, radye jene­ral gibi farklı şekil­lerde tasar­la­na­bil­mek­te­dir. Çoğu zaman temel tipi­nin kararı ara­zi­deki su durumu gözö­nüne alın­ma­dan veril­mek­te­dir. Oysa zemin suyu değer­len­dir­mesi sonu­cunda yapıl­ması plan­la­nan temel tipi deği­şe­bi­lir. Çünkü zemin­deki su yoğun­lu­ğuna göre basınçlı su etkisi görü­len bir ara­zide inşa edi­lecek olan yapı­nın temeli mut­laka radye jene­ral temel sis­temi olma­lı­dır.

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapı­nın ara­ziye otu­ru­munda temel sevi­yesi ile zemin suyu sevi­yesi iliş­kisi önem­li­dir. Yapı­nın temel sevi­yesi zemin suyu sevi­yesi üstünde kalı­yor ise etkili ola­cak su, zemin nemi ya da basınç­sız su etki­si­dir. Zemin, su sevi­ye­si­nin altında kalı­yor ise, yapı basınçlı su etki­sin­de­dir. Bir ara­zide farklı yoğun­lukta ya da aynı yoğun­lukta su basıncı etkili ola­bi­lir. Farklı yoğun­lukta ise su yalı­tımı sadece dik gelen kuv­vet­leri değil yanal kuv­vet­leri de engel­le­yecek şekilde tasar­lan­ma­lı­dır. Ayrıca yalı­tım kat­ları sürekli ve eşde­ğer basınç altında tutul­ma­lı­dır. Bunu sağ­la­mak için yalı­tım daima iki rijit ele­man ara­sında yer alma­lı­dır. Ayrıca eğimli bir arazi ile düz bir ara­zide konum­la­nan yapı için de suyun etkisi farklı olur. Temel yalı­tımı yapıl­mış olsa bile mut­laka yüzey suyunu top­la­mak için amaca uygun bir dre­naj sis­temi kurul­ma­lı­dır. Yapı­daki kul­la­nım suları da mut­laka ana sis­tem ile bağ­lan­tılı olma­lı­dır. Yapı­nın konum­la­na­cağı ara­zide çevre­sin­deki yapı­larla olan iliş­kisi de yalı­tım sis­te­mi­nin yer­leş­ti­ril­mesi açı­sın­dan önem­li­dir. Yapı deniz kena­rında, biti­şik nizam ya da ayrık bir şekilde konum­la­na­cak ola­bi­lir. Her durumda da yalı­tı­mın dış­tan tüm sis­temi boh­ça­la­ya­cak şekilde yapıl­ması, yapıya zarar verecek olan suyun boh­ça­lama sis­temi ile yapı dışında etki­siz hale geti­ril­mesi gerek­mek­te­dir.

su yalıtım malzemeleri fiyatları aramasındaki sonuçları sitemizde görebilir, dış cephe yalıtım aramasıyla ilgili ayrıntıları elde edebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 17:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Temel Yalıtımı ve Önemi için sizlere bir kaç fotoğraf gösteriyor, Temel Yalıtımı ve Önemi için örnekler sunuyoruz.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­larda su yalı­tımı, suyun hangi şiddette, hangi halde ve nere­den gelirse gel­sin yapı kabu­ğun­dan içeri gire­rek yapı ele­man­la­rına, dola­yı­sıyla da yapıya zarar ver­me­sini önle­mek için yapı­lır. Suyun yapı­larda sıvı ya da gaz halinde bulun­ması, yıp­ran­ma­la­rın ve zararlı etki­le­rin en önemli nede­ni­dir [13] [14]. Yapı­la­rın top­rak altında kalan hacim­le­rini su ve nem­den uzak tut­mak ve taşı­yıcı konst­rük­si­yo­nun ken­di­sini de suyun olum­suz etki­le­rin­den koru­mak, temel yalı­tım­la­rını zorunlu kıl­mak­ta­dır.

konuya girmeden ısı yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Su yalı­tım­la­rında genel ola­rak ana pren­sip, önle­ne­me­yen suyun mut­laka kont­rol edil­mesi gerek­ti­ği­dir. Proje aşa­ma­sında uygun yalı­tım sis­temi seçi­lir­ken de sürme ya da serme esaslı olup olma­ma­sına, su yalı­tımı için mi yoksa nem önle­yici olması mı gerek­ti­ğine karar ver­mek, daha sonra mal­zeme seçi­mine yönel­mek gere­kir.

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Temel yalı­tı­mı­nın gözardı edil­me­mesi gere­ken en önemli özel­liği, hata kabul etme­mesi ve tela­fi­si­nin imkan­sız olma­sı­dır. Bu nedenle yalı­tım sis­temi seçi­lir­ken belli kri­ter­lere göre karar veril­me­li­dir. Bun­lar: temel tipi, yapı­nın ara­ziye otu­rum şekli, dre­naj imkanı, yeraltı su sevi­yesi, yapı için­deki farklı kot­taki ele­man­lar, diger yapı­larla olan konumu ve pro­je­nin büt­çe­si­dir [15]. Zeminde su durumu değer­len­dir­mesi sonu­cuna göre temel tipi, yalı­tım sis­temi, yapıya uygun tüm detay çözümü ve mal­zeme seçimi yapıl­ma­lı­dır. Zemin­deki su duru­mu­nun tes­piti için zemin suyu sevi­ye­si­nin en yük­sek olduğu dönem seçil­me­li­dir.

konuya girmeden ısı yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­lan son­daj çalış­ma­ları ile zeminde tes­pit edi­len su duru­muna göre zemin rutu­be­tine karşı, basınç­sız suya karşı ve basınçlı suya karşı yalı­tım yapıl­mak­ta­dır. Zemin rutu­beti; zeminde daima mev­cut bulu­nan, kıl­cal­lık yoluyla yapı­nın bün­ye­sine girip zarar­lara yol açan, zemin cin­sine bağlı ola­rak etki dere­cesi değiş­ken­lik gös­te­ren sudur. Basınç­sız su, damlayabilir-akabilir durum­daki su ola­rak tanım­la­nır. Basınçlı su ise yapıya ve yalı­tıma sürekli belli bir hid­ros­ta­tik basınç yapan suları kap­sa­mak­ta­dır. Metre cin­sin­den su sütunu yük­sek­liği ile ifade edi­lir­ken su durumu kg/m2 ola­rak basınç yapar. Her­hangi bir yapı­nın konum­la­na­cağı ara­zide basınçlı su duru­muna göre yalı­tım mal­ze­mesi ve detay­lan­dır­ması yapı­la­caksa suyun basıncı ve yapı ağır­lı­ğı­nın yalı­tım mal­ze­mesi üzerine yapa­cağı sıkışma basıncı mut­laka hesaba alın­ma­lı­dır [13] [14].

Son zamanlarda çokça merak edilen konular arasında yer alan ses yalıtımı ile ilgili bir yazı sizlere sunduk. Burdaki yazıda izolasyon köpük fiyatları ile ilgili olarak çok farklı konulara değindik, umarız işinizi görür.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 15:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Son zamanlarda Temel Yalıtımı ve Önemi adına bir çok soru ile karşılaşıyoruz. Bu başlık altında Temel Yalıtımı ve Önemi için merak edilen tüm bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.

boru izolasyon fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Beto­nun suyla buluş­ması ile baş­la­yan ve zamanla artan hasar­lar, yapı­nın taşı­yı­cı­lı­ğını yitir­mesi ve insan­lar için sonuç­la­rı­nın düzel­til­mesi çok zor maddi, manevi bir­çok hasa­rın oluş­ması ile son­la­na­cak­tır, hatta yaşa­nan örnek­lerde son­lan­mış­tır. Özel­likle 1999 dep­remi son­rası, ‹stan­bul Büyük­se­hir Belediyesi’nin 55.000 konut üzerinde yap­tığı araş­tır­ma­lar sonu­cunda, konut­la­rın yüzde 64’ünün donatı koroz­yonu nede­niyle hasar gör­düğü tes­pit edil­miş­tir [12]. Dep­rem son­ra­sında ince­le­nen yapı­la­rın büyük bir bölü­münde yüzey suyu­nun uzak­laş­tı­rıl­ması için önlem­ler alın­ma­dığı, temelde su yalı­tımı yapıl­ma­dığı, hatta bod­rum kat­larda ince işçi­lik yapıl­ma­dan duvar, kolon ve kiriş­le­rin kaba inşaat halinde bıra­kıl­dığı göz­len­miş­tir. Bun­lar koroz­yo­nun baş­la­ması ve hız­lan­ması için geçerli sebep­ler­dir.

boru izolasyon fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Suyun, yapı­nın daya­nım gücüne ve kul­la­nım süre­sine koroz­yon ile ver­miş olduğu zararı, yaşa­dı­ğı­mız dep­rem­le­rin sonuç­la­rında açıkça gör­dük. Bu nedenle koroz­yon soru­nu­nun çözümünde yalı­tı­mın önemi­nin yaşam­sal boyutta önemli olduğu unut­ma­ma­lı­dır.

konuya girmeden boru izolasyon fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Suya karşı alı­na­bi­lecek önlem­ler, aslında yapı­nın ömrünü uzat­maya ve dep­rem kar­şı­sında daya­nı­mını artır­maya yöne­lik atı­lan en büyük adım­dır. Yapı­nın mev­cut çevre koşul­la­rına göre yalı­tı­mı­nın yapıl­ma­sında suyun yoğun­luğu kadar, mal­ze­me­le­rin seçimi ve uygu­lama şekil­leri ile bu mal­ze­me­le­rin yapı ser­vis ömrü boyunca per­for­man­sını da kay­bet­me­mesi gere­kir. Suyun yapı­lara ver­diği zararı belki gör­sel ola­rak çoğu zaman tah­min ede­me­yiz. Ancak, bir dep­rem oldu­ğunda bunun sonuç­la­rı­nın neler ola­bi­le­ce­ğini yaşan­mış dep­rem­lerde görme imka­nı­mız olmuş­tur. Ciddi anlamda koroz­yona uğra­mış olan bir yapı­nın şiddetli bir dep­remde ayakta kala­bil­me­sine imkan yok­tur. Bu nedenle su yalı­tımı çok önem­li­dir. Yalı­tım olma­ması ya da eksik yalı­tım, yapı­nın ser­vis ömrünü azalt­makla kal­maz, çevresi ve yasa­yan kul­la­nı­cı­ları için de can ve mal güven­liği teh­didi oluş­tu­rur.

ısı yalıtım levhası fiyatları başlıklı yazımıza bakabilir, izolasyon köpük fiyatları detaylar için ise sitemizi gezebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 14:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Temel Yalıtımı ve Önemi aramasındaki sonuçları burada görebilir, Temel Yalıtımı ve Önemi için derlenmiş alakalı ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.

konuya girmeden izolasyon ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­nın önemli taşı­yıcı ele­man­la­rın­dan olan temel ve perde kolan­lar top­rak altında olduğu için sürekli suya ve neme maruz kalır­lar bu nedenle yalı­tımı nite­lik­siz ya da yapıl­ma­mış yapı­lar ile­ride yapı­nın ömrünü önemli bi şekilde düşür­mekte ve tela­fisi olma­yan yapı­sal sorun­lar ortaya çıkmak­ta­dır. Bu nedenle bina­nın temel yalı­tımı ve yalı­tımda kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin kali­teli olması gerekir .

Temel Yalıtımı ve Önemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapı­nın zemin düz­lemi suyla en fazla muha­tap olan bölü­mü­dür. Zemin­deki su etkisi her bölge için farklı oran­da­dır. Her yapı için, zemin­deki su yoğun­lu­ğuna göre önlem alın­ması, mal­zeme ve detay çözümü­nün yapıl­ması gere­kir. Zemin suları içinde, yapıya ver­diği zararlı etki­ler değer­len­di­ril­di­ğinde en önem­lisi basınçlı sudur. Nor­mal koşu­larda koroz­yon etkisi göz­len­me­yen beto­narme bir yapı için, basınçlı su etki­sinde de bu özel­li­ğini sür­dü­re­bil­mesi, tam bir su geçi­rim­siz­li­ğin sağ­lan­ma­sıyla müm­kün­dür.

konuya girmeden Temel Yalıtımı ve Önemi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­nın top­rak altında kalan bölüm­le­ri­nin zemin ile çevrili olma­la­rın­dan dolayı, sürekli ola­rak zemin ve yeraltı suları ile etki­le­şim halin­de­dir­ler. Özel­likle yapı­nın tüm yük­le­rini zemine akta­ran ve onu taşı­yan bölüm­le­ri­nin sürekli su ile etki­le­şim halinde bulun­ması, yapı­nın taşı­yı­cı­lığı açı­sın­dan sorun yarat­mak­ta­dır [10].

izolasyon konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Suyun beton ile etki­le­şime gire­rek bu hasar­ları oluş­tu­ra­bil­mesi için onu, mal­ze­me­nin içine doğru iten bir kuv­vet ve suyun iler­le­me­sine ola­nak veren bir­bir­le­riyle iliş­kili boş­luk­la­rın bulun­ması gere­kir. Beton için­deki kıl­cal kanal­lar içinde olu­şan kapi­ler emme kuv­vet­leri, suyun yer­çe­ki­mine ters bir yönde, beton içine çekil­me­sine ola­nak verir. Yeraltı suyu­nun hid­ros­ta­tik kuv­veti ise suyun basınçla boş­luk­lara doğru itil­me­sini sağ­lar. Bu durumda su, sadece yapı ele­ma­nı­nın içine gir­mekle kal­maz; yapı­nın taşı­yıcı bölüm­le­rine basınç uygu­la­ya­rak zor­lan­ma­sına neden olur [11]. Betonu suyun zararlı etki­le­rin­den koru­mak için dre­naj ve yalı­tım tek­nik­leri ile de çözüm­ler aran­mak­ta­dır. Suyun beton mal­ze­me­nin içine nüfuz etmesi sonu­cunda yapı yüzey­le­rinde kir, çiçek­lenme, küf ve man­tar olu­şumu göz­le­nir. Bunun yanı sıra, zeminde bulu­nan sül­fat vb. iyon­la­rı­nın suyla bir­likte mal­zeme içe­ri­sine gir­mesi sonucu kim­ya­sal bozul­ma­lar da göz­le­nir. Bu kim­ya­sal reak­si­yon­lar sonucu mal­zeme için­deki boş­luk sayısı hızla artar. Boş­luk sayı­sı­nın art­ması, mal­zeme içine giren su ve sül­fat mik­ta­rı­nın da art­ma­sına neden olur. Hasar süreci bu sürek­li­lik içinde artar ve yapı­nın işle­vini yitir­mesi ile son­la­nır [11]. Su, donatı ile buluş­tuğu nok­ta­larda, koroz­yonu baş­la­tıp, sta­tik ve dina­mik tüm yük­leri kar­şı­la­yan ve akta­ran yapı bölüm­le­ri­nin, en küçük bir yük­leme anında etki­siz kala­cak bir duruma gel­me­sine neden olur. Bu sebeple, yeraltı suyu­nun betona işleme derin­li­ği­nin, pas­payı değe­rin­den daha az olması gerek­mek­te­dir. Ancak bu durumda donatı koroz­yon ola­yında koru­nur ve yapı­nın sür­dü­rü­le­bi­lir­liği sağ­la­na­bi­lir [10].

mantolama malzemesi yazımız şuanda yenilenmektedir, mantolama için diğer derlemelerimize bakmanızı öneririz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 12:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Armaflex-KY nedir ve nerede kullanılır, Armaflex-KY nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada görebilirsiniz.

su yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Ken­din­den yapış­kanlı olan, ısıtma ve sogurma sis­tem­le­rinde kul­la­nıl­mak üzere üreti­len bir diğer  ürün ise Armaflex-KY.

konuya girmeden su yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. İzocam’ın kul­la­nım yeri ve ama­cına göre elas­to­me­rik kauçuk esaslı, kapalı göze­nekli düz­gün hücre yapı­sına sahip lev­ha­ları ısı yalı­tımı ama­cıyla kul­la­nı­lı­yor. Ken­din­den yapış­kanlı lev­ha­lar İzocam Armaflex-KY mar­ka­sıyla piya­saya sunu­lu­yor.

su yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Ürün son derece kali­teli ve dirençli bir şekilde üretiliyor.Özellikleri ile sını­fı­nın en iyisi olma yolunda.En üst düzeyde yalı­tım verimi sağlıyor.Aynı zamanda çevre dostu olan bir ürün.

konuya girmeden su yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Kul­la­nım alan­ları Ürün, sıcak ve su soğuk su dev­re­leri, ısıtma sis­tem­leri, iklim­len­dirme ve soğutma ekip­man­ları, çift sıcak­lıkta çalı­şan sis­tem­ler, hava­lan­dırma kanal­ları ve tank­lar, büyük çaplı boru­la­rın fitingleri’nde kul­la­nı­la­bi­li­yor. Özel durum­lar İzocam Armaflex-KY lev­ha­ları özel uygu­lama şart­ları altında –200°C’ye kadar kul­la­nı­la­bi­li­yor. Güneş ışığına maruz uygu­la­ma­larda,UVetki­sine karşı mut­laka koru­yucu ceket veya koru­yucu boya kul­la­nıl­ması tav­siye ediliyor.

bundan önce de izolasyon malzemeleri fiyatları ile alakali makaleler paylasmistik bu sektörde uzun süredir faaliyet gösteren bir firma da dış cephe kaplamaları. dış cephe yalıtımı tarzi ihtiyaçlari bu kurumdan satin alabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 11:20
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

0 yorum  

Mantolama sistemleri için yazılıp çizildi. Bu yazımızda da Mantolama sistemleri konusuna deyineceğiz.

konuya girmeden inşaat malzemeleri ile ilgili şunları söylemek gerekir. Mev­sim­ler deği­şi­yor, sıcak­lık­la­rın nasıl ola­ca­ğını artık kimse kes­ti­re­mi­yor. Kimi zaman kış erken bas­tı­rıp ağır geçi­yor, kimi zaman yaz havası esi­yor. Hava­nız nasıl olursa olsun, evi­niz, bina­nız koru­naklı olsun. Son yıl­la­rın en popü­ler yalı­tım sis­tem­le­ri­nin başında man­to­lama geli­yor. Yaşam alan­la­rı­mız olan evle­ri­mizi, bina­la­rı­mızı kış ayla­rında soğuk­tan, yaz ayla­rında ise sıca­ğın olum­suz etki­le­rin­den koru­yan man­to­lama, hem bina­la­rın ömrünü uza­tı­yor, hem de ısıdan ve ısı için har­ca­dı­ğı­mız para­dan tasar­ruf etme­mize sağ­lı­yor. Isı yalı­tım özel­li­ğine sahip man­to­lama sis­temi diğer dış cephe kap­lama sis­tem­le­rine göre daha eko­no­mik… Man­to­lama yapı­lan bina­la­rın hem ömrü uzu­yor, hem de çok şık bir görü­nüme kavuş­ması sağ­la­nı­yor. Bugün ener­ji­den tasar­ruf sağ­la­yan, hem ısın­ma­mızı hem de eko­no­mik açı­dan rahat­la­ma­mızı sağ­la­yan man­to­lama sis­temi kul­lan­mak iste­yen­lere çok sayıda renk seçe­neği de sunu­yor. Bina­nız çok eski ise man­to­lama saye­sinde yep­yeni, şık ve modern bir görün­tüye kavu­şa­cağı gibi bu yeni görüntü saye­sinde değeri de kat be kat arta­cak­tır. Farklı doku alter­na­tif­leri ile de dik­kat çeken man­to­lama sis­te­mi­nin kul­la­nıl­dığı yapı­lar, her türlü mev­sim koşul­la­rına karşı daya­nıklı hale geli­yor. Hem yaz ve kışın ağır koşul­la­rına daya­nıklı, hem ömrü uza­mış hem de çağdaş görü­nümlü binaya sahip olmayı kim iste­mez. Yüzde 50’ye yakın ısı ve su yalı­tımı ola­nağı sağ­la­yan man­to­lama bugün yüz­bin­lerce apart­ma­nın, müs­ta­kil evin dış cep­he­sini süs­lü­yor. Günü­müz  hava koşul­la­rında zorunlu hale gelen man­to­lama saye­sinde kış ayla­rında ısınma ama­cıyla har­ca­dı­ğı­nız elekt­rik, doğal­gaz, odun veya kömü­rün sadece yarı­sını kul­la­na­cak böy­lece hem ısınıp hem de para­nız­dan tasar­ruf sağlayacaksınız.

Şu günlerde su izolasyon malzemeleri fiyatları ile alakalı bir çok soru geldi. Bu incelemeyle izolasyon köpük fiyatları hakkında merak edilen tüm bu konulara çözümler arayacağız.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Çatı Su Yalıtımı adına bir çok söz konuşuluyor. Bu yazımızda da Çatı Su Yalıtımı konusuna deyineceğiz.

ısı yalıtımı fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Çatı­larda nem ve rutu­beti önle­mek amacı ile su iza­las­yon işlemi yapıl­mak­ta­dır bu vide­omuzda çatı­nın su yalı­tı­mı­nın nasıl yapıl­dı­ğına yervereceğiz.

su yalıtım meselesindeki açıklamalar , izolasyon fiyatları meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 08:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

Dekoratif Mantolama hem şık, hem ekonomik konusunda takipçilerimize bir iki görsel sunuyor, Dekoratif Mantolama hem şık, hem ekonomik için modeller yayınlıyoruz.

Dekoratif Mantolama hem şık, hem ekonomik konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim En değerli yaşam alan­la­rı­mız evle­ri­miz, evle­ri­mizi aynı çatı altında buluş­tu­ran ise bina­lar… Peki bina­ları kışın ağır şart­la­rın­dan, yaz sıca­ğı­nın olum­suz koşul­la­rın­dan nasıl koru­ya­bi­lir, uygu­la­ya­ca­ğı­mız dış cephe kap­lama sis­tem­le­ri­nin hem göze ve hem de cebi­mize hitap etme­sini nasıl sağ­la­ya­bi­le­ce­ğiz… Bunun en basit yolu deko­ra­tif man­to­lama uygu­la­ma­sın­dan geçi­yor. Bina­la­rın dış cep­he­sine uygu­la­nan deko­ra­tif man­to­lama pla­ka­ları ile söve ve pre­kast tar­zın­daki deko­ra­tif cephe süs­leme sis­tem­leri yapı­nın özel­li­ğine göre ter­cih edi­li­yor. Genel­likle yapı şirket­le­ri­nin ala­nında uzman çalı­şan­ları daha proje aşa­ma­sın­day­ken, bina­nı­zın deko­ra­tif man­to­lama ile ne gibi bir görün­tüye bürü­ne­ce­ğini müş­te­riye gös­te­ri­yor veyüz­bin­lerce kişi­nin rüya­la­rına hayat veri­yor. Dış cephe kap­lama sis­tem­leri dahi­linde bulu­nan deko­ra­tif man­to­lama sis­temi de diğer dış cephe kap­lama sis­tem­leri gibi hem ısı yalı­tı­mına kat­kıda bulu­nu­yor ve hem de bina­lara este­tik katı­yor. Deko­ra­tif man­to­lama uygu­la­nan bina­larda ısınma ama­cıyla kul­la­nı­lan elekt­rik, doğal­gaz ya da diğer yakıt­larda yak­la­şık yüzde 50 gibi ciddi bir tasar­ruf elde edi­li­yor. Daha az yakıtla fazla ısınan­lar, yaz ayla­rında da serin bir ortama kavu­şu­yor. Yazın kavu­rucu sıca­ğında kli­maya ya da diğer serin­letme sis­tem­le­rine ihti­yaç duyul­mu­yor. Deko­ra­tif man­to­lama sadece binaya este­tik katıp, kışın soğu­ğun­dan, yazın sıca­ğın­dan koru­mu­yor… Bina­la­rın ter­le­me­sini engel­le­ye­rek ömrünü uza­tı­yor, bina çok yıp­ran­mış ve eski dahi olsa yep­yeni bir görüntü kavuş­tu­ru­yor. Böy­lece yeni­le­nen bina­nın değeri de ikiye kat­la­nı­yor. Son derece kolay biçimde monte edi­le­bi­len deko­ra­tif man­to­lama ısı ve ses yalı­tımı sağ­la­yan, bak­teri barın­dır­maz yüzeye sahip olan, daya­nıklı ve esnek bir sis­tem. Renk ter­ci­hini müş­te­riye bıra­kan bu sis­tem, sanı­la­nın aksine çok da ekonomik.

ısı yalıtım levhası fiyatları nedir, dış cephe kaplamaları nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 06:50
Categories: Etiketler: , , , , ,

0 yorum  

Çatı Kaplama Malzemeleri nedir, Çatı Kaplama Malzemeleri nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

konuya girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Eskiye göre çok daha kolay ve ucuz olan çatı kap­la­ma­ları gün geç­tikçe ucuz­lu­yor ve man­to­la­ması kolay­la­şı­yor. Sıfır­dan çatı ve çatı tami­ratı yapan fir­ma­lar uzman kad­ro­ları ve yeni üreti­len çatı mal­ze­me­le­rini kul­la­na­rak hızlı ve eskiye göre çok daha uzun ömürlü kap­la­ma­lar yapıyorlar.Günümüzde çatı konu­sunda uzman­laş­mış olan kad­ro­lara bir­çok örnek verebiliriz.Çatı kap­la­ma­la­rında kul­la­nı­lan en önemli mal­zeme Shingle’dir.Uzun Yıl­lar boyunca çatı yalı­tımda örtü görevi gör­müş­tür, oldukça daya­nıklı ve eko­no­mik bir çatı malzemesidir.Çeşitli renk­leri olan bu ürün oldukça şık ve este­tik dururlar.Bu nedenle eğimli çatı­larda alter­na­tif ürün ola­rak faz­la­sıyla talep görmektedir.

konuya girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. OSBLevha, Memb­ran, Shingle,EPSStra­for,XPSStra­for, Cam Yünü, Taş Yünü, Kire­mit, Braas Kire­mit, Çatı Pen­ce­resi, Sand­viç Panel, Rufo­line, Ondu­lineHR, İsoline, Ondu­villa, Nefes Alan Su Yalı­tım Örtüsü, Metal Panel Kire­mit, Metal Kire­mit, Mari­seal Likit Poli­üre­tan, Çimento Esaslı Su Yalıtım

ısı yalıtımı fiyatları adına ziyaretçilerimize bir iki fotoğraf sunuyor, ısı yalıtımı için modeller yayınlıyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 05:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

0 yorum  

Mantolamanın Avantajları incelemesi yapacak olan derlemeyi sizlere sunacağız, Mantolamanın Avantajları başlıklı yazılarımıza bir bakabilirsiniz.

meseleye girmeden mantolama malzemesi ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Mato­lama bina­nın belirli böl­ge­le­rine Ext­rüde polist­ren lev­ha­lar kul­la­nı­la­rak uygu­la­nan bir yalı­tım sistemidir.Bu çözümde kul­la­nı­lan bile­şen­ler doğru nite­likte seçil­miş Ext­rüde polist­ren ısı yalı­tım lev­ha­ları, lev­ha­la­rın yüzeye ank­raj­lan­ma­sını sağ­la­yan özel dübel­ler, yine lev­ha­la­rın yüzeye yapış­ma­sını sağ­la­yıcı özel yapış­tırma harcı ve ısı yalı­tı­mına özel sıva harcı, sıva ade­ran­sını art­tı­ran sıva filesi, boş­luk­larda kul­la­nıl­mak üzere tasar­lan­mış alü­min­yum pro­fil­ler­den oluşmaktadır.Mantolama nın bir­çok avan­tajı vardır.

mantolama malzemesi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 1.Isıtma ve soğutma gider­le­rinde engel­len­me­siyle %50 civa­rında enerji ve yakıt tasar­rufu sağ­lar.

Mantolamanın Avantajları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 4.Ani deği­şen ısı fark­lı­lık­la­rın­dan kay­nak­la­nan çatla­ma­ları ve yıp­ran­ma­ları önler.

Mantolamanın Avantajları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 5.İç ve dış çevreyi koru­duğu gibi yapı­nın demir­le­ri­ninde pas­lan­ma­sını engel­ler.

konuya girmeden mantolama malzemesi ile ilgili şunları söylemek gerekir. 6.Yapı­nın beton­dan olu­şan kısım­la­rı­nıda koru­ya­rak daya­nık­lı­lı­gını kay­bet­tir­mez ve ona­rım mas­raf­la­rını azal­tır.

konuya girmeden mantolama malzemesi ile ilgili şunları söylemek gerekir. 9.Eski veya yeni yapı­larda her­hangi bir önlem alma­dan rahat­lıkla kul­la­nı­la­bi­lir.

konuya girmeden Mantolamanın Avantajları ile ilgili şunları söylemek gerekir. 10.Yalı­tım lev­ha­ları sürekli yeni­le­meyi gerektirmez.Bina ömrü boyunca ısı yalı­tım değe­rini korur.

konuya girmeden mantolama malzemesi ile ilgili şunları söylemek gerekir. 11.Yapı­nın ısıtma ve soğutma sis­tem­leri daha ufak seçi­le­bil­di­ğin­den bina­nın ilk yatı­rım ve işletme mali­yet­leri düşer.

ısı izolasyonu ile ilgili sonuçları burada görebilir, su yalıtımı için derlenmiş alakalı bilgileri görebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , ,

0 yorum  

İç cephe mantolama meselesindeki açıklamalar , İç cephe mantolama meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

meseleye girmeden İç cephe mantolama ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Gerek ısı yalı­tımı, gerek su yalı­tımı ve gerekse ses yalı­tımı konu­sunda en çok ter­cih edi­len uygu­la­ma­lar­dan biri olan man­to­lama sis­temi sadece bina­la­rın dış cep­he­sine değil daire içine de uygu­la­na­bi­li­yor. İç cephe man­to­lama uygu­la­ması genel­likle apart­man­larda otu­ran­la­rın yalı­tım konu­sunda ortak karar vere­me­mesi sonucu ger­çek­le­şi­yor. Apart­manda otu­ran her­ke­sin man­to­lama yap­tır­mak iste­me­mesi üzerine, dile­yen­ler sadece kendi daire içle­rine man­to­lama yap­tı­ra­bi­li­yor. Böy­lece o dairede otu­ran­lar ısı yalı­tımı konu­sunda rahata ula­şı­yor. İç man­to­lama kışın aşırı soğuğa, yazın fazla sıcağa maruz kalan bina­la­rın dış tara­fın­daki olum­suz­luk­la­rın daire­nin içini etki­le­me­sini önlü­yor. Ala­nında uzman kişi­lerce yapıl­dı­ğında mak­si­mum verim alı­nan içman­to­lama sis­temi, dışa­rı­dan aşırı soğu­yan ya da aşırı ısınan iç duvar­lara uygu­la­nı­yor. Doğru duvara uygu­lama yapıl­ması, sis­te­min ve yalı­tı­mın başa­rı­sını da direkt etki­li­yor. Tür­kiye, ılıman iklime sahip bir ülke. Bu nedenle pek çok yöre­mizde iç man­to­lama uygu­la­ması yapıl­ması gayet iyi sonuç­lar verir. Bilin­diği üzere kış ayla­rında dışa­rı­daki soğuk havayla içe­ri­deki sıcak hava yer değiş­ti­rir. Aşırı soğuk nede­niyle bina­la­rın için­deki sıcak­lık dışa­rıya gider. Pen­ce­re­ler­den, kapı ara­la­rın­dan, duvar­lar­dan ve çatı­dan kaçan enerji, hem ısınma sorunu yaşan­ma­sına hem de faz­la­dan ısınma ücreti öden­me­sine neden olur. Şayet bina­nın dış cep­he­sinde bir ısı yalı­tımı bulu­nu­yorsa, içer­den kaçan enerji, büyük oranda dışarı kaça­maz. Böy­lece daire içini sürekli ısıt­mak zorunda kal­ma­yız. Böy­lece hem daha az yakıt har­car, hem yakıta ver­di­ği­miz para cebi­mizde kalır hem de hava kir­li­li­ğine neden olmayız.

dış yalıtım fiyatları ile ilgili sonuçları burada görebilir, dış mantolama için derlenmiş alakalı ayrıntıları bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 02:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

Çatı Kaplamada Atermitin Önemi ile alakalı yazılanlar, Çatı Kaplamada Atermitin Önemi nedir şeklindeki konulara burdan ulaşabilirsiniz.

ısı yalıtımı meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Ater­mit dün­ya­nın bir­çok ülke­sinde uzun yıl­lar­dır yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan ve 2000’li yıl­la­rın ürünü ola­rak bili­nen Ater­mit, her türlü sanayi, zirai ve askeri yapı­larda, soğuk hava depo­la­rında, garaj­larda, han­gar­larda, spor tesis­le­rinde, konut­larda ve tüm geniş mekan­la­rın çatı ve cephe kap­lama, mekan bölücü duvar ola­rak ve,tavan uygu­la­ma­la­rında başarı ile kullanılmaktadır.Bu çatı kap­lama mal­ze­me­le­ri­nin birazda fiyat ve ölçü­le­rini inceliyelim.

Çatı Kaplamada Atermitin Önemi meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 3m ve 6m boyunda Kirli Beyaz Renk Boyalı (Rall9002), 45mm Polist­ren Dol­gulu (EPS), Levha Kalın­lık Üst: 0.5mm Alt: 0.4mm.

Bu aralar gündeme gelen izolasyon malzemeleri fiyatları hakkinda yorumlar bu incelemede. su izolasyon malzemeleri fiyatları için ziyaretçilerimizin yazilari ve bunla beraber daha fazlasini burada bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

27 Şubat 2011 Pazar


Taşyünü Asma Tavanlar melesinde ziyaretçilerimize bir kaç görsel gösteriyor, Taşyünü Asma Tavanlar ile ilgili örnekler sunuyoruz.

su yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yapı­la­rın tavan­la­rında göze hoş gel­me­yen uygu­la­ma­ları giz­le­mek ve deko­ra­tif bir tavan oluş­tur­mak için mev­cut beto­narme, çelik  konst­ruk­si­yon veya ahşap tavan iske­leti altında meka­nik ve elekt­rik ima­lat­lara mon­taj boş­luğu sağ­la­yan sis­teme asma tavan denir.Ahşap tavan hem görü­nüm hem uygu­lama avan­tajı hemde bir­çok farklı ile göze çarpmaktadır.İşte bu avan­taj­lar­dan birkaçı.

Taşyünü Asma Tavanlar meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 2.Farklı yüzey dokulu ve desenli pla­ka­ları ile bu pla­ka­lara uyumlu sis­tem­ler saye­sinde kul­la­nıl­dığı mekan­larda deko­raf­tif ve şık görün­tü­ler ser­gi­ler.

meseleye girmeden su yalıtım ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 3.Taş­yünü asma tavan, akus­tik, hij­yen, ısı izo­las­yonu, yan­gın ve nem daya­nımı konu­sunda deği­şik ölçü­ler­deki tek­nik ihti­yaç­ları, en eko­no­mik şekilde ve sınır­sız yüzey seçe­neği ile sağ­la­ya­bil­mesi saye­sinde, kul­la­nı­cı­la­rına opti­mum çözümü sunar.

meseleye girmeden Taşyünü Asma Tavanlar ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 5.Aydın­lat­ma­nın en iyi şekilde yapıl­ma­sını sağ­la­ya­rak enerji tasar­rufu yara­tır.

su yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 6.İsten­me­yen görün­tü­leri giz­ler (Sıhhi tesi­sat, hava­lan­dırma kanal­ları, elekt­rik tesi­satı v.s.)

standart izolasyon meselesindeki açıklamalar , cephe mantolama meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

Siding kaplamanın ömrü yazımız şu an için güncellenmektedir, Siding kaplamanın ömrü için öbür makalelerimize bakmanızı tavsiye ederiz.

su izolasyon malzemeleri fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yaşa­dı­ğı­nız mekan­la­rın içi kadar dışı­nın da güzel olma­sını önem­si­yor, kışın ısın­mak, yazın serin­le­mek isti­yor­sa­nız, dış cephe kap­lama sis­tem­leri içinde en popü­ler olan siding kap­la­mayı ter­cih ede­bi­lir­si­niz. Son derece şık görü­nümlü olan siding kap­lama, bina­la­rın değe­rine değer katı­yor, modern bir hale geti­ri­yor. Fakat bu yeter mi? Elbette yet­mez. Bir dış cephe giy­dirme sis­temi olan siding kap­lama este­tik ola­rak büyük avan­taj sağ­lar­ken, bina­la­rın ısıya ve suya daya­nık­lı­lı­ğını art­tı­rı­yor, yapı­la­rın ömrünü uza­tı­yor. Isı yalı­tımı ile göz dol­du­ran siding kap­lama bakımı da son derece kolay olan bir sis­tem. Çok sağ­lam, sertPVCile yapı­lan siding kap­lama, hava alan özel­li­ğiyle bina­la­rın içe­ri­sinde bulu­nan nemi, dışarı ata­bi­li­yor. Böy­lece ısı, su ve güneşe daya­nıklı hale geli­yor. Tüm mev­sim şart­la­rına daya­nıklı olan siding kap­la­ma­nın ömrü­nün, uygu­lan­dığı bina­nın ömrü kadar oldu­ğunu bili­yor muy­du­nuz? Artık hem yazın ve hem de kışın kolayca uygu­la­nan siding kap­lama, sıvaya da ihti­yaç duyur­mu­yor. Yapı­la­rın dış taraf­la­rı­nın ara­lık­sız maruz kal­dığı olum­suz hava koşul­la­rı­nın ısı kay­bına yol açtı­ğını bili­yo­ruz. Kış ayla­rın­daki soğuk, kar ve yağ­murla nem ısı kay­bını art­tı­rı­yor. İşte siding kap­lama barın­dır­dığı özel­lik­leri ile bu sorunu orta­dan kal­dı­rı­yor. Siding, yal­lar içinde mey­dana gelen çatlak ve boş­luk­lar­dan olu­şan kaçak­ları da engel­le­ye­rek soğu­tu­lan ya da ısıtı­lan hava­nın bina içinde sak­lan­ma­sına ola­nak veri­yor. Böy­lece ısı kayıp­ları engel­le­ne­rek, enerji tasar­rufu sağ­la­nı­yor. Yüzde 50 civa­rında ısı tasar­rufu sağ­la­yan siding kap­lama sadece kişi­lere değil ülke eko­no­mi­sine de kat­kıda bulunuyor.

mantolama malzemesi arama sonucunu sistemizde bulabilir, ısı yalıtımı konusuna yapılan yorum ve incelemeleri bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Yangın Yalıtımı ve Malzemeleri yazımız şimdilik gözden geçirilmektedir, Yangın Yalıtımı ve Malzemeleri için diğer incelemelerimize bakmanızı tavsiye ederiz.

meseleye girmeden Yangın Yalıtımı ve Malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bun­dan önceki yazı­la­rı­mızda yan­gın yalı­tım­dan bahsetmiştik.Tekarardan hatır­lı­ya­cak olursak.Evlerimizde iş yer­le­ri­mizde kul­lan­dı­gı­mız mal­ze­me­le­rin çoğu yanıcı oldu­ğun­dan yan­gın teh­li­ke­sini artırır.Bunun sonucu can ve mal kaybı ortaya çıkar.Yangın yalı­tı­mı­nın amacı can ve mal kay­bını en aza indirmektir.Sadece yan­gın­dan değil duman­danda korur, yan­gı­nın erken yayıl­ma­sını önler, yalı­tım yapıya uygu­la­nır­ken bazı lev­ha­larda koyu­la­rak yan­gın sıra­sında yönü­müzü bul­ma­mıza yapıyı erken ter­ket­me­mize yar­dımcı olur. Şimdikte yan­gın yalı­tı­mında kul­la­nı­lan mal­ze­me­leri tanıyalım.

daha önce iç yalıtım hakkinda bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. su yalıtım malzemeleri fiyatları da bu alanda hizmet verenler arasinda yer aliyor. su izolasyon malzemeleri fiyatları gibi ürünleri bu firmadan alabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 20:20
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

0 yorum  

Ses Yalıtım Ve Malzemeleri adlı yazıda yapılan yorumları inceleyebilir, Ses Yalıtım Ve Malzemeleri için daha fazla bilgiye sitemizi gezerek ulaşabilirsiniz.

meseleye girmeden mantolama malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Daha önceki konu­la­rı­mızda ses yalı­tı­mın­dan bahsetmiştik.Ses yalı­tımı dışarda olan gürül­tü­nün yapı­nın içine geç­me­sini engel­ler. Böy­lece daha sağ­lıklı, daha rahat bir ortamda yaşama fır­satı bulu­ruz. Gürül­tü­nün bir­çok zararı vardır.Özellikle insan sağ­lığı üzerinde, sağ­lı­gı­mız için geç olma­dan ses yalı­tım sis­te­mini yap­tır­ma­mız bizim yara­rı­mıza olacaktır.Bu konu­yucu geçmiştik.Birazda ses yalı­tım mal­ze­me­le­rin­den bahsedelim…

meseleye girmeden Ses Yalıtım Ve Malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 2.Cam Yünü: Ergi­til­miş cam­dan elde edi­len ısı ve ses izo­las­yo­nunda kul­la­nı­lan, bükü­le­bi­lir, ateşe daya­nıklı cam lif­le­ri­dir.

mantolama malzemeleri meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 3.Taş Yünü: bazalt kaya­sı­nın hamur haline geti­ri­lip, daha sonra iste­ni­len kalın­lığa göre pres­len­me­siyle elde edi­len yalı­tım mal­ze­me­si­dir.

meseleye girmeden Ses Yalıtım Ve Malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 4.Poli­eti­len : Boru yapı­mında kul­la­nı­lan ve ayrıca gıda mad­de­le­ri­nin sak­lan­ması için üreti­len mad­de­le­rin yapı­mında kul­la­nı­lan, pet­rol türe­vi­dir.

meseleye girmeden mantolama malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 7.Poli­üre­tan : Bir kar­bon bile­şi­ği­dir. Buz­do­labı gibi gün­lük haya­tı­mızda kul­lan­dı­ğı­mız araç­la­rın yalı­tı­mında kul­la­nı­lır.

izolasyon malzeme fiyatları ile alakalı sizlere bir kaç görsel gösteriyor, izolasyon malzemesi fiyatları ile alakalı örnekler sunuyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 18:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

0 yorum  

Su Yalıtımı ve Malzemeleri adına çok şey söyleniyor. Bu yazımızda da Su Yalıtımı ve Malzemeleri ile ilgili yazılıp çizilenlere şöyle bir göz atacağız.

meseleye girmeden Su Yalıtımı ve Malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Su yalı­tımıkonu­sunu daha öncede işle­miş­tik. Kısaca bah­se­di­cek olur­saksu yalı­tımıda oldukça önem­li­dir. Hem yapı­mız hemde sağ­lı­gı­mız için gerekli olan biryalı­tımsis­te­mi­dir.Su yalı­tımıolma­yan yapı­larda kapı,cam kenar­la­rın­dan giren yag­mur vb. sular ahşa­bın kalk­ma­sına, duvar­la­rın soyul­ma­sına neden olur. Bu belki bir süre önem­siz gele­bi­lir ancak yapı­mız içten içe çürüyor­dur. Yani yalı­tım olma­yan yapı­la­rın ömrü çok daha kısa­dır. Sağ­lık açı­sın­dan bakar­sak eğer suyun sebep ola­cagı nem, yosun gibi zararlı şeyler var­dır. Yap­tı­ra­ca­ğı­mız yalı­tım saye­sinde bunu engel­le­ye­rek sag­lıklı bir yaşam sürebiliriz.Bu sadeye bina­mı­zında ömrünü uzat­mış oluruz.Bunlardan bah­set­miş­tik birazda hangi mal­ze­me­ler kul­la­nı­la­ca­gına bakalım…

ses yalıtımı meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim –Çimento esaslı su yalı­tım malzemeleri–Bitüm esaslı su yalı­tım malzemeleri–Poli­üre­tan esaslı su yalı­tım malzemeleri–Akri­lik esaslı su yalı­tım malzemeleri 2.Sentetik örtü­lerle su yalıtımı

meseleye girmeden Su Yalıtımı ve Malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. –PVC(poli­vi­nilk­lo­rür)–EPDM(eti­len pro­pi­len dimonomer)–HDPE(high den­sity polietilen)–CPE(klo­rine polietilen)–CSPE(klo­ro­sül­fone poli­eti­len) / Hypalon–TPO(ter­mop­las­tik poliolefin)–ECB, PİB,FPA,FPPvs.

ısı yalıtım levhası fiyatları makalesi için yapılan eleştiriler, ısı yalıtım levhası fiyatları konusu ile alakalı yapılmış olan açıklamaları bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 17:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

Isı yalıtımlı boyalar başlıklı incelememize göz atabilir, Isı yalıtımlı boyalar dahası için sitemizi gezebilirsiniz.

dış cephe kaplamaları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Mev­sim­ler deği­şi­yor, kış koşul­ları çok ağır, yaz ayları çok sıcak geçi­yor. Tıpkı insan­lar gibi bina­lar da bu hava koşul­la­rın­dan olum­suz etki­le­ni­yor. Ne kadar güzel bir evde otu­rur­sa­nız otu­run kışın soğuk­tan, yazın sıcak­tan koru­na­mı­yor, enerji tasar­rufu, su ve ısı yalı­tımı sağ­la­ya­mı­yor­sa­nız, mutlu değil­si­niz­dir. Dış cephe kap­lama sis­tem­leri de bu dert­ten muz­da­rip olan­la­rın imda­dına yeti­şi­yor. Bir­bi­rin­den güzel yalı­tım sis­tem­leri saye­sinde kışın evdeki enerji içe­ride kalı­yor, yazın aşırı sıcağı dışa­rıda… Isı, su ve ses yalı­tımı sağ­la­yan sis­tem­ler bu nedenle büyük ilgi görü­yor. Isı yalı­tımı sağ­la­yan sis­tem­ler­den biri de ısı yalı­tımlı boya­lar… Dış cephe boyası olan bu yalı­tımlı boya­lar saye­sinde bina­la­rın ısı yalı­tı­mına ciddi katkı sağ­la­nı­yor. Bu sayede evleri hem ısıt­mak için hem soğut­mak için har­ca­dı­ğı­mız para büyük oranda aza­lı­yor. Kısa­cası daha az parayla kışın daha çok ısını­yor, yazın daha iyi serin­li­yo­ruz. Son yıl­larda ısı yalı­tımı sağ­la­yan boya­lara bir de son kat deko­ra­tif dış cephe boya­ları eklendi. Bu boya­larda ısı yalı­tı­mını sağ­la­yan şey ise vakumlu mikro sera­mik küre­cik tek­no­lo­jisi… Bu sayede ısı yalı­tımı sağ­la­nır­ken bina su geçir­mi­yor, küf olmu­yor, yosun önlü­yor. Özetle bu boya­lar saye­sinde hem bina­la­rı­nız dile­di­ği­niz renge boya­nı­yor ve hem de ısı yalı­tımı sağ­la­nı­yor. Su bazlı yapısı vası­ta­sıyla insan sağ­lı­ğına da hiç­bir zararı olma­yan ısı yalı­tımlı boya­lar saye­sinde ısıdan tasar­ruf ile şıklık bir araya geli­yor. Bina­nın su geçir­me­sini engel­le­yen ve bina­la­rın nefes alma­sını sağ­la­yan ve nemi önle­yen ısı yalı­tımlı boya­lar saye­sinde evi­nizi ısıt­mak için har­ca­dı­ğı­nız para­dan yüzde 10 gibi bir tasar­ruf, soğutma için har­ca­dı­ğı­nız elekt­rik para­sın­dan da yüzde 25 tasar­ruf elde ediyorsunuz.

daha önceki yazilarimizda da ısı izolasyonu hakkinda bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. standart izolasyon da bu alanda hizmet verenler arasinda yer aliyor. izolasyon malzemeleri fiyatları gibi ürünleri bu firmadan alabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 15:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

0 yorum  

daha önce de Dekoratif mantolama hakkinda bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. Dekoratif mantolama da bu alanda hizmet verenler arasinda yer aliyor. Dekoratif mantolama gibi ürünleri bu sirketten temin edebilirsiniz.

meseleye girmeden su izolasyon malzemeleri fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. En değerli yaşam alan­la­rı­mız evle­ri­miz, otur­du­ğu­muz apart­man­lar, ekmek parası kazan­dı­ğı­mız işyer­le­ri­mi­zin yalı­tı­mını sağ­la­yan man­to­lama, diler­se­niz sadece yalı­tım değil, son derece şık bir görüntü de sağ­lar… Deko­ra­tif man­to­lama sis­temi saye­sinde bina­lar adeta çiçek açtı. 45–50 bin lira­dan baş­la­yan fiyat­lar ile bina­la­rın dış cep­he­le­rine uygu­la­nan deko­ra­tif man­to­lama sis­temi, yapı­la­rın değe­rini art­tı­rı­yor. Deko­ra­tif man­to­lama pla­ka­ları, söve ve pre­kast gibi cephe süs­leme uygu­la­ma­ları, bina­nın özel­li­ğine göre kul­la­nı­lı­yor. Yapı şirket­le­ri­nin pro­fes­yo­nel ekip­leri, henüz proje saf­la­sında, dış cephe man­to­lama yapı­la­cak yapı­nın deko­ra­tif man­to­lama ile nasıl bir görü­nüme kavu­şa­ca­ğını müş­te­riye gös­terme şansı veri­yor. Deko­ra­tif man­to­lama sis­temi, diğer yalı­tım sis­tem­le­ri­nin göre­vini aynen yerine geti­ri­yor. Isı, ses ve su yalı­tımı sağ­la­yan deko­ra­tif man­to­lama, uygu­lan­dığı bina­la­rın göz kamaş­tır­ma­sına neden olu­yor. Dış cep­hesi deko­ra­tif man­to­lama kap­la­nan yapı­larda yaşa­yan­la­rın kışın ısınma mak­sa­dıyla tüket­tiği elekt­rik, doğal­gaz veya öteki yakıt­larda yüzde 50’ye varan önemli bir tasar­ruf sağ­la­nı­yor. Eskiye naza­ran oldukça az bir yakıtla çok daha fazla ısınma şansını yaka­la­yan­lar, aynı rahat­lığı yaz ayla­rında da serin­liğe kavu­şa­rak yaşı­yor. Aşırı sıcak­larda klima veya van­ti­la­tör gibi serin­letme cihaz­la­rına gerek kal­mı­yor. Deko­ra­tif man­to­lama serin evler vaad edi­yor. Deko­ra­tif man­to­lama  sis­te­mi­nin bir başka özel­liği ise uygu­lan­dığı yapı­la­rın ter­le­me­sini önle­mek. Bu da  yapı­la­rın ömrünü uza­ta­rak, kul­la­nışlı hale geti­ri­yor. Deko­ra­tif man­to­lama sis­te­mi­nin uygu­lan­dığı bina çok eski bir yapı dahi olsa, harika bir görü­nüme sahip olu­yor. Kısa sürede mon­te­le­nen deko­ra­tif man­to­lama anti­bak­te­ri­yel, daya­nıklı ve esnek bir yapı.

standart izolasyon konusundaki açıklamalar nelerdir, dış cephe izolasyon konusunu içeren bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 14:20
Categories: Etiketler: , , , , ,

0 yorum  

Isı yalıtımı yaptırmanın faydaları arama sonucunu sistemizde bulabilir, Isı yalıtımı yaptırmanın faydaları adına yapılan yorum ve incelemeleri inceleyebilirsiniz.

meseleye girmeden Isı yalıtımı yaptırmanın faydaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Dünya deği­şi­yor, küre­sel ısınma nede­niyle iklim­ler de bu deği­şim­den nasi­bini alı­yor. Enerji kay­nak­la­rı­nın yok oluşu nede­niyle yüz­lerce ülke, yüz­bin­lerce şehirde ener­ji­nin verimli kul­lan­ması için çaba sar­fe­di­li­yor. Enerji tasar­rufu için en iyi yön­tem­ler­den biri­nin de dış cephe kap­lama yani ısı yalı­tım oldu­ğunu artık her­kes kabul edi­yor. Isı yalı­tımı çok geniş bir uygu­lama ala­nına sahip. İste­yen­ler otur­duk­ları bina­la­rın duvar­la­rını, kapı­la­rını ve pen­ce­re­le­rini, döşe­me­sini, çatı ve tavan­la­rını ısı yalı­tım ile kap­la­ta­bi­li­yor. Isı yalı­tım henüz inşaat aşa­ma­sın­day­ken binaya uygu­lan­ması halinde mali­yeti daha da düşen bir yalı­tım sis­temi. Sadece ısı yalı­tım sis­te­mi­nin mali­yeti düş­mez… Isı yalı­tım uygu­la­na­cağı için daha düşük kapa­si­teli ısıtma ya da enerji tesi­sat­ları döşe­nir. Isı yalı­tım için veri­len para, elde edi­lecek ısı tasar­ru­fuyla orta­lama 3 sene içinde geri elde edi­lir. Peki ısı yalı­tımı ne işe yarar? Isı yalı­tım sıcak orta­mın soğuk ortama, soğuk orta­mın ise sıcak ortama gir­me­sine engel olur. Eğer yalı­tım iki duva­rın ara­sın­daysa, hem ses ve hem de ısı yalı­tımı ger­çek­le­şir. Isı yalı­tım sis­te­mi­nin fay­da­ları say­makla bit­mez. Enerji kay­bını engel­le­ye­rek en az yüzde 30 ısı tasar­rufu sağ­la­yan ısı yalı­tımı sis­temi, küf, man­tar ve siyah lekeye neden olan yoğuş­mayı da engel­ler. Uygu­lan­dığı bina­larda koroz­yonu engel­le­ye­rek yapı­nın ömrünü art­tı­rır, bakıma gerek duyurtmaz.

mantolama başlıklı derlememize göz gezdirebilir, su izolasyon malzemeleri fiyatları daha fazla ayrıntılı bilgi için sitemizi kullanabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 12:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

Heraklith Sağlam Yalıtım Sistemleri arama sonucunu sistemizde bulabilir, Heraklith Sağlam Yalıtım Sistemleri adına yapılan yorum ve incelemeleri inceleyebilirsiniz.

Heraklith Sağlam Yalıtım Sistemleri meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Diğer cephe yalı­tım sis­tem­le­rine göre daha sağ­lam, daha daya­nıklı ve sert­tir. Duvar­lar­dan kay­nak­la­nan ısı kay­bını Herak­lith sağ­lam yalı­tım sis­temi ile önle­ye­bi­lir­si­niz. Bir başka özel­ligi ise kalın sıva uygu­la­ması olma­sı­dır. Diğer­le­rine göre daha kalın sıva yapa­rak duva­rı­mızı dar­be­lere kar­şıda koru­ya­bi­li­riz. Aynı zamanda duvar­la­rı­mızda ısıyı depo­la­ya­rak yakıt­tan tasar­ruf etme­mizi sag­lar. Bu da hava kir­li­li­ğini azal­ma­sında önemli bir rol oynar. Kalın sıva saye­sinde ses yalı­tı­mı­nıda sağ­la­mış olur,Aynı anda hem ses hemde ısı yalı­tımı sağ­la­mış oluruz.Buda büt­çe­mize katkı sağlar.Ayrıca yan­gına kar­şıda çok daya­nık­lı­dır.Üç saat­ten daha fazla süreyle yan­gı­nın yayıl­ma­sını önler.Diğer man­to­lama sis­tem­le­ri­nin aksine duvar dar­be­lere karşı dayanıklıdır.Ayrıca hafif olması ve her türlü hava koşu­lunda uygu­na­bi­lir olması bizim için bir avan­taj­dır. Hızlı ve pra­tik olduğu için, işçi­lik­ten ve zaman­dan tasar­ruf sağlar.Bazı özel­lik­le­ri­nide mad­de­ler halinde inceliyelim;

izolasyon malzeme fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 4.Sıcak­lık akımı engel­len­digi için duvar­larda  hare­ket­ten kay­nak­la­nan çatlak­lar oluş­maz.

Heraklith Sağlam Yalıtım Sistemleri meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 8.Duvarda kul­la­nı­lı­cak mal­ze­meyi ve ısıtma tesis­tana daha az yatı­rım yapıl­ma­sını sağ­lar.

meseleye girmeden izolasyon malzeme fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 9.Tüm mal­ze­me­ler, Heraklith’in yük­sek tek­no­loji ürün­leri olduk­la­rın­dan, kali­teli ve güve­ni­lir­dir.

Son zamanlarin popüler konularindan biri haline gelmis yalıtım fiyatları ile iliskili fikirler bu adreste. mantolama malzemeleri ile ilgili ziyaretçilerimizin yorumlari ve daha fazlasini bu adreste görebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 11:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Ses yalıtımı uygulaması arama sonucunu sistemizde bulabilir, Ses yalıtımı uygulaması adına yapılan yorum ve incelemeleri inceleyebilirsiniz.

meseleye girmeden Ses yalıtımı uygulaması ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bina­la­rın modern bir yapıya kavuş­tu­ru­lup, kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin hafif­le­me­siyle bir­likte ortak yaşam alan­la­rında bir başka ciddi sorun ortaya çıktı. Bu soru­nun adı; gürültü… İşte geli­şen inşaat sek­törü bu soru­nun önüne geç­mek için, akıl­lıca dav­ra­nı­lırsa henüz inşaat aşa­ma­sında binaya ses yalı­tımı sis­temi de ekli­yor. Bil­hassa has­ta­ne­ler, konut­lar ve okul­lar tar­zında, çok gürül­tülü yapı­la­rın inşası sıra­sında yapı akus­tiği bakı­mın­dan yapıl­ması gere­ken en doğru şey, henüz tasa­rım sıra­sında gürültü kont­rolü yap­mak­tır. İnşa edi­lecek yapı­la­rın işle­viyle, bu yapı­ları etki­le­yecek gürültü kay­nak­ları dik­kate alı­na­rak, bazı ted­bir­ler uygu­la­na­bi­lir. Ses yalı­tımı çeşitli şekil­lerde uygu­la­na­bi­lir. Bunu ger­çek­leş­tir­mek için binayı kara­yol­la­rın­dan, yani araç­la­rın tra­fik­teki gürül­tü­sün­den, demir­yo­lun­dan, yani tren­le­rin ray­lar üzerin­den geçer­ken çıkar­dığı gürül­tü­den, hava­alan­ları, yani uçak­la­rın iniş ve kal­kış­larda çıkar­dığı gürül­tü­den uzak bir yere inşa etmek… Ses yan­sı­ma­sına yol aça­cak şekilde yapı­lar inşa etme­mek. Örne­ğin U tipinde veya avlusu olan bina­lar yankı yapar… Çift taba­kalı duvar inşa etmek, bina içe­ri­sin­deki bölme ele­man­la­rı­nın ses yalı­tı­mını yap­mak, cam­la­rın bulun­duğu yere çift cam, lamine cam­lar yap­mak, ter­cih edi­len kalıp­la­rın kalın, boş­luk­suz ve ağır olma­sına özen gös­ter­mek, duvar­lar ara­sında ses sızın­tı­sına neden ola­cak boş­luk­ları orta­dan kaldırmak…

ısı yalıtımı fiyatları adına toparlanmış yazılar, cephe mantolama nasıl yapılabilir.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

0 yorum  

İzolasyon ve Ürünleri ile alakalı bilgileri burada görebilir, İzolasyon ve Ürünleri adına yapılmış olan eleştri ve incelemeleri görebilirsiniz.

meseleye girmeden dış mantolama ile alakalı bunları belirtmek gerekir. İzalas­yon genel­likle enerji tasar­ru­funu düşür­mek için yapılır.Buda ken­di­mize, çevre­mize ve dün­ya­mıza fayda sağ­lar. İzolas­yon mal­ze­me­leri , ısı yalı­tımı ‚su yalı­tımı ve ses yalı­tımı ola­rak üçe ayrıl­mak­ta­dır. Bun­ları daha önceki konu­la­rı­mızda anlatmıştık.Şimdikte izo­las­yonda kul­la­nı­lan ürünl­reri inceliyelim.

Şu zamanlar oldukça gündeme gelen meseleler içinde yerini alan su yalıtımı adına bu makaleyi yazdık. Burdaki yazıda yalıtım adına oldukça ilginç özelliklere değindik, işinize yarayacağını düşünüyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 08:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Son günlerde Yalıtım Yapıştırma Harcı Nasıl Yapılır? adına çok sayıda soru geldi. Bu incelemeyle Yalıtım Yapıştırma Harcı Nasıl Yapılır? hakkında sorulan tüm bu konulara çözümler arayacağız.

Yalıtım Yapıştırma Harcı Nasıl Yapılır? meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim İnşa­at­larda kul­la­nı­lan yalı­tım işlem­leri için özel ola­rak hazır­la­nan harç türü kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu har­cın yapıl­ma­sında ise bir­ta­kım işlem basa­mak­ları yer alır. Bu işlem basa­mak­ları ise şunlar­dan oluşur:

meseleye girmeden Yalıtım Yapıştırma Harcı Nasıl Yapılır? ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Önce­likle harç yapı­mında bir har karma tek­nesi temin edil­meli ve yapı­la­cak harç bu tekne içe­ri­sinde karıl­ma­lı­dır. Daha sonra yapı­la­cak harç aya­rında bir mik­tar su bu tek­ne­nin içine dökül­meli ve dökü­len suyun yüze­yini örtecek kadar mal­zeme tekne içine akta­rıl­ma­lı­dır. Saha sonra suyun dökü­len mal­ze­meyi emmesi için en az 2–3 dakika bek­len­meli ve hemen ardın­dan da su ile dökü­len mal­zeme bir araç yar­dı­mıyla ya da elle iyice karıl­ma­lı­dır. Mal­zeme ve su ara­sında homo­jen bir karı­şım elde edi­lin­ceye kadar yapı­lan karma işlemi, yapı­la­cak yalı­tım işlemi için hazır hale gel­mişdurum­da­dır. Bu konuda dik­kat edi­lecek husus­lar­dan biri harç kul­la­nı­mına belli bir süre ara veril­di­ğinde ve tek­rar kul­la­nıma alın­maya çalı­şıl­dı­ğında har­cın alın­ma­dan belli bir ölçüde karıl­ması, yapı­la­cak yalı­tım işlemi için oldukça önem­li­dir. Ara veril­di­ğinde tek­rar kul­la­nım yapı­la­cağı anda har­cın karıl­ması yerinde bir işlem olmaktadır.

su yalıtım malzemeleri fiyatları adlı derlememize göz gezdirebilir, yalıtım fiyatları daha fazla ayrıntılı bilgi için arşivimizi kullanabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 06:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

Mantolamanın Getirdiği Avantajlar ne işe yarar, Mantolamanın Getirdiği Avantajlar nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

meseleye girmeden Mantolamanın Getirdiği Avantajlar ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bir­çok ev için uygu­la­maya soku­lan man­to­lama sis­te­minde ne gibi avan­taj­la­rın oldu­ğunu bili­yor muyuz? Yalı­tı­mın oldukça önem kazan­dığı son gün­lerde, sis­tem hak­kında öğrenil­mesi gere­ken bir­ta­kım bil­gi­leri yazı­mı­zın deva­mında görebilirsiniz.

meseleye girmeden Mantolamanın Getirdiği Avantajlar ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Man­to­lama sis­te­mi­nin getir­diği avan­taj­lar­dan ilki önce­likle ısı kay­bını yüzde 50 ora­nında önle­me­si­dir. Eko­no­mik bir yapısı olması yanında, yak­la­şık ola­rak 2 ya da 3 yıl içe­ri­sinde yalı­tım mali­ye­tini kar­şı­la­mak­ta­dır. Kış mev­si­minde içe­ri­deki sıcağı dışarı, dışa­rı­daki soğuğu ise içeri ver­mez. Bu durum yaz mev­si­minde de tam tersi ola­rak geçer­li­dir. İnşa­nın çevre­sinde ve bün­ye­sinde ısı ve su yalı­tımı sağ­la­mak­ta­dır.Uygu­la­nan bina­la­rın dış cep­he­sini bozul­ma­lara karşı korur­ken, yapı­sında genel ola­rak beton kul­la­nı­lan inşa­la­rın koroz­yona karşı korun­ma­sında oldukça fay­dalı olmak­ta­dır. Bina­la­rın iç kısım­la­rında bulu­nan boy­ları korur­ken, rutu­bet ve yoğuşma gibi prob­lem­leri büyük oranda engel­le­mek­te­dir. Diğer yan­dan buhar geçi­rim oranı yük­sek  olması yanında, su alma özel­liği de bulun­ma­mak­ta­dır. Ayrıca yalı­tım sis­tem­le­ri­nin ömrü uygu­la­nan bina­la­rın ömür­leri ile eşdeğerdedir.

ses yalıtımı konusunda derlenmiş makaleler, su yalıtım malzemeleri fiyatları yapılışı....

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 05:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Ahşap Çatı konusunda için yapılmış olan açıklamalara göz atabilir, Ahşap Çatı ile alakalı daha fazla detaya arşivimizden ulaşabilirsiniz.

meseleye girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Ahşap çatılar yapıya görü­nüş ola­rak büyük katkı sağlamaktadır.Diğer çatı­lara göre şık ve deko­ra­tif durmaktadır.Buda yapı­nı­zın değe­rini art­tır. Dışar­dan güzel görün­me­sini sağlar.Bunun dışında birazda işin tek­ni­gine giri­cek olur­sak. Mer­tek izo­las­yon sis­temi, hafif ısı koru­malı çatı­lar­dır. izo­las­yon kalıbı mer­tek izo­las­yonu için kalıp sistemidir.Her türlü eğim­deki ahşap çatıda mer­tek arası 50cm,  mer­tek yük­sek­liği 14cm ima­lat yapı­la­rak, üstten binili 18cm’lik ele­man­la­rı­mız bir­bi­rine geçi­ri­lip çatı­nız basit işçi­likle tam izo­las­yona kavuşur.Yani Basit işçi­lik bize hem zaman­dan hemde para­dan tasar­ruf yap­ma­mızı sağ­lar. Usta­la­rı­mı­zın işi hızla bitir­mesi maddi konu­dada yar­dımcı olacaktır.

meseleye girmeden Ahşap Çatı ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bunun yanı sıra çatı üstüne aydım­latma uygu­la­ma­ları gerekir.Bunlardan bir tanesi güver­cin diye diye adlan­dır­lan bir uygu­la­ma­dır. Güver­cin çatı üstü aydın­latma uygu­la­ma­ları çok kolay yapılabilir.18cm mer­tek izo­las­yonu 0.18w (m²K) ısı akış değeri elde edebilirsiniz.Çatılarımızda buhar den­ge­si­nide sağ­la­ma­mız gerekir.Buhar den­ge­sini sağ­la­mak için usta­la­rın temiz ve titiz çalış­ma­ları gerekir.İzoyapı ahşap çatı yalı­tımı mer­tek ara­sını dol­du­rur ve üstten mer­tek­lere 5cm bin­diği için ısı köp­rüsü oluş­ma­dan çatı buhar den­gesi de tam ola­rak çözül­müş olur.Yalıtım üzerine buhar den­gesi mal­ze­mesi yer­leş­ti­ri­le­rek, mer­tek aks­la­rında dikey kad­ron çıtası monte edi­lir ve bunun üzeri­nede yatayda kad­ron çıtaları üzerine kire­mit döşenir.

Ahşap Çatı meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yapı sis­temi ile çatı­la­rı­mız bina­la­rı­mı­zın yal­nızca şapka­ları olma­yıp içi tam kul­la­nı­la­bi­len alan­lara dönü­şür ve bina m2 mali­yet­le­ri­miz de bu şekilde daha ucuzlar.Çatı pro­jesi oluş­tu­ru­ken yağa­cak olan karı, yag­muru, rüz­garı ve kire­mit agır­lı­gını göz önünde bulundurmalıyız.hesap yapıl­dı­ğında yak­la­şık 6 m’ye kadar dik­me­siz ola­rak geçi­le­bi­len açık­lık­lar yak­la­şık 9/14cm aşık­lar ve 6,5–7/14cm mer­tek kesit­leri ve 50 cm mer­tek arası olu­şa­rak sorun­suz geçi­le­bi­lir. Yapı sis­temi çatı­larda bu kiri­ter­lere göre yalı­tımı sorun­suz ve ger­çek çözüm­leri yapa­bil­me­nizi sağ­lar. Ahşap çatı emin olunki sizi mutulu edicektir.

daha önceki yazilarimizda da izolasyon malzemeleri fiyatları ile alakali makaleler yazmistik bu sektörde yillandir faaliyet gösteren bir sirket de yalıtım. yalıtım tarzi ihtiyaçlari bu sirketten alabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

DOW’dan En Hızlı Yalıtım Levha Yapıştırıcı başlıklı makale de yayınladığımız verileri değerlendirebilir, DOW’dan En Hızlı Yalıtım Levha Yapıştırıcı için daha çok detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

meseleye girmeden DOW’dan En Hızlı Yalıtım Levha Yapıştırıcı ile alakalı bunları belirtmek gerekir. DOWşirketi Türkiye’nin en hızlı yalı­tım levha yapış­tı­rı­cı­sını üretti. Insta Stik adı veri­len bu yapış­tı­rıcı yük­sek dere­cede adapte ve kolay kul­la­nım avan­taj­ları ile oldukça kul­la­nışlı bir yapı sunuyor.

meseleye girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Insta Stik hızlı kul­la­nı­mıyla man­to­lama işlem­le­rini oldukça kısa bir zamana yayı­yor. Bunun yanında işçi­lik mali­ye­tini de düşü­ren yapış­tı­rıcı, beton, sıva, tuğla ve gaz­be­ton şeklinde bir­çok yapıya kolayca uygu­la­na­bi­li­yor. Uygu­lan­dığı yapıya göre farklı per­for­mans gös­ter­ge­le­rinde bulu­nan yapış­tı­rıcı, hava koşul­ları ne olursa olsun gönül rahat­lığı ilekul­la­nı­la­bi­li­yor. Hava koşul­la­rın yanında hız­lı­lık oranı ise orta­lama 30 dakika gibi bir zaman alı­yor. Kul­la­nım esna­sında bir tüp Insta Stik ile 70 met­reye kadar uygu­lama yapı­la­bi­li­yor, ayrıca bunun yanında depo ve taşıma gibi durum­larda mali­yeti oldukça azal­tı­yor. Diğer yan­dan belli bir oranda sert­lik sunan Insta Stik, akus­tik bir per­for­mans sağ­la­ması yanında bir­ta­kım dar­be­lere kar­şıda daya­nık­lı­lık sağlıyor.

cephe mantolama meselesindeki yorumlar , dış cephe meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 02:20
Categories: Etiketler: , , , , ,

0 yorum  

PVCSu Yalıtım Membranları makalesi için yapılan eleştiriler, PVCSu Yalıtım Membranları meleseli ile alakalı hazırlanan ifadeleri bulabilirsiniz.

meseleye girmeden standart izolasyon ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Neşe plas­tik­ten bir yeni­lik daha.Ürettikleri Pvc su yalı­tım memb­ran­ları. Üretine su ve çatı yalı­tım memb­ran­ları, hem yeni yapı­lan inşa­at­larda, hemde yeni­leme yapı­la­cak olan yapı­larda kul­la­nıl­maya uygundur.Ayrıca tünel, metro, temel, çatı, kanal ve kana­let­ler, gölet, baraj, çöp hav­zası, park alanı, teras çatı ve teras bahçe gibi alan­lar için uygun şart­ları sağ­la­yan stan­dart ima­lat­lar da var. NedenPVCmemb­ran? Yapı­larda suya karşı has­sas olan konst­rük­si­yon korun­ması, beton ve demi­rin koroz­yon etki­siyle zaman içinde muka­ve­met değer­le­rini hızla kay­bet­mesi, uygu­lama detay­la­rı­na­izo­las­yon kav­ra­mını soktu. Yan­lış seçi­len izo­las­yon mal­ze­me­leri, çok pahalı ona­rım ve yeni­leme gerek­si­nim­le­ri­nin ortaya çıkma­sına neden oldu.PVCsu yalı­tım memb­ran­ları ise temel­den çatıya, baraj­lar­dan kana­let­lere, tünel­ler­den yer altı yapı­la­rına kadar her türlü iklim ve uygu­lama koşul­ları için güvenli çözüm­ler getirdi. Şimdikte hangi pvc mal­ze­mesi nerede kul­la­nı­lır onları inceliyelim.

meseleye girmeden standart izolasyon ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 1.Su Yapı­la­rında :Baraj­larda, kanal­larda, gölet­lerde , kana­let­lerde vb. gibi yer­ler kul­la­nım alan­la­rı­dır.

meseleye girmeden standart izolasyon ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 2.Çatı Yalı­tım Sis­tem­leri :Teras bah­çe­leri, oto­park teras çatı­ları, hafif metal çatı­lar, beto­narme teras çatı­ları gibi yer­lerde rahat­lıkla kul­la­nı­lır.

meseleye girmeden PVCSu Yalıtım Membranları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 3.Yer Altı Yapı­la­rı­nın Yalı­tımı :Metro yapı­ları, yer altı gale­ri­leri, oto­ban tünel­leri ve yer altı oto­parkı gibi yer­lerde kul­la­nı­lır.

meseleye girmeden PVCSu Yalıtım Membranları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 4.Temel Yalı­tım Sis­tem­leri :Bina temel döşe­me­le­rinde, perde duvar­larda ve ısı hacimli yer­lerde kullanılır.

dış cephe kaplamaları ve bunun gibi şeylerle alakalı incelemeler görebilir, izolasyon malzemeleri fiyatları modellerinden derlenmiş fotoğraflara bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

26 Şubat 2011 Cumartesi


Ahşap cephe kaplama nedir, Ahşap cephe kaplama nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada görebilirsiniz.

mantolama malzemesi meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bina­la­rın ısı, su ve ses yalı­tı­mını sağ­la­yan, şık bir görün­tüye kavuş­ma­sına neden olan dış cephe kap­la­ma­ları içinde en çok ter­cih edi­len­ler­den biri de ahşap cephe kap­la­ması… Renkli ve doğal doğu­suyla olum­suz hava şart­la­rı­nın neden olduğu sorun­lara doğal koruma sağ­la­yan, farklı görün­tü­süyle gören­leri hay­ran bıra­kan ahşap cephe kap­lama sis­temi, ağaç lif­le­rin­den mey­dana geli­yor. Sıkış­tı­rı­lan ahşap lif­le­ri­nin fırın­la­nıp beş kat pres­len­mesi sonucu üreti­len bu kap­la­ma­lar, yirmi beş yıl garan­tili… Albero mar­kası tara­fın­dan üreti­len bu sidin­gin tek­nik özel­lik­leri ise hayli dik­kat çekici. Isı yalı­tımı özel­li­ğinde ahşap kap­la­ma­nın doğal sıcak­lığı ve ısı yalı­tımlı siding sis­temi saye­sinde enerji tasar­rufu sağ­lar, yakıt için cebi­niz­den çıkan para düşer. Su yalı­tımı özel­li­ğiyle suyun geçi­şine asla müsa­ade etmez. Ahşap cephe kap­la­ma­sında hava bari­yer­leri vası­ta­sıyla duvar­larda yoğuşma oluş­maz. Ahşap kalın­lığı vası­ta­sıyla ses yap­maz, bina­lara uygu­lan­ması son derece kolay ve uyum­lu­dur… Uygun hava koşul­la­rında üç yüz met­re­ka­re­lik bir binada uygu­lan­ması 15 gün sürer. Bina ister beto­narme olsun, ister ahşap ya da çelik, isterse bina­nın dış yüzeyi man­to­lan­mış olsun, bu uygu­lama yap­tı­rı­la­bi­lir. Bu sis­te­min ömrü çok uzun­dur. On beş yıl boya, yirmi beş yıl da mal­zeme garan­ti­siyle müş­te­riyi uzun sene­ler boya ve tadi­lat mas­ra­fın­dan kur­ta­rır. Son derece este­tik olan ahşap cephe kap­lama sis­temi, çok sya­dıa renk seçe­ne­ğiyle bina­lara muh­te­şem bir görüntü kazan­dı­rır. Tama­men doğal ahşap oldu­ğun­dan boyama şansı da var­dır. Her­hangi bir sorun oldu­ğunda boya­na­rak ilk günkü haline geti­ri­le­bi­lir. Ahşap dış cephe kap­lama sis­temi yıka­na­bilme özel­li­ğiyle de her an ter­te­miz görü­nür. Su ve fır­çayla ter­te­miz bir dış kap­la­maya sahip olabilirsiniz.

mantolama malzemesi için takipçilerimize bir iki görsel sunuyor, inşaat malzemeleri ile alakalı modeller yayınlıyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , ,

0 yorum  

Şu sıralar çokça gündeme gelen meseleler içinde bulunan Su yalıtım sistemi avantajları için bu incelemeyi sunuyoruz. Burdaki derlemede Su yalıtım sistemi avantajları ile ilgili oldukça değişik özelliklere yer verdik, işinize yarayacağını düşünüyoruz.

meseleye girmeden Su yalıtım sistemi avantajları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bina­la­rın, yapı­la­rın ömrünü ve olum­suz hava koşul­la­rına dayanma gücünü olum­suz etki­le­yen en önemli etken­ler­den biri su… Binaya giren su yapı­lar­daki taşı­yıcı bölüm­ler­deki dona­tı­la­rın koroz­yona uğra­ma­sına, dola­yı­sıyla yük taşıma gücü­nün önemli oranda azal­ma­sına, beto­nun bütün­lü­ğü­nün bozul­ma­sına, çatla­ma­sına ve hatta kırıl­ma­sına neden olur. Diğer yan­dan su sızan yapı­lar insan­la­rın sağ­lı­ğını da olum­suz yönde etki­ler. Zira küf ve man­tar gibi orga­nik mad­de­ler mey­dana gelir… Bina­lar çeşitli sebep­lerle su sız­ma­sına maruz kala­bi­lir­ler. Örne­ğin yağ­mur ve kar gibi olum­suz hava koşul­ları, top­rak­taki nem, top­ra­ğın emdiği yağış­lar ya da kul­lan­dı­ğı­mız sular, banyo ve tuva­let­ler­deki sula­rın kul­la­nıl­ması, bina­nın üstüne inşa edil­diği yerde bulu­nan yer altı suları yüzün­den yapı­lar sürekli su sız­dı­rır. Sula­rın bütün bu neden­lerle bina­lara zarar ver­mesi engel­le­ne­mez. Ama bina­lara suyun sız­ması izo­las­yon yani yalı­tımla engel­le­ne­bi­lir. Bina­la­rın her­hangi bir yer­den sıza­cak su ya da neme karşı koru­na­bil­mesi ama­cıyla dış cep­he­sine su yalı­tımı uygu­la­ması yapı­lır. Su yalı­tımı ve su izo­las­yo­nu­nun yarar­ları say­makla bit­mez. Sızan suyun bina­larda mey­dana getir­diği hasar, bil­hassa dep­rem böl­ge­le­rinde insan­la­rın can ve mal güven­li­ğini teh­dit eder. Suyun binaya gire­rek dona­tı­nın özel­li­ğini boz­ma­sına neden olma­sı­nın önüne su yalı­tımı ve su izo­las­yonu geçer. Kısa­cası bu yalı­tım bina­ları korur. Bina­lara sızan su, bina­nın daya­nık­lı­lı­ğını azal­tır. Şiddetli bir sar­sın­tıda, koroz­yon nede­niyle zarar gör­müş yapı­la­rın sağ­lam dur­ması imkan­sız­dır. Bu yüz­den dep­rem kuşa­ğın­daki ülke­mizde yapı­larda su yalı­tımı hayati önem taşır.

ısı izolasyonu görüslerin , açiklamalarin yer ettigi bölümümüze bakabilirsiniz. Bunla beraber yalıtım izolasyon nasil bir seydir seklindeki konularin çözümlerini isledik.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , ,

0 yorum  

Drenaj Su Yalıtımı ile alakalı olarak yazılanlar, Drenaj Su Yalıtımı nedir ne işe yarar bunlara burdan ulaşabilirsiniz.

ısı yalıtım malzemeleri fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Genel ola­rak düz çatı­larda uzun süreli bir dre­naj, çatı için oldukça büyük önem taşı­mak­ta­dır. hafif eğim veri­le­rek yapı­lan su yalı­tımı, memb­ra­nına uygun koşul­ları göze­te­rek oluş­tu­rul­ma­lı­dır. Ters olan teras kısım­la­rında sıfır derece eğim genelde öneril­mez, bunun yerine en az yüzde 1.5–2 oran­la­rında eğim tav­siye edilir.

ısı yalıtım malzemeleri fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Diğer yan­dan yağ­mur esna­sında biri­ken suyun akması için bir­ta­kım çalış­ma­lar yapıl­malı ve su gider­le­ri­nin yer­leri ve kapa­si­te­leri çatı­nın boyut­la­rına göre belir­len­me­li­dir. Bu durum için ayrıca ısı yalı­tım üzerin­den ve su yalı­tım zemi­nin­den aka­cak suyun boşal­ması için uygun yağ­mur suyu gider­leri yapıl­ma­lı­dır. Her çatı­nın şekline ve yapı­sınagöre farklı yalı­tım mal­ze­me­leri kul­la­nı­la­bi­lir. Bu mal­ze­me­ler ara­sında polimer-modifiye edil­miş cam tülü, cam tülü dokuma, orga­nik elyaf, tek kat­manlı ve mas­tik asfalt yer alır.

Drenaj Su Yalıtımı meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bunun yanında su yalı­tım kalıbı yüzey üstüne yapış­tı­rıl­mış ve iki kat­man­dan olu­şan poli­mer bitümlü memb­ran olduğu durum­larda, yalı­tım memb­ranı ve beton kalıp ara­sında kalan suyun boşal­ması büyük oranda dur­du­rul­muş olur. Bu şekilde iler­le­yen zaman­larda olu­şa­bi­lecek bir­ta­kım sızın­tı­lar rahatça bulu­nup, pahalı olma­yan koşul­larla onarılabilir.

izolasyon köpük fiyatları makalesi için yapılan eleştiriler, su yalıtım konusu hakkında hazırladığımız açıklamaları bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 20:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Fugalı Mantolama hakkında yapılan yorumlara bakabilir, Fugalı Mantolama ile alakalı olarak daha çok bilgiye arşivimizden bakabilirsiniz.

konuya girmeden dış cephe kaplamaları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Fugalı yalı­tım3.5 cm kalın­lığa sahipEPSlev­ha­la­rın üzerine uygu­lan­mak­ta­dır. Ayrıca bu uygu­lama esna­sında bir­ta­kım mine­ral içe­rikli mal­ze­me­ler kul­la­nıl­mak­ta­dır. İsteğe bağlı ölçek­len­di­ri­le­bi­len yapısı olması yanında, stan­dart ölçü­leri 3.5 cm x 46 dolaylarındadır.

dış cephe kaplamaları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Uygu­lama man­tı­ğındaEPSlev­ha­la­rın her met­re­ka­resi için 4 ya da 5 kilog­ram olmak üzere foam­bo­ard adını taşı­yan yapış­tı­rıcı kul­la­nıl­ması yer almak­ta­dır. Ayrıca herlevha en az 3 bölü­mün­den dübel ile tut­tu­rul­mak­ta­dır. Yapı­lan işlem son­rası levha üzerinde yer alan ek kısım­lara yeterli düzen­le­me­ler uygu­lan­dık­tan sonra, sıra grenli kap­lama işle­mine gel­mek­te­dir. Ayrıca grenli kap­lama sis­te­mi­nin sıvalı, beton ve mozaik yüzey­lere uygu­lan­dı­ğını söy­le­mekte yarar var­dır. Grenlikap­lamaişlemi yapıl­dığı yüzeye oldukça uzun ömürlü bir yapı kazandırmaktadır.

iç yalıtım ve bunun gibi meselelerle alakalı bilgiler bulabilir, su izolasyon malzemeleri fiyatları örneklerinden oluşan görsellere göz atabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 18:50
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

0 yorum  

Zemin Isı Yalıtımı ve benzeri konularla ilgili açıklamalar bulabilir, Zemin Isı Yalıtımı çeşitlerinden oluşan resimlere göz atabilirsiniz.

ses yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Döşe­me­ler zemine otur­ma­la­rın­dan dolayı zamanla su çeker­ler. Tabiî ki nem de bunun bera­be­rinde gelir. Yatay şekilde zeminde iler­le­yen su ve nem tama­men binayı ele geçi­ri­yor. Diğer yan­dan soğuk böl­ge­lerde bulu­nan yapı­larda zemin sıcak­lığı ve bina sıcak­lığı ara­sında büyük fark­lar olu­şa­bi­li­yor. Bu yüz­den bulu­nu­lan ortam nor­mal­den daha soğuk oluyor.

Zemin Isı Yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Zemi­nin yarat­tığı soğuk havayı yalı­tım sis­tem­leri ile orta­dan kal­dır­mak müm­kün. Burada kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler zemin­lere yatay ola­rak döşen­mek­te­dir. Yalı­tı­mın döşen­mesi anında su ve nem böl­ge­le­ri­nin iyi tes­pit edil­mesi ve bu duruma karşı koyul­ması için bir­ta­kım çalış­ma­lar yapıl­ması gerekmektedir.

konuya girmeden ses yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­lan yalı­tım genelde beto­nun altına ya da üst böl­ge­sine yapıl­mak­ta­dır. Bunun yanında zemi­nin yük­sek oranda sül­fat içer­mesi ve beto­nun zemin bile­şen­le­rin­den etki­len­me­mesi için ayrı­ye­ten bir tabaka gere­ke­bi­lir. Diğer yan­dan iki taba­ka­nın aynı anda kul­la­nıl­ması sonucu her zaman olmasa da bazı sorun­lar baş gös­ter­mek­te­dir. Yapı­sal sağ­lam­lık ve genel ısı aza­la­bil­mek­te­dir. Yapım sıra­sında bazı zarar­lar ortaya çıkabil­diği gibi döşeme zemini de zarar göre­bil­mek­te­dir. Ayrıca tesi­sat üzerinde olası sorun­larda bek­le­nen prob­lem­ler ara­sında yer almaktadır.

dış yalıtım fiyatları hakkında çok sayıda nokta var. Bu yazımızda da ısı yalıtımı melesine genel olarak göz atacağız.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 17:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Pota Örtme İşlevleri konusundaki tanımlar nelerdir, Pota Örtme İşlevleri konusunu içeren bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Pota Örtme İşlevleri konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Pota örtme uygu­la­ma­la­rında önce­likle, gen­leş­me­miş ve gen­leş­miş gra­nül için per­lit cev­her­leri içe­ri­sinde sıvı bulu­nan boşal­tım pota­la­rına koyu­lur. Genel­likle pota içe­ri­sinde yer alan curuf taba­ka­sı­nın etki­len­meye gire­rek curu­fun rahatça çekil­mesi için gen­leş­me­miş gra­nül­lere per­lit kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bunun yanında pota içe­ri­sinde bulu­nan meta­lin soğu­ma­ması gerek­mek­te­dir. Bu soğuma işle­mini engel­le­mek içinde pota­nın üst kıs­mına gelecek şekilde per­lit uygu­la­ması yapı­lır. Etkili bir ısı yalı­tı­mın sağ­lan­ması ancak bu şekilde ger­çek­leş­mek­te­dir. Diğer yan­dan izo­las­yon özel­liği kul­la­nı­la­rakergi­miş hal­deki meta­lin katı hale gelme hızı oldukça azal­tıl­mak­ta­dır. Hızın azal­ması ile de döküm anında yapı­la­cak hata­lar en aza indir­gen­miş olmaktadır.

konuya girmeden Pota Örtme İşlevleri ile ilgili şunları söylemek gerekir. Eğer pota dolumu sıra­sında gra­nül için per­lit kul­la­nı­lırsa curuf metal­den temiz­le­ne­rek, hafif bir karışma hali oluş­mak­ta­dır. Ayrıca asta­rın ömrü­nün artı­rıl­ması bu şekilde sağ­lan­mak­ta­dır. Bu işle­min diğer bir avan­tajı ise uygu­lama anında kötü koku­la­rın ve teh­li­keli duman­la­rın oluş­ma­ma­sını ön plana çıkarmaktadır.

dış cephe ile ilgili sonuçları sistemizde bulabilir, ısı yalıtım levhası fiyatları konusuna yapılan yorum ve makaleleri bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 15:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Bu günlerde epeyce merak edilen konular arasında bulunan Siding Kaplama Metre Fiyatı için bir inceleme yazdık. Bu incelemede Siding Kaplama Metre Fiyatı ile ilgili olarak epeyce farklı noktalara değindik, umarız işinize yarar.

konuya girmeden ısı yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Siding Fiyat­ları, kul­la­nı­lan siding mal­ze­me­si­nin model ve kali­te­sine bağlı ola­rak deği­şik­lik gös­te­rir.

konuya girmeden Siding Kaplama Metre Fiyatı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Pre­kast siding kap­lama ürün­leri ahşap desenli,Düz veya eski­til­miş doğal taş görü­nümlü ola­bil­mek­te­dir.

ısı yalıtımı adına yazılmış olan yazılar, su yalıtımı ne şekilde yapılabilir.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 14:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

0 yorum  

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusu hakkında yazılmış incelemeler, İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır yapılışı....

yalıtım malzemesi fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapı­la­rı­mızda ısınma ve serin­leme amaçlı kul­lan­dı­ğı­mız kombi,kalorifer,klima ve ben­zeri cihaz­la­rın sarf ettik­leri enerji,mantolama tat­bi­kat­ları ile %50 azaltılabilmektedir.Eğer bina­la­rı­mı­zın temel ve çatı­la­rında da ısı yalı­tımı yapıl­mışsa bu oran %60’lara kadar çıkacaktır.Bu kadar önemli bir tasar­ru­fun sadece kendi büt­çe­le­ri­mize değil ülke eko­no­mi­sine de önemli kat­kı­lar sağ­la­ya­cağı unutulmamalıdır.Binalarımızda en önemli ısı kayıp­ları kolon ve kiriş­ler­den kay­nak­lan­mak­ta­dır bu sebep ile iç duvar­larda yapı­la­cak Man­to­lama tat­bi­kat­ları asla son­suz ömürlü olamayacaktır,dış cep­hede ve bina duvar­la­rı­nın tama­mını kap­la­ma­dık­tan sonra Man­to­lama sis­tem­le­rinde tat­min edici sonuç alınamaz.Sistemin ana pren­sibi hiç­bir ara­lık kal­ma­ya­cak şekilde yapı­nın dışa­rı­dan ısı yalı­tım lev­ha­ları ile kaplanmasıdır.

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Kolonlar,kirişler,duvarlar,pencere merkezleri,çıkma alt­ları bir bütün ola­rak man­to­lan­malı ve yapı­nın tamamı koruma altına alınmalıdır.

konuya girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Doğru bir şekilde Dış Cephe Isı Yalı­tım Sis­tem­leri ile kap­la­nan bir bina­nın oroz­yon prob­le­mini bir daha yaşamayacağını,yaşının sabit­le­ne­ce­ğini ve man­to­la­ma­nın bina ömrü kadar hiz­met vere­bi­le­ce­ğini unut­ma­ma­mız gerekmektedir.

ses yalıtımı açıklamasını yapan derlemeyi yayınlayacağız, dış cephe kaplamaları konularımıza bakmak isteyebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 12:50
Categories: Etiketler: , , , ,

0 yorum  

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır ve buna benzer konularla alakalı yorumlar bulabilir, İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır örneklerinden oluşan görsellere bakabilirsiniz.

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim (EPS,XPS,Taşyünü) Isı yalı­tım lev­ha­la­rı­nın yapı­la­rın duvar yüzey­le­rine yapış­tı­rı­lıp, dübel­le­nip, sıvan­ması ve boyanmasıdır.

konuya girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yüzey toz ve yağ gibi yapış­mayı azal­tıcı mad­de­ler­den arındırılır,döküntülü ve kabar­mış yüzey­ler fır­ça­la­na­rak temizlenir.Isı yalı­tım lev­ha­la­rı­nın yapı­şa­cağı yüzey düz­gün hale getirilir.

yalıtım malzemesi fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yalı­tım lev­ha­la­rı­nın yapış­tı­rı­la­cak yüzünü tama­men kap­la­ya­cak şekilde yapış­tı­rıcı sürü­lür. Daha sonra bu yüzey taraklı mala ile taranır.Yapıştırma harcı uygu­lan­mış lev­ha­lar, lev­ha­lar ara­sında boş­luk kal­ma­ya­cak şekilde duvara yapıştırılır.

konuya girmeden İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapış­tırma işle­mine ilave lev­ha­la­rın sürek­li­li­ğini ve per­for­man­sını uzun ömürlü bir şekilde sür­dür­mesi için ısı yalı­tım lev­ha­la­rını dübellenir.

konuya girmeden İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır ile ilgili şunları söylemek gerekir. Köşe­lerde rüz­gar ve su etki­leri ile lev­ha­lar arka­sında zamanla olu­şa­bi­lecek ayrılma risk­le­rini önle­mek ve düz­gün bir köşe oluş­tur­mayı kolay­laş­tır­mak köşe pro­fil­leri yerleştirilir.

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Isı yalı­tım lev­ha­la­rı­nın üzerine ilk kat sıva atılır.İlk kat sıvayı hemen taki­ben, donatı filesi ilk kat sıva­nın üzerine hafifçe gömü­le­rek yerleştirilir.Sıva kuru­ma­dan ikinci kat sıva yapılır.

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Man­to­lama adı veri­len Dış Cephe Isı Yalı­tım Sis­tem­leri uzun yıl­lar önce­sin­den Avrupa ülke­le­rinde stan­dart­larla çerçe­ve­len­miş ve enerji tasar­rufu amaçlı kul­la­nıl­maya başlanmıştır.Ülkemize maale­sef gecik­meli gelen bu tasar­ruf sis­temi sebebi ile enerji satan bir ülke iken dışa­rı­dan enerji alan bir ülke konu­muna gel­miş bulunmaktayız.Yerküre üzerin­deki kay­nak­la­rın hızla tüke­til­diği düşü­nül­dü­ğünde tasar­ruf ted­bir­le­ri­mizi almak için daha fazla gecik­me­me­miz gerek­li­liği açıkça görülmektedir.

mantolama malzemesi ve buna benzer meselelerle alakalı incelemeler bulabilir, ısı izolasyonu çeşitlerinden oluşan görsellere göz atabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 11:20
Categories: Etiketler: , , , ,

0 yorum  

Son zamanlarda İç Cephe İzolasyonu ile ilgili bir çok soru soruluyor. Bu yazıda İç Cephe İzolasyonu için merak edilen tüm bu konulara cevap vermeye çalışacağız.

İç Cephe İzolasyonu konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yalı­tım sis­tem­le­ri­nin oldukça önem kazan­dığı son gün­lerde, iç ve dış cephe izo­las­yon­ları bir­çok binaya uygu­lanma aşa­ma­sın­da­dır. Geniş bir yel­pa­zede sunu­lan yalı­tım ürün­leri, kendi içe­ri­sinde bir­çok dala ayrıl­makta ve bek­len­ti­lere göre işleme alınmaktadır.

konuya girmeden izolasyon ile ilgili şunları söylemek gerekir. Bu yalı­tım seçe­nek­le­rin­den biri de iç cephe izo­las­yon yön­te­mi­dir. Bu yön­temde en verimli mal­zeme ola­rak Sprey­man sprey poli­üre­tan uygu­la­ması kul­la­nıl­mak­ta­dır. Uygu­lama alan­ları ara­sında duvar­lar, pen­ce­re­ler ve kapı bağ­lan­tı­ları yer almak­ta­dır. Bu böl­ge­lere uygu­la­nan iç cephe izo­las­yon yön­temi ısı kay­bını büyük oranda engel­ler­ken, özel­likle bina­la­rın iç yüzey­le­rine uygu­lan­ması ile oldukça etkili sonuç­lar ortaya çıkarmaktadır.

konuya girmeden İç Cephe İzolasyonu ile ilgili şunları söylemek gerekir. Spray­man sprey poli­üre­ta­nın köpük işlemi aşa­ma­sın­dan sonra, üst kıs­mına ade­rans artı­mını ger­çek­leş­tir­mesi için solis­yon sürül­mek­te­dir. Bunun yanında 1 – 1.5 cm kalın­lı­ğında fileli alçı­nın yapıl­ması da aynı sonucu vere­bil­mek­te­dir. Daha sonra alçı pla­ka­lar monte edi­le­rek derz bandı çeki­len yön­temde, alçı­nın ardın­dan iç cephe boyası ile işlem sonuca ulaş­mak­ta­dır. Diğer yan­dan iç cephe izo­las­yo­nu­nun ona­rıma giren bina­larda uygu­lan­dığı anda, binada parke, pen­cere ve tavan kar­ton­pi­yeri bulu­nu­yorsa bu böl­ge­le­rin mas­ke­leme altına alın­ma­sına oldukça dik­kat edilmektedir.

ısı izolasyonu ile alakalı sonuçları sitemizde görebilir, ısı yalıtımı aramasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri elde edebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Isı yalıtımı ile ilgili merak edilen her şey adına yazılmış olan makaleler, Isı yalıtımı ile ilgili merak edilen her şey yapılışı....

konuya girmeden Isı yalıtımı ile ilgili merak edilen her şey ile ilgili şunları söylemek gerekir. Son yıl­larda kul­la­nımı hızla artan, özel­likle yeni yapı­la­rın inşaat aşa­ma­sında artık daha fazla ter­cih edi­len ısı yalı­tım sis­temi, buna kar­şın hala pek çok kişiye yabancı olan bir konu… İnsan­lar kul­lan­dık­ları ener­ji­den ve yakıt­tan tasar­ruf etmek isti­yor, bunu ger­çek­leş­tir­me­nin en iyi yolu olan ısı yalı­tımı uygu­la­ma­sını merak edi­yor. Peki ısı yalı­tımı nedir, ısı yalı­tımı nasıl uygu­la­nır, ısı yalı­tımı mali­yeti ne kadar­dır? İşte ısı yalı­tımı ile ilgili merak etti­ği­niz soru­la­rın yanıtları:

Isı yalıtımı ile ilgili merak edilen her şey konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Isı yalı­tımı, evle­ri­nizde veya işyer­le­ri­nizi ısıt­mak ya da soğut­mak için (yakıt veya klima gibi) tüket­ti­ği­niz ener­jiyi en aza indi­ren, özel mal­ze­me­lerle yapıl­mış, ev ya da işyer­le­ri­nin çatı­la­rına, döşe­me­le­rine ve duvar­la­rına uygu­la­nan bir tek­nik­tir. Sadece bura­lara değil pen­ce­re­lere de ısı yalı­tımı uygu­la­na­bi­li­yor. Özel kap­la­malı cam­lar ya da doğ­ra­ma­larla pen­ce­re­ler­den de ısı yalı­tımı sağ­la­na­bi­li­yor. Isı yalı­tım uygu­la­ma­ları önce­likle bina­la­rın dış cep­he­le­rine uygu­la­nı­yor. İhti­yaç ve talep halinde, bina­la­rın iç cep­he­sine de ısı yalı­tım uygu­la­na­bi­li­yor. Bina için­deki tesi­sat­la­rın da yalı­tıl­ma­sıyla tam bir ısı yalı­tım sağ­lan­mış olu­yor. Merak edi­len bir diğer konu ise ısı yalı­tım sis­te­mi­nin mali­yeti… Şayet ısı yalı­tımı henüz inşaat aşa­ma­sında binaya uygu­la­na­caksa bina­nın top­lam mali­ye­ti­nin yüzde ikisi ila beşi ara­sında bir paraya mal olu­yor. Yapılı binaya ısı yalı­tımı uygu­la­ması yap­mak ise daha pahalı bir işlem. Bu nedenle en doğ­rusu, henüz inşa aşa­ma­sında yapıya ısı yalı­tımı uygu­lan­ması… Isı yalı­tım sis­temi uygu­la­ması yapı­lan bina­larda, bu uygu­lama için har­ca­dı­ğı­nız parayı, iler­le­yen yıl­larda yakıt­tan elde ede­ce­ği­niz tasar­ruf saye­sinde kısa sürede amorti ede­bi­lir­si­niz. En fazla beş sene içinde, ısı yalı­tımı kendi gide­rini geri ödemiş ola­cak­tır. Isı yalı­tım uygu­la­ması nor­mal büyük­lükte olan bina­lar için en fazla bir ay içinde uygu­la­na­bi­lir. Isı yalı­tım uygu­la­ma­sı­nın ne kadar süre­ceği bina­nın büyük­lüğü ve özel­lik­leri ile yalı­tım için çalı­şa­cak işçi sayı­sıyla doğru orantılıdır.

Son zamanlarda oldukça merak edilen konular arasında bulunan ısı yalıtım levhası fiyatları ile ilgili bir makale yazdık. Bu yazıda ısı yalıtım levhası fiyatları ile ilgili olarak çok ilginç konulara yer ayırdık, umarız işinizi görür.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 08:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

Şu günlerde oldukça merak edilen meseleler içinde yer bulan PVCYalıtım Kaplamada Dyna Pack adına bu makaleyi hazırladık. Bu yazıda PVCYalıtım Kaplamada Dyna Pack için oldukça ilginç meselelere değindik, işinize yarayacağını düşünüyoruz.

konuya girmeden PVCYalıtım Kaplamada Dyna Pack ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yalı­tım sis­tem­le­ri­nin oldukça önem kazan­dığı son gün­lerde bir­çok yapı için yalı­tım vaz­ge­çil­mez bir unsur olmaya baş­ladı. Yapı­lar üzerinde ger­çek­leş­ti­ri­len yalı­tım sis­tem­leri zama­nın enerji tasar­ru­funda, kışında ya da yazında oldukça geniş çözüm öneri­leri sunuyor.

konuya girmeden PVCYalıtım Kaplamada Dyna Pack ile ilgili şunları söylemek gerekir. PVCkap­lama yalı­tım­la­rında ise ön plana çıkan Dyna Pack, metal kap­lama model­le­ri­nin yeni uygu­la­ma­ları ola­rak gün yüzüne çıkıyor. Son zaman­larda yapı­lan yalı­tım çözüm­le­rinde ilk sırayı alan Dyna Pack, özel­likle meka­nik tesi­sat yapı­lan işlem­lerde oldukça ter­cih edi­len bir yalı­tım halini almaya baş­lı­yor. Dyne Pack’in uygu­lan­dığıalan­lar ara­sında içte ya da dışta bulu­nan her türlü tesi­sat, klima kanal­ları, vana, T ve flanş gibi kısım­lar yer alı­yor. Dyna Pack’in uygu­lan­ma­sında ön plana çıkan diğer bir özel­liği ise hij­ye­nik bir yalı­tım ortamı sağ­la­ması olu­yor. Bu nedenle özel­likle has­ta­ne­lerde ger­çek­leş­ti­ri­len bu yalı­tım sis­temi, gal­va­niz metal­den ve alü­min­yumda sac­dan oluş­ması nede­niyle uygu­lama anında yüze 50 oran­la­rında bir tasar­ruf sağlayabiliyor.

konuya girmeden iç yalıtım ile ilgili şunları söylemek gerekir. Sizde Dyna Pack yalı­tım ürününü keş­fe­din ve hij­yen dolu bir yalı­tım uygu­la­ması nasıl mey­dana geli­yor yakın­dan görün.

su izolasyon malzemeleri fiyatları adına yazılmış olan yazılar, su yalıtımı yapımı hakkında bilgiler.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 06:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

0 yorum  

Döşeme Altı Ses Önleyici Politen Köpük için bir çok sey mevcut. Bu yazımızda da Döşeme Altı Ses Önleyici Politen Köpük konusuna deyineceğiz.

mantolama istanbul konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Ses yalı­tı­mı­nın bina­larda her yöne uygu­lan­dığı son zaman­larda, ses önle­yici poli­ten köpük ses yalı­tım­ları için oldukça kul­la­nışlı bir hale geliyor.

Döşeme Altı Ses Önleyici Politen Köpük konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bir­den çok çözüm için üreti­len cli­map­hone lev­ha­ları 0,7 mm ve 10 mm ara­sında üretime sunu­lan bir yapı ola­rak kar­şı­mıza çıkıyor. Bunun yanında 10 mm’den 60 mm’ye kadar üreti­len katlı model­leri ile yalı­tıma ala­nında daha geniş önlem­ler alın­ma­sını sağ­lı­yor. Elas­tiki yapısı ile kesme ve şekil verme aşa­ma­sında büyük kolay­lık­lar sağ­la­yan poli­ten köpük, uygu­lama yapı­lanbölüm­leri her türlü çizilme, çatlama, kırılma ya da bükülme gibi durum­lara karşı koru­yor. Ayrıca lami­nat parke, sera­mik ve şap gibi uygu­la­ma­larda özel üretim şekliyle kul­la­nıcı hiz­me­tine sunu­lan cli­map­hone şilteli poli­ten köpük, eko­no­mik bir ürün ola­rak uygu­la­ma­larda kullanılıyor.

Döşeme Altı Ses Önleyici Politen Köpük konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Poli­ten köpü­ğün özel­lik­leri ara­sında göze­nek­le­ri­nin kapalı olması ile ürün­leri dar­be­lere karşı koru­ya­bi­li­yor. Yağ­dan ya da sudan etki­len­mi­yor. Bunun yanında şekil alması ve kul­la­nımı oldukça kolay olan ürün, kul­la­nıcı iste­ğine göre her türlü renkte üreti­le­bi­li­yor. Diğer yan­dan yapı içe­ri­sinde olu­şan bir­çok tit­re­şimi de rahatça etki­siz hale geti­re­rek hissettirmiyor.

ısı izolasyonu nedir ve nerede kullanılır, mantolama nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada bulabileceksiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 05:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

0 yorum  

Yalıtımda Akustik Paneller ile alakalı takipçilerimize bir iki fotoğraf sunuyor, Yalıtımda Akustik Paneller ile ilgili modeller yayınlıyoruz.

Yalıtımda Akustik Paneller konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Akus­tik panel­ler ilk ola­rak 1949 yılındaABD’de üretime geçi­ril­miş­tir. İçeri­ğinde orga­nik kavak ağacı lif­le­ri­nin ve çimen­to­la­rın yapı­sında kul­la­nı­lan bağ­la­yı­cı­la­rın yer aldığı bir yalı­tım sis­temi olmak­ta­dır. Üretimi ayrıca ısı ve basın­cın bir araya geti­ril­me­sin­den oluşmaktadır.

Yalıtımda Akustik Paneller konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Panel­ler özel­likle doğal bir yapı bulun­du­rur­ken, boya­na­bi­lir yapı­sıyla da iç mekan­lara uygu­la­na­bil­mek­te­dir. Hafif olma­sı­nın yanında, aşınma ve dar­be­lere karşı koruma oluş­tur­mak­ta­dır. Diğer yan­dan ses­le­rin en aza indir­gen­mesi ile ses yalı­tı­mında geçir­gen­liği olukça az bir ürün­dür. Deko­ra­tif yapısı her böl­geye uygu­lanma şansı vermektedir.

konuya girmeden izolasyon köpük fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Asma tavan­lar, duvar kap­la­ma­ları, çatı sis­tem­leri, blo­kaj sis­tem­leri ve kori­dor bölüm­le­rinde kul­la­nı­lan akus­tik panel­ler, aleve karşı daya­nıklı bir yapı­da­dır. Pra­tik uygu­la­na­bil­me­si­nin yanı sıra, aşın­ma­lara karşı oldukça büyük bir direnç gös­ter­mek­te­dir. Diğer yan­dan yüzde 75 ışık yan­sıtma özel­liği bulu­nur­ken, kırıl­ma­lara karşı gayet daya­nıklı bir ürün olmaktadır.

dış mantolama için yazılıp çizildi. Bu yazımızda da izolasyon malzemeleri fiyatları ile ilgili söylenen şeylere deyineceğiz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

0 yorum  

Mineral Bazlı Yangın Yalıtım Ürünü “Tecwool” ile alakalı yazılıp çizildi. Bu yazımızda da Mineral Bazlı Yangın Yalıtım Ürünü “Tecwool” konusuna deyineceğiz.

konuya girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Tec­resa şirketi tara­fın­dan üretimi İspanya’da ger­çek­le­şen çimento bile­şim­le­rin­den ve kaya yünü­nün bir­ta­kım mine­ral­le­rin­den mey­dana gelen Tec­wool, püs­kürtme man­tı­ğına daya­nan bir yan­gın yalı­tım ürünü olmaktadır.

konuya girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Tec­wool bir yan­gın yalı­tım yalı­tım ürünü olma­sı­nın yanında ısı yalı­tı­mında da oldukça başa­rışı işlere imza atmak­ta­dır. Akus­tik denge sağ­la­yı­cısı ile yalı­tım aşa­ma­sında his­se­di­lir çözüm­ler sunar­ken, uygu­la­nışı direk yüzeye ola­cak şekilde yapıl­mak­ta­dır. Ayrıca uygu­lama esna­sında pri­mere gerek yok­tur. Diğer yan­dan beton ile tema­sında yük­sek oranda bir yapışma eği­limi gös­te­rir­ken, püs­kürtme man­tığı ile yapıl­dı­ğın­dan dolayı zaman­dan tasar­ruf ve pra­tik­lik sağlamaktadır.

konuya girmeden Mineral Bazlı Yangın Yalıtım Ürünü “Tecwool” ile ilgili şunları söylemek gerekir. İşlev­leri ara­sında elekt­rik kablo kanal­ları, hava­lan­dırma bölüm­leri, çelik­ten olu­şan konst­rük­si­yon­lar, metal bölümlü çatı­lar, beton­dan olu­şan döşeme alan­ları ve bir­ta­kım böl­me­ler yer almaktadır.

konuya girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Tec­wool yan­gın yalı­tım ürün­leri genelde gri ve beyaz ola­rak üretime sokul­mak­ta­dır. Yüzey kısım­ları boya­na­bilme özel­li­ğine sahip olma­sı­nın yanında, 250 kg/metreküp yoğun­luk bulun­dur­mak­ta­dır­lar. Uygu­lama esna­sında derz dolgu mal­ze­me­sine gerek duy­maz­ken, ısı köp­rüsü oluş­tur­mak­sı­zın oldukça yük­sek oranda ısı yalı­tım sağ­la­mak­ta­dır. 12.5 Ph oranı ve 0.038 ısı ilet­ken­liği yer alan üründe, uygu­lama yapı­lan çelik kısım­lar koroz­yon olu­şuma karşı tam ola­rak korun­mak­ta­dır. Diğer yan­dan yan­gın olu­şumu sıra­sında zehirli gaz­la­rın her­hangi bir şekilde sız­ma­sını kesin­lik engel­le­mek­te­dir. Yüzey kıs­mında bak­teri ya da man­tar olu­şum­la­rına izin ver­mez­ken, ses yalı­tı­mında 0.83 ses geçir­meme kat sayısı ile uygu­lan­dığı bölüm­lerde, ses yalı­tı­mında da ön plana çıkmaktadır.

Şu zamanlar epeyce gündeme gelen meseleler içinde yerini alan ısı yalıtımı fiyatları için bu yazıyı yazdık. Burdaki yazıda izolasyon adına epeyce değişik meselelere yer verdik, işinize yarayacağını düşünüyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 02:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

0 yorum  

daha önce Isı yalıtım köpükleri ile alakali makaleler yazmistik bu sektörde yillandir faaliyet gösteren bir sirket de Isı yalıtım köpükleri. Isı yalıtım köpükleri tarzi ihtiyaçlari bu sirketten alabilirsiniz.

yalıtım malzemesi fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bina­ları kışın karı, yağ­muru ve fır­tı­na­sın­dan, yazın sıcağı ve nemin­den koru­yan ısı yalı­tım sis­tem­leri içinde en çok bili­nen­ler­den biri de ısı yalı­tım köpük­leri… Sprey poli­üre­tan köpük­ler yapı­la­rın genel­likle çatı­la­rına uygu­la­nı­yor ve uygu­lama ala­nında hem ısı yalı­tımı sağ­la­nı­yor ve hem de kapa­nan göze­nek­le­riyle çatı­nın içinde su yalı­tımı da elde edi­li­yor. Bina­la­rın olum­suz hava koşul­la­rın­dan en fazla etki­le­nen böl­ge­leri elbette çatı­la­rı­mız… Yalı­tımı yapıl­ma­yan çatı­la­rın, yapı­larda yak­la­şık yüzde yirmi beş ora­nında ısı kay­bına neden olduğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Bu da çok ciddi bir enerji kay­bıyla, mali kül­fet demek­tir. Isı yalı­tım köpük, çatı­lar için en iyi ısı yalı­tım yön­tem­le­rin­den biri… Sprey poli­üre­tan köpük­le­rin, uygu­lan­dığı çatı­ları yağ­mur, nem, toz­lar ve kuş­la­rın neden olduğu pis­lik­le­rin yanı sıra, haşe­re­ler­den ve bak­te­ri­ler­den koru­duğu bili­ni­yor. Son derece temiz bir görü­nüme kavu­şan çatı, hij­ye­nik olması saye­sinde de yaşa­yan­lara sağ­lık veri­yor. Bak­teri ve haşe­re­leri barın­dır­ma­yan sprey poli­üre­tan köpük­le­rin özel­lik­leri ara­sında aşırı sıcağa, don ve çürümeye karşı uzun ömürlü oluşu, betona, ahşaba ve metal yüzey­lere uygu­la­nı­yor oluşu, yapı­lan araş­tır­ma­lara göre poli­üre­tan köpük kul­la­nı­lan bina­larda altı aylık kış mev­si­minde dört buçuk ton fuel-oil yakıt kadar tasar­ruf sağ­la­dığı, aleve daya­nıklı olduğu, son derece eko­no­mik ve sorun­suz çözüm sağ­la­dığı, hem yatay ve hem de düşey zemin­lere kolay­lıkla uygu­lan­dığı, her türlü kim­ya­sal mad­deye karşı daya­nıklı oldu­ğunu sayabiliriz.

izolasyon malzeme fiyatları nedir, su yalıtım nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada görebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

25 Şubat 2011 Cuma


Plastik boru alırken dikkat edilecek hususlar ile alakalı bilgileri burada görebilir, Plastik boru alırken dikkat edilecek hususlar adına yapılmış olan eleştri ve makaleleri bulabilirsiniz.

boru izolasyon fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yaşa­mın hemen her ala­nında kul­la­nı­lan plas­tik, yapı sek­tö­ründe de en çok ihti­yaç duyu­lan mal­ze­me­le­rin başında geli­yor.Plas­tik boruile plas­tik ek par­ça­la­rını alır­ken çok özenli dav­ran­mak, ince ele­yip sık doku­mak gere­kir. Pekiplas­tik borusatın alır­ken nelere dik­kat etme­li­yiz. Önce­likle ala­ca­ğı­nız plas­tik mal­ze­me­nin asla kireç tut­ma­ması, pas­lan­ma­ması ve delin­mez olması gerekiyor.

boru izolasyon fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Plas­tik borunun elekt­rik yalı­tımı sağ­la­ma­ması ciddi soruna neden ola­ca­ğın­dan, buna da dik­kat etmek gere­ki­yor.PVCplas­tik boruların muh­te­mel kim­ya­sal­lara daya­nıklı olması,plas­tik boruların hem içi ve hem de dışı­nın koroz­yona dirençli olması gere­ki­yor.Plas­tik boruyla fit­tings­ler iç yüzey­leri bakı­mın­dan, hem pürüz­süz ve hem de göze­nek­ler­den uzak olmalı, baş­kaca yabancı mad­de­ler içer­me­mesi gere­ki­yor.Plas­tik boruların yosun­lan­ma­ması ve bak­teri üret­me­mesi için de özel ham­madde içer­mesi şart. İçme suyun geçe­ceği boru­la­rın Sağ­lık Bakanlığı’nın direk­tif­le­rine uygun olması, diğer gerekli bel­ge­leri taşı­ması da gere­ki­yor. Plas­tik boru uygun koşul­larda döşe­nirse ömrü yüz yıla kadar çıkabi­li­yor.Plas­tik borunun genel­likle tesi­satta kul­la­nılma sıcak­lı­ğı­nın yet­miş ila dok­san beş san­tig­rat derece ara­sında olma­sına özen gös­te­ril­me­li­dir.Plas­tik boruaynı zamanda su sız­dır­maya dirençli, sıcak ve rutu­betli alan­larda daya­nıklı olma­lı­dır. AyrıcaPVCPlas­tik Borunun iyisi fazla hız ve basınç anında ses yap­ma­yan ham­madde içe­rir. YinePlas­tik borukul­la­nıl­dığı inşaat ala­nın­daki çimen­to­larla, kireç­lerle ve alçı gibi mal­ze­me­lerle temas halinde de ayrıca izo­las­yona gerek duyur­ma­dan ihti­yacı karşılayabilmelidir.

ısı yalıtım levhası fiyatları konusu hakkında toparlanmış makaleler, yalıtım izolasyon yapımı hakkında bilgiler.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

0 yorum  

Kumlu Membran Uygulaması ile ilgili fikirlerin , açiklamalarin yer aldigi bölümümüze bakabilirsiniz. Bunun yaninda Kumlu Membran Uygulaması nasil bir seydir seklindeki konularin çözümlerini vermeye çalistik.

meseleye girmeden mantolama malzemesi ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 50 gr/m ² , 80 gr/m2 ağır­lıklı cam­tülü kul­la­nı­la­rak üreti­len su yalı­tım memb­ran­ları ise ‘Cam­tülü Taşı­yı­cılı Memb­ran­lar’ ola­rak adlan­dı­rı­lır.

mantolama malzemesi meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 2mm, 3mm, 4mm kalın­lık­la­rında kul­la­nıma sunul­muş­tur. Her iki yüzü poli­eti­len ile kaplanmıştır.

meseleye girmeden Kumlu Membran Uygulaması ile alakalı bunları söylemek gerekir. Dış mekanda kul­la­nı­la­cak memb­ran­la­rın üzerinde doğal taş­lar – gra­nür şeklin­deki renkli mine­ral­ler lamine edil­mek­te­dir. Bu tür memb­ran­lara Ardu­vazlı memb­ran denir ve sadece bir yüzü poli­eti­len ile kap­lan­mış­tır.

konuya girmeden mantolama malzemesi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Kul­la­nı­la­cak böl­ge­nin iklim koşul­ları memb­ra­nın hangi tür kul­la­nıl­ma­sı­nın belir­len­me­sinde önem kazanmaktadır.

konuya girmeden Kumlu Membran Uygulaması ile ilgili şunları söylemek gerekir. Uygu­la­mada; özenle detay­lara ve ürün cin­si­nin seçi­mine önem veril­me­li­dir. Mut­laka pro­fos­yo­nel ele­man­lar – ekip­ler tara­fın­dan uygu­lan­ma­lı­dır. Üretici fir­ma­lar tara­fın­dan ser­ti­fika veril­miş ele­man­lar uygu­la­mada ter­cih edilmelidir.

izolasyon fiyatları meselesindeki açıklamalar , yalıtım fiyatları meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

0 yorum  

 
>