KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


Plastik boru üreten firmalar nedir ve ne işe yarar, Plastik boru üreten firmalar hangi alanlarda kullanılabilir gibi soruların cevabını sitemizde görebilirsiniz.

Plastik boru üreten firmalar meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Ülke­mizde son 20 yıl­dır yoğun ola­rak kul­la­nı­lan plas­tik boru­lar özel­likle Ege Böl­gesi, Akde­niz ve Kara­de­niz böl­ge­sin­deki inşa­at­larda ter­cih edi­li­yor. Koroz­yona dirençli olan plas­tik boru­lar, boru paza­rında da metal boru­la­rın tah­tını sal­lı­yor. Dep­rem kuşa­ğın­daki ülke­mizde, plas­tik boruya ilgi­nin art­ma­sı­nın neden­le­rin­den biri de bu boru­la­rın esnek­lik saye­sinde dep­reme karşı daya­nıklı olma­la­rı­dır. Plas­tik boru­la­rın artık her boyu imal edi­li­yor. Uzun boylu plas­tik boru­larda sız­dırma nite­liği mak­si­mize edi­lir­ken, polip­ro­pi­len ve poli­vi­nilk­lo­rür gibi ham­mad­de­lerle üreti­len plas­tik boru­la­rın Pazar payı arta­rak büyü­yor. Bugün ülke­mizde iki yüz­den fazla firma plas­tik boru sek­tö­ründe hiz­met veri­yor. Onlarca sek­törde kul­la­nı­lan plas­tik boruyu imal eden yüz­lerce firma ara­sın­dan, sadece on tanesi, plas­tik sek­törü paza­rı­nın yarı­sın­dan çoğunu elinde tutu­yor. Bun­lar büyük ölçekli şirket­ler­dir. Plas­tik sek­tö­ründe faali­yet gös­te­ren büyük fir­ma­lar ara­sında Pilsa Plas­tik Sanayi A.Ş., Fırat Plas­tik Kauçuk Sanayi ve Tica­ret A.Ş, Söğüt Plas­tik ve Kalıp Sanayi ve Tica­ret A.Ş. Dizayn Tek­nik Plas­tik Boru Ele­man­ları Sanayi ve Tica­ret A.Ş., Ege Yıl­dız A.Ş., Egep­last A.Ş., Novap­last Plas­tik Sanayi ve Tica­ret A.Ş., Arılı Plas­tik Sanayi A.Ş., Çağlar Plas­tik San. A.Ş. bulu­nu­yor. İnşaat sek­tö­ründe onlarca uygu­lama ala­nında ter­cih edi­len plas­tik boru­lar, çelik boru üreti­ci­le­ri­nin de, plas­tik sek­tö­rüne gir­me­sine neden ola­cak kadar geliş­miş bir Pazar payına sahip…Plastik sek­tö­rün­deki kali­fiye per­so­nel gerek­si­nimi gide­rek artar­ken, bazı üniver­si­te­le­rin makine bölüm­le­rine bağlı ola­rak iki yıl­lık “Plas­tik İşleme ve Kalıp Tek­no­lo­jisi” prog­ramı açıl­mış durumda. Ülke­mi­zin plas­tik boru sat­tığı ülke­ler ara­sında ise Rusya’dan Romanya’ya, Suriye’den Gürcistan’a, Irak’tan Kazakistan’a kadar pek çok Orta Asya ülkesi bulunuyor.

standart izolasyon açıklamasını yapan derlemeyi sizlerle paylaşacağız, su yalıtımı konularımıza göz atabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 11:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>