KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


Son zamanlarda İç Cephe İzolasyonu ile ilgili bir çok soru soruluyor. Bu yazıda İç Cephe İzolasyonu için merak edilen tüm bu konulara cevap vermeye çalışacağız.

İç Cephe İzolasyonu konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yalı­tım sis­tem­le­ri­nin oldukça önem kazan­dığı son gün­lerde, iç ve dış cephe izo­las­yon­ları bir­çok binaya uygu­lanma aşa­ma­sın­da­dır. Geniş bir yel­pa­zede sunu­lan yalı­tım ürün­leri, kendi içe­ri­sinde bir­çok dala ayrıl­makta ve bek­len­ti­lere göre işleme alınmaktadır.

konuya girmeden izolasyon ile ilgili şunları söylemek gerekir. Bu yalı­tım seçe­nek­le­rin­den biri de iç cephe izo­las­yon yön­te­mi­dir. Bu yön­temde en verimli mal­zeme ola­rak Sprey­man sprey poli­üre­tan uygu­la­ması kul­la­nıl­mak­ta­dır. Uygu­lama alan­ları ara­sında duvar­lar, pen­ce­re­ler ve kapı bağ­lan­tı­ları yer almak­ta­dır. Bu böl­ge­lere uygu­la­nan iç cephe izo­las­yon yön­temi ısı kay­bını büyük oranda engel­ler­ken, özel­likle bina­la­rın iç yüzey­le­rine uygu­lan­ması ile oldukça etkili sonuç­lar ortaya çıkarmaktadır.

konuya girmeden İç Cephe İzolasyonu ile ilgili şunları söylemek gerekir. Spray­man sprey poli­üre­ta­nın köpük işlemi aşa­ma­sın­dan sonra, üst kıs­mına ade­rans artı­mını ger­çek­leş­tir­mesi için solis­yon sürül­mek­te­dir. Bunun yanında 1 – 1.5 cm kalın­lı­ğında fileli alçı­nın yapıl­ması da aynı sonucu vere­bil­mek­te­dir. Daha sonra alçı pla­ka­lar monte edi­le­rek derz bandı çeki­len yön­temde, alçı­nın ardın­dan iç cephe boyası ile işlem sonuca ulaş­mak­ta­dır. Diğer yan­dan iç cephe izo­las­yo­nu­nun ona­rıma giren bina­larda uygu­lan­dığı anda, binada parke, pen­cere ve tavan kar­ton­pi­yeri bulu­nu­yorsa bu böl­ge­le­rin mas­ke­leme altına alın­ma­sına oldukça dik­kat edilmektedir.

ısı izolasyonu ile alakalı sonuçları sitemizde görebilir, ısı yalıtımı aramasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri elde edebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>